Nieuws
   Laatste nieuws
   Contact
   Stakingsattesten
   Archief
   Nieuwsbrief
   Onthaalbrochures
   Sitemap


       


ACV
   Deel van een geheel
   Geschiedenis
   Lid worden

Militanten
   Antwerpen
   Berkendaal
   Beveren
   Brugge
   Dendermonde
   Gent
   Hasselt
   Hoogstraten
   Ieper
   Leuven Centraal
   Leuven Hulp
   Mechelen
   Merksplas
   Oudenaarde
   Ruiselede
   Sint-Gillis
   Tongeren
   Turnhout
   Vorst
   Wortel
   
   Hoven en Rechtbanken
   NICC
   Veiligheid vd Staat

Home >> Nieuws >> Lezen
Uitvoering federaal sectoraal akkoord (24/06/2010 om 12u18)
5322 keer gelezen

Druppelsgewijs verschijnen er teksten in het staatsblad die in comité B werden onderhandeld in verband met de uitvoering van het federaal sectoraal akkoord 2009-2010.

Dit zijn ze :

I. KB van 13 juni 2010 tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt - Belgisch staatsblad van 22 juni 2010 (doc. comité B : 10-02-638 - protocol 645).

Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van het federaal openbaar ambt en ook op de leden van de beleidscellen, van de cel algemene beleidscoördinatie, van de cellen algemeen beleid en van de secretariaten van de ministers en van de staatssecretarissen.

De toelage voor tweetaligheid wordt toegekend aan de personeelsleden die voor een examencommissie van Selor hun kennis van de tweede taal hebben bewezen. Personeelsleden die op basis van hun diploma zijn vrijgesteld en zijn toegewezen aan een centrale dienst of een uitvoeringsdienst die het hele land als werkkring heeft, hebben ook recht op de toelage evenals zij die in een plaatselijke of gewestelijke dienst werken waarvan het ambtsgebied één van de gemeenten omvat bedoeld in de artikelen 5 tot 8 van de gecoördineerde wetten. Deze voorwaarden zijn cumulatief.

De toelage schommelt volgens het taalexamen waarvoor men geslaagd is.

De personeelsleden die op grond van hun diploma van het examen zijn vrijgesteld, worden gelijkgesteld met de personeelsleden die geslaagd zijn voor het examen bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit betreffende de taalexamens.

Een personeelslid dat voldoet aan de voorwaarden van meerdere toelagen voor de kennis van dezelfde taal, ontvangt enkel de hoogste toelage. Een personeelslid dat voldoet aan de voorwaarden van meerdere toelagen voor de kennis van twee talen, krijgt die twee toelagen maar het totaal bedrag wordt beperkt tot 150 % van de hoogste toelage.

De toelage, die aan de spilindex 138,01 wordt gekoppeld, wordt tegelijk met de wedde betaald. Om het juiste bedrag te kennen, moet de toelage dus vermenigvuldigd worden met de coëfficiënt 1,4859.

Ingeval het personeelslid de uitoefening van zijn ambt onderbreekt, is de toelage alleen nog verschuldigd indien die onderbreking niet langer duurt dan 30 werkdagen behalve bij afwezigheid :

- wegens ziekte,
- wegens een ongeval op het werk of op de weg van en naar het werk of wegens beroepsziekte,
- gewettigd door het bekomen van een verlof of een werkonderbreking (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, verlof voor adoptie of opvangverlof).

Personeelsleden van niveau A die vóór 5 februari 2009 het bewijs uitgereikt op grond van artikel 8 van het koninklijk besluit taalexamens van 7 december 2008 hebben bekomen, behouden het voordeel van de toelage die hun toegekend is krachtens dit besluit.

De personeelsleden van de FOD Financiën die in het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn gevestigd, behouden, tijdens de periode van 1 december 2009 tot 30 november 2010 het voordeel van de taalpremie die werd toegekend op basis van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 (tot toekenning van taalpremies aan het personeel van het federaal administratief openbaar ambt) indien die premie gunstiger is.

De personeelsleden die vóór 1 december 2009 al houder waren van één van de bewijzen van taalkennis (kolom links in de tabel hieronder) krijgen dezelfde toelage als deze die wordt toegekend aan de houders van het bewijs van taalkennis opgenomen in de rechterkolom.

 

Bewijs

Bedrag van de maandelijkse toelage

art. 8

20 EUR

art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10

35 EUR

art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, § 1, elementaire kennis en art. 8

40 EUR

art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11

50 EUR

art. 14, eerste lid

80 EUR

art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11

95 EUR

art. 7 niveau D

65 EUR

art. 7 niveau C

70 EUR

art. 7 niveau B of A

95 EUR


Vanaf 1 december 2010 zijn de bedragen van de taalpremies de volgende :

Bewijs

Bedrag van de maandelijkse toelage

art. 8

20 EUR

art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10

40 EUR

art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, § 1, elementaire kennis en art. 8

50 EUR

art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11

60 EUR

art. 14, eerste lid

90 EUR

art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11

110 EUR

art. 7 niveau D

75 EUR

art. 7 niveau C

80 EUR

art. 7 niveau B of A

110 EURII. KB houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt - Belgisch staatsblad van 22 juni 2010 (doc. comité B : 10-01-639 - protocol 646).

Het besluit richt zich tot de personeelsleden van de FOD's, de POD's en de diensten die ervan afhangen, van het burgerpersoneel van defensie en de publiekrechtelijke rechtspersonen van het federaal administratief openbaar ambt. De personeelsleden die de fiets gebruiken ofwel voor het woon-werkverkeer, ofwel voor dienstopdrachten en die daarbij minstens 1 kilometer afleggen, hebben recht op een vergoeding van € 0,20 per afgelegde kilometer. Op die manier is dit bedrag nu fiscaal aftrekbaar.

Een rolstoel of een ander niet-motorisch aangedreven licht vervoermiddel wordt gelijkgesteld met een fiets.

Het fietsen mag voorafgaan aan of volgen op aanvullend gebruik van het openbaar vervoer. De vergoeding mag echter nooit gecumuleerd worden met een tegemoetkoming in de kosten van openbaar vervoer voor hetzelfde traject en tijdens dezelfde periode.

De betrokken personeelsleden dienen hun aanvraag voor de fietsvergoeding in bij de dienst aangeduid door de voorzitter van het directiecomité en volgens de modaliteiten die hij heeft bepaald. De voorzitter van het directiecomité (of zijn afgevaardigde) stemt in met het vergoed gebruik van de fiets op vraag van het personeelslid. De begunstigde personeelsleden maken maandelijks een staat op waarin wordt aangeduid welke verplaatsingen zij per fiets hebben gemaakt met vermelding van het totaal aantal afgelegde kilometers en de vergoeding waarop zij recht hebben.

Het koninklijk besluit wordt van kracht op 1 januari 2010.

III. KB tot wijziging van het KB van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten - Belgisch staatsblad van 22 juni 2010 (doc. comité B : 10-01-640 - protocol 646).
Dit koninklijk besluit bepaalt het nieuw toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 20 april 1999 en sluit de diensten en instellingen uit die zijn opgenomen in het sectoraal akkoord. Het besluit is van toepassing op de personeelsleden :

1. van de openbare instellingen die onder het gezag, de controle of het toezicht van de Staat vallen zoals het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie, het Nationaal orkest van België, de Koninklijke Muntschouwburg, het Federaal agentschap voor nucleaire controle ;

2. het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding ;

3. de krijgsmacht.

Het koninklijk besluit wordt van kracht op 1 januari 2010.

NOG IN HET STAATSBLAD

Omzendbrief nr. 604 van 14 juni 2010 : koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten – aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding – Belgisch staatsblad van 17 juni 2010.


Van 1 juli 2010 tot 30 juni 2011 wordt het bedrag van de kilometervergoeding vastgelegd op € 0,3178 per kilometer.Meer over Fedmail
> Algemene wervingsstop (11/09)
> Niet met ons, mijnheer Bogaert ! (16/01)
> Fedmail (30 november 2012) (02/12)
> Fedmail (22 november 2012) (24/11)
> Fedmail (10 oktober 2012) (12/10)
> Fedmail (2 oktober 2012) (03/10)
> Fedmail (14 september 2012) (14/09)
> Fedmail (7 september 2012) (09/09)
> Fedmail (17 juli 2012) (17/07)
> Fedmail (17 februari 2012) (18/02)
> Federale ambtenaren zijn het beu (13/02)
> Fedmail 2011.04 (06/05)
> Fedmail 2011.03 (27/02)
> Fedmail 2011.02 (11/02)
> Fedmail 2011.01 (29/01)
> Fedmail (16/10)
> Fedmail (18/09)
> Wijzigingen in het geldelijk statuut (03/08)
> Uitvoering federaal sectoraal akkoord (24/06)
> Fedmail : Ouderschapsverlof (28/03)
> Verminderde prestaties wegens medische redenen (29/10)
> Sectoraal federaal akkoord 2009–2010 ondertekend (29/09)
> Onderhandelingen Fed. Sectoraal akkoord gestart (15/09)
> Op weg om de GO in vraag te stellen (25/03)
> Verminderde prestaties wegens ziekte (19/03)
> Fedmail 13 (05/12)
> Fedmail 12 (24/11)
> Fedmail 11 (21/10)
> Comité B van 17 september 2008 (18/09)
> Info van de CDVU (04/09)
> Sectoraal akkoord 2007/2008 is ondertekend ! (09/07)
> Sectoraal voorakkoord voor het FOA (02/07)
> Start van de sectorale onderhandelingen (25/06)
> Indexatie van de kilometervergoeding (25/06)
> Fedmail 4 (19/06)
> Fedmail 3 (04/03)
> Fedmail 2 (26/02)
> Fedmail 1 (18/01)
> Fedmail 13 (20/12)
> Fedmail 12 (30/11)
> Fedmail 11 (13/11)
> Fedmail 10 (25/09)
> Fedmail 9 (05/09)
> Memorandum aan de federale regering (28/06)
> Fedmail 8 (Memorandum aan de federale regering) (28/06)
> Fedmail 7 (27/06)
> Fedmail 6 (26/05)
> Fedmail 5 (11/05)
> Fedmail 4 (10/03)
> Fedmail 3 (In het Staatsblad) (24/02)
Vorige berichten
> Nieuwsbrief: Wat met mijn attest syndicale premie ? (18/02)
> Nieuws: Voorbereidingen op examen PBA (11/02)
> Nieuwsbrief: Niet akkoord met overgangsmaatregelen mutatiecycli (11/02)
> Nieuws: Vrijdagstakingen februari 2020 (05/02)
> Nieuws: Twee Brugdagen in 2020 (03/02)
> Nieuws: Vanaf 31 januari elke vrijdag 24u-actie (29/01)
> Nieuws: Voorstel op HOC kan niet bekoren (29/01)
> Nieuws: Woensdag opnieuw HOC ! (27/01)
> Nieuws: Acties nav eenzijdige annulering overleg (22/01)
> Nieuws: Voorstel brugdagen 2020 (22/01)
> Nieuws: Minister blaast het overleg op ! (20/01)
> Persmededeling: Geens stopt bemiddeling rond minimale dienstverlening (15/01)
> Nieuws: Voorbereiding op examen PBA (13/01)
> Nieuws: Fijne Feestdagen ! (18/12)
> Nieuws: Eisenbundel overhandigd tijdens geslaagde actie (13/12)
> Info: Eisenpakket EPI (buitendiensten) 2019-2024 (13/12)
> Persmededeling: 24u-actie op 12 december (11/12)
> Nieuws: Fiches eindejaarstoelage online (10/12)
> Nieuws: 24u-actie op donderdag 12 december (09/12)
> Nieuws: Stakingsaanzegging voor alle gevangenissen (03/12)
> Nieuws: Eindejaarstoelage op 13 december (27/11)
> Nieuws: Voorbereiding examen PBA (30/10)
> Nieuws: Directiepremie voor niveau B ? (18/10)
> Nieuws: Maak jij het verschil ? (17/10)
> Persmededeling: Hoge Veiligheid gaat sluiten (16/10)
Diverse
Bezwaarschrift
Brochures FOD
De Nieuwe Tijd
Documenten
Examens
Familiaal Nieuws
Fedmail
Formulieren
Gastenboek
Groep Justitie
Index
Justitiehuizen
Links
Medex
Ontwikkelcirkels
Persmededelingen
Schoolvakanties
Selor
Voorbereiding PBA
Voorbereidingen
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?
Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.