Nieuws
   Archief
   Contact
   Laatste nieuws
   Veel gestelde vragen (FAQ)


       


ACV
   Deel van een geheel
   Geschiedenis
   Lid worden

Militanten
   Antwerpen
   Berkendaal
   Beveren
   Brugge
   Dendermonde
   Gent
   Hasselt
   Hoogstraten
   Ieper
   Leuven Centraal
   Leuven Hulp
   Mechelen
   Merksplas
   Oudenaarde
   Ruiselede
   Sint-Gillis
   Tongeren
   Turnhout
   Vorst
   Wortel
   
   Centraal Bestuur
   Erediensten
   Hoven en Rechtbanken
   NICC
   Veiligheid vd Staat

Home >> Nieuws >> Lezen
Nieuw voorstel overheid (12/02/2014 om 18u18)
11670 keer gelezen

De overheid engageert zich

Wat betreft het eisendossier

De overstappen mogelijk te maken (1) tussen bewaking en techniek (reeds gerealiseerd), (2) tussen bewaking en techniek en het veiligheidskorps (het KB ter zake wordt voorgelegd in februari 2014), (3) tussen het administratieve en bewaking en techniek (het traject zal voor april 2014 overlegd worden)

Met SELOR werd nagegaan hoe de specificiteit van de job beter in rekening wordt genomen bij statutaire werving (betere aanpassing van de selectieprocedure aan de specifieke werkcontext, psychotechnische proef,…), en te bekijken in welke mate tot een grotere efficiëntie kan worden gekomen inzake de selectieprocedures. De discussies hieromtrent die moeten leiden tot een aanpassing van het selectiereglement worden in februari 2014 voorgelegd. De aanpassing van het KB volgt na akkoord hieromtrent.

Om een administratief dossier op te starten zodat de overgangsmaatregel van de 35% PBAP in weddenschaal 20EP kan bestendigd worden. De overheid zal de meerkost hiervan compenseren binnen de bestaande personeelsenveloppe. Het dossier zal worden geagendeerd op de ministerraad tegen eind maart. Dit voorstel wordt ondersteund door kabinet Budget en ligt momenteel voor goedkeuring bij IF

Om samen met de verantwoordelijken van begroting en ambtenarenzaken een voorstel uit te werken dat het loopbaanverloop binnen de weddenschalen 20AP tot 20EP zou spreiden over meer dan 5 weddenschalen. De huidige personeelsleden worden globaal niet benadeeld in hun geldelijke loopbaan. De gesprekken hiervoor zullen met kabinet P&O en budget opgestart worden voor einde februari 2014.

De huidige voorziene opleiding voor administratief personeel in de opstartfase van de GO LIVE te continueren in de fases II en III (2014, 2015), alsook een omkadering rekening houdende met de introductie van SIDIS en de bijkomende werklast als griffie voor NCET-klanten te evalueren.

Om de leeftijdsvereiste van 20 jaar voor indiensttreding te re-evalueren naar 18 jaar. Dit wordt opgenomen in een koninklijk besluit voor het einde van de regering.

Premie hoofdverpleegkundigen: per gevangenis waar de verpleegkundigen niet op zelfstandige basis werken zal er minstens één verpleegkundige een premie leidinggevende krijgen. Deze premie wordt toegekend na het openstellen van deze functie en na een mondelinge proef.

Herinvoering (reactivering) van de graad PA/TA: In het personeelsplan 2014 zullen er vanaf 1/09/2014 niveaus B voorzien worden. De overheid engageert er zich toe om vanaf de opmaak PP 2015 ervoor te zorgen dat elke vertrekkende PA/TA van het jaar voordien in het volgende PP vervangen wordt door een niveau B functie, indien dit mogelijk is binnen de toegekende personeelsenveloppe.

Er komt een transparant mutatiesysteem voor de psychologen, met een rangschikking.

De overheid onderzoekt de mogelijkheden om de specificiteitspremie op te nemen in de lijst van premies die in aanmerking komen voor het pensioen. Hiervoor zijn de voorbereidingen volop bezig zodat we dit kunnen bekijken op een officieel overleg met de vakbonden dat nog in februari zal plaatsvinden. Kab pensioenen zal aanwezig zijn op dit overleg.

De overheid zal binnen de twee maanden na ondertekening van dit protocol een analyse voorleggen aan de vakbonden van de kwantitatieve berekeningen van alle personeelscategorieën om dit dan tegen eind 2014, gelet op de dan voorziene evaluatie van de werking van de 3G (moderne infrastructuur, technologische ondersteuning, systeem PPS) én de evaluatie van de Sidis suite, te koppelen aan een kwalitatieve berekening in al zijn facetten (opvulling PP14 en 15, absenteïsme, budget, etc) om zo tot een grondige evaluatie hiervan te kunnen komen.

De overheid zal samen met Selor kijken hoe we de contractuele Pba’s niveau D meer kans kunnen geven om over te gaan naar niveau C. Een voorstel om ervaring te laten meetellen ipv een instapkaart om deel te kunnen nemen aan het statutair examen wordt bekeken en verdedigd door Justitie. Dit zal verder worden besproken op de vergadering in februari 2014.

De administratie zal minimaal om de twee maanden een informeel overleg organiseren met de vakbonden en dit zowel voor de bewaking als voor de PSD/verpleegkundigen.

Inzake de besparingen op kledij kan de overheid enkel herhalen dat de budgettaire blokkades ook in 2014 van toepassing zijn op de budgetten voor de kledij. Dit is niet anders voor bijvoorbeeld de budgetten voor water of energie, waar ook prioriteiten moeten bepaald worden. Er werd daarom voor de kledij prioriteit gelegd op de kledij voor (1) de nieuwe gevangenissen en (2) de basisopleiding. De overheid engageert zich te communiceren omtrent de opgelegde besparingen. De administratie DG EPI zal aan de nieuwe Minister de tekorten voorvloeiende uit de wettelijke verplichtingen voorleggen om daarvoor prioritair een oplossing te vinden. De administratie werkt een regeling uit waardoor de niet gegeven punten op een later tijdstip zullen worden gerecupereerd en dus niet verloren zullen gaan.

Inzake de evaluatie van het protocol 351 heeft de overheid de sociale bemiddelaars voor de overheidssector verzocht een formele bemiddelingsprocedure te willen opstarten omtrent dit dossier.

Wat betreft de overheveling naar de gemeenschappen :

werden werkgroepen opgericht met de gemeenschappen rond P&O, infrastructuur, enz.. om de overgang voor te bereiden. Die werkgroepen startten reeds in december en gaan door tot alles is geregeld.

worden op donderdag 16/01 de elementen van overeenkomst met de gemeenschappen voorgelegd aan de sociale partners inzake de omkadering van de jeugdgevangenissen.

zullen de betrokken agenten door de gemeenschappen een volledige informatie krijgen over de toekomstige werkomgeving en de specifieke voordelen ervan

zal de werkgroep P&O met de gemeenschappen het globale verlonings- en arbeidsluik voorleggen aan de gemeenschappen die er moeten voor zorgen dat ALLE bestaande voordelen een continuïteit krijgen, zoals voorzien in het KB van de overdracht van personeel

garandeert de overheid dat na de kennisname van het aanbod van de gemeenschappen een speciale mutatiebeweging wordt georganiseerd met IN en OUT die voorrang heeft op de normale mutatieregeling

Inzake Masterplan III verwijst de overheid naar de ontwerpplannen die voorliggen en de beslissing die terzake is genomen door de kern op 20/12/2013. Daarin wordt gesteld dat voor de nieuwe gevangenissen verder gewerkt mag worden op volgende sites: Achêne, Paifve, Wortel, St. Hubert, Verviers, Oostende en Leopoldsburg. Hiervoor moet een budgettaire studie worden ingediend voor het einde van het jaar. De studie mbt de aankoop van deze gronden mag worden opgestart. Daarnaast dient er gekeken te worden hoe het aantal beklaagden kan verminderd worden en hoe we geïnterneerden kunnen laten overbrengen naar gespecialiseerde instellingen.

Wat betreft telewerk voor de PSD wijst de overheid erop dat er een planning bestond om de technische basis in fases uit te rollen. De specifieke dienstnota omtrent telewerk voor PSD is van toepassing vanaf 1 januari 2014, zodat de personeelsleden van PSD die aan alle voorwaarden voldoen in het systeem kunnen instappen. De centrale PSD zal in januari een nota naar het terrein sturen waarbij de procedure in herinnering gebracht wordt om via de persoonlijke pc thuis toegang te krijgen tot de professionele mailbox. Er wordt een inventaris opgemaakt per instelling om de behoefte aan laptops te bepalen.

Inzake de personeelsaantallen heeft de overheid een gedetailleerd overzicht overhandigd van de huidige invulling (as is) van het personeelsplan 2013. Binnen het personeelsplan 2014 werden nieuwe kredieten en effectieven voorzien voor de nieuwe gevangenissen maar wordt de sluiting van Verviers in mindering gebracht van de globale effectieven. De uiteenzetting met betrekking tot de evaluatie van de Meso en andere technische functies zal worden besproken op 18/02.

Inzake de overbevolking en werkdruk geeft de overheid enige duiding bij de beschikbare cijfers. De overheid is zich ten volle bewust van de werkdruk en de arbeidsomstandigheden waarin de personeelsleden op het terrein werken. Zij wijst echter op de diverse initiatieven die werden en worden genomen die als doel hebben deze arbeidsomstandigheden te verbeteren (infrastructuur, beveiliging,…). Die oefening wordt verder gezet, wetende dat dit een oefening van lange adem is. De overheid hoopt dat de opening van Marche, de opening van Beveren, Leuze en het FPC Gent een betere spreiding toelaten van de totale populatie.

