Cumulatie, wat & hoe ?


Voor een statutaire ambtenaar is het altijd verboden om een bezoldigd bijberoep uit te oefenen, tenzij je vooraf een goedkeuring tot cumulatie hebt gekregen.  Het aanvraagformulier kan je onderaan deze pagina downloaden. 

Enkel en alleen indien de nevenactiviteit volledig onbezoldigd is (dus ook geen bezoldigