Fedmail 21

Gepubliceerd op 21 december 2006 om 12:19

GRATIS OPENBAAR VERVOER

Voor het "woon-werkverkeer" werden de NMBS-abonnementen al integraal terugbetaald door de federale werkgever.  Ook de gecombineerde abonnementen NMBS-MIVB vielen onder die regeling.  Binnenkort zal die integrale terugbetaling ook gelden voor de abonnementen bij de MIVB, de LIJN en de TEC (momenteel is dat nog maar 88% voor DE LIJN en de TEC en 80% voor de MIVB).  Mindervaliden die als gevolg van hun handicap het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken, krijgen al de tegenwaarde van een abonnement terugbetaald.  Personen met een bijzondere uurregeling of die op een plaats werken waar het openbaar vervoer niet langskomt en die daarom hun persoonlijk voertuig gebruiken, krijgen voortaan ook een vergoeding die gelijk is aan de prijs van een jaarabonnement. 

Het KB komt pas in januari 2007 in het Staatsblad en eerst dacht men de nieuwe regeling ten vroegste te laten ingaan vanaf februari 2007.  De vakbonden hebben tijdens de onderhandeling echter bekomen dat de maatregel al op 1 januari 2007 van kracht wordt. De abonnementen die tot na januari geldig blijven, zullen naar rato worden terugbetaald (vanaf januari 2007).  Door het beheerscontract dat de federale overheid bindt met de NMBS, staat in het besluit dat de maatregel in tijd wordt beperkt (31 december 2007). De overheid heeft er zich echter toe verbonden het sectoraal akkoord 2005 - 2006 na te leven waarin van enige beperking geen sprake is.  Ook de krijgsmacht en de rechterlijke orde komen voor dit voordeel in aanmerking. 

GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN MOGEN IN DE FEDERALE WERVINGSRESERVES PUTTEN

De regeringen van de gewesten en de gemeenschappen krijgen in de toekomst op basis van een KB de mogelijkheid om voor hun openstaande betrekkingen geslaagden uit de wervingsreserves van de federale overheid te gaan halen.  Een gezond principe dat de aanwervingskansen van de geslaagden alleen maar doen toenemen.

Voor de toepassing zien we echter nog een paar probleempjes … wat gebeurt er bijvoorbeeld met de geslaagden uit de reserves van die gewestregeringen (vb. de mega-examens van het Waals gewest …) ?

Het protocolakkoord dat werd gesloten is er enkel gekomen om de Raad van State de mogelijkheid te geven het ontwerp te onderzoeken, want we krijgen sterk de indruk dat de federale overheid zich een aantal bevoegdheden toe-eigent van de gewesten en de gemeenschappen.

Een werkgroep van comité B zal de problemen aankaarten die de toepassing van die nieuwe bepalingen meebrengen… 

DIENSTVRIJSTELLINGEN IN 2007

Er worden vier dienstvrijstellingen toegekend in 2007 : maandag 30 april (brug van 1 mei), vrijdag 18 mei (brug van Hemelvaart), vrijdag 16 november (brug van de Dynastie) en maandag 24 december (brug van Kerstdag).  Een cadeautje van de federale overheid en een snel antwoord op onze vraag om het punt op de dagorde van Comité B te plaatsen. 

PERSONEEL VAN BELGACOM BIJ HET FEDERAAL OPENBAAR AMBT ?

Er is een ontwerp-KB dat het moest mogelijk maken statutaire ambtenaren die BELGACOM in disponibiliteit had geplaatst in het kader van haar herstructurering, te benoemen in de federale overheidsdiensten.

De FCSOD en meer bepaald ACV-TRANSCOM, had zich al tegen dat plan verzet in de specifieke onderhandelingsinstanties voor de overheidsbedrijven.  De dag na het Comité B vernamen we dan dat BELGACOM was teruggefloten door de Raad van State en dat de personeelsleden die in disponibiliteit waren geplaatst, in hun functie hersteld moesten worden. Vandaar de gretigheid van de federale regering om haar ontwerp door te drukken.  Een mooie overwinning voor ACV-TRANSCOM.

Het ACV-Openbare Diensten heeft een niet-akkoord gegeven.

Het ACV-Openbare Diensten heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij de overheid aan te dringen om samen met de vakbonden na te denken over een strategie voor de tewerkstelling in het federaal openbaar ambt en de evolutie van de aanwervingsmethoden.  De tewerkstellingsstrategie mag zich inderdaad niet beperken tot de integratie van de personeelsleden van overheidsdiensten of -bedrijven in herstructurering (Krijgsmacht, Belgacom, …) of van gefedereerde entiteiten (interfederale mobiliteit) zonder te voorzien in externe aanwervingen en zonder rekening te houden met de contractuele personeelsleden die terecht uitzien naar een statutaire betrekking.  Zo'n strategie is nodig om de demografische uitdagingen aan te gaan waarmee de openbare dienst te kampen zal hebben.

Bij de nieuwe selectiemethoden werkt men steeds meer met databanken waaruit SELOR kandidaten selecteert op basis van dossiers. De echte selectieprocedures worden overgelaten aan de dienst die aanwerft.  De overheid heeft beloofd dat dossier te bespreken in Comité B, onder andere op basis van een bijgewerkt kadaster van contractueel personeel. 

DE TAALPREMIES

De onderhandeling is uitgesteld omdat er op de Ministerraad nog geen akkoord is bereikt over een ontwerp-KB tot toekenning van nieuwe bedragen voor de kennis van een tweede landstaal.

60.000 CHEQUES VOOR DE FEDERALE AMBTENAREN

Met deze ludieke actie hebben we de federale regering duidelijk willen maken dat we vastberaden zijn te blijven gaan voor een eis die we in 2007 verwezenlijkt willen zien : de verhoging tot 600 euro van het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie.  En we zullen er niet alleen voor staan…

Dank aan de militanten die actief hebben deelgenomen aan de verdeling van de cheques.

BESTE WENSEN

Vakbondswerk is als tuinieren, het is een kwestie van geduld, van veel geduld.  Zelfs een boom die uitdroogt, krijgt nog een kans.  Wie gehaast is, zal de boom rooien en verbranden.  De echte tuinman zal hem de nodige zorgen geven om hem er bovenop te helpen, om hem opnieuw vruchten te laten dragen.

Democratie, gelijke kansen voor iedereen, solidariteit worden ons niet zomaar in de schoot geworpen, er moet aan gewerkt worden… wij moeten er aan werken. 

Dank aan allen, aan alle tuinmannen en tuinvrouwen van het ACV-Openbare Diensten.  Beste wensen voor 2007.  U kan op ons rekenen.