Bij ondertekening van dit protocol nemen de lopende verlengde stakingsaanzeggingen van 29/11/2013 een einde.

Meer over Info
> Hoe berekent men het vakantiegeld ? (14/05)
> Hoeveel bedraagt een stakingsvergoeding ? (13/05)
> Vanaf wanneer kan ik met VVP (en krijg ik premie 55+) ? (12/05)
> Eisenpakket EPI (buitendiensten) 2019-2024 (13/12)
> (15/11)
> Wat met mijn stakingsattest ? (01/08)
> Overheidsengagementen van 7 februari 2018 (07/02)
> Vakbondspremie (referentiejaar) 2016 (21/02)
> Weddefiches voortaan online (01/02)
> Panelgesprek in boksring (29/09)
> Onderwerpen panelgesprek 29 september (25/09)
> Voorbereidingen (05/03)
> Nieuw voorstel overheid (12/02)
> Reserves verpleegkundigen (11/12)
> Eindejaarstoelage op 17 december (19/11)
> Educatieve cheques (14/11)
> Indexsprongsimulator (30/10)
> Brochure vierdagenweek & halftijds 55+ (12/10)
> Basisopleidingen voor beginnende militanten (08/10)
> Vakantiegeld 2012 (27/04)
> Interessant weetje ivm pensioen (27/04)
> Brochure pensioenhervorming (03/03)
> Basistekst overleg VVP (16/02)
> Actie 30 januari (18/01)
> Wat met mijn stakingsattest ? (07/01)
> Gelukkig Nieuwjaar ! (01/01)
> Vrolijk Kerstfeest (25/12)
> Brief aan de minister (14/12)
> Onderhandeling Limburgse gevangenissen (03/09)
> Nieuw document online (02/09)
> Voorbereiding examen PBA (03/06)
> Ouderschapsverlof tot 12 jaar (22/03)
> De instapkaart (22/03)
> PBA worden... Hoe ? (19/03)
> Advertentie (01/01)
> Barema's PBAP (vanaf 01/11/2009) (07/12)
> Barema's PBA (vanaf 01/11/2009) (07/12)
> Definitief voorstel overheid (5 mei) (09/05)
> Syndicale premie donderdag uitbetaald (30/04)
> Vakantiegeld 2009 (07/04)
> Generieke testen niv. D (19/02)
> Multimedia voorbeeldvragen (niv. D) (19/02)
> Voorbereiding examen PB (06/02)
> Voorakkoord online ! (19/12)
> Enkele belangrijke publicaties (08/12)
> Eindejaarstoelage op 11 december (24/11)
> Toestand kledijuitzet PB's (08/11)
> November onderhandelingsmaand (04/11)
> Voorbereidingsles rapporteren (14/10)
> Reactie op ACOD SIM Nieuwsbrief (08/10)
Vorige berichten
> Nieuws: Geen mandaat voor staking op 2 juni (29/05)
> Nieuws: Stakingsaanzegging nav exitstrategie (22/05)
> Nieuws: Voorbereiding examen PBA (18/05)
> KB corona ouderschapsverlof gepubliceerd (15/05)
> Nieuws: Geleidelijke terugkeer naar de werkplek (15/05)
> Nieuws: Heropstart selecties, testen & opleidingen (15/05)
> Info: Hoe berekent men het vakantiegeld ? (14/05)
> Info: Hoeveel bedraagt een stakingsvergoeding ? (13/05)
> Info: Vanaf wanneer kan ik met VVP (en krijg ik premie 55+) ? (12/05)
> Militant: Ann Verstraeten (04/05)
> Militant: Wannes Sips (04/05)
> Militant: Xander Peto (04/05)
> Militant: Chris De Beer (04/05)
> Nieuws: Invoering Corona ouderschapsverlof (03/05)
> Nieuws: Martine Ocula met pensioen ! (30/04)
> Nieuws: Annulatie alle testen tot en met 15 mei (21/04)
> Nieuws: 5 weken lockdown, een stand van zaken (17/04)
> Nieuws: Samen komen we er uit ! (03/04)
> Nieuws: Indienen vakbondspremie kan tot 31 juli ! (03/04)
> Nieuws: Geen examens t/m 3 mei (31/03)
> Persmededeling: Overleg gevraagd met Eerste Minister (26/03)
> Nieuws: Interne verkiezingen (25/03)
> Nieuws: Vakantiegeld op 14 mei (20/03)
> Nieuws: Een heel dikke merci ! (19/03)
> Nieuws: Externe contacten maximaal beperkt (13/03)
Diverse
Brochures FOD
Documenten
Fedmail
Formulieren
Groep Justitie
Index
Justitiehuizen
Links
Medex
Ontwikkelcirkels
Persmededelingen
Schoolvakanties
Selor
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?
Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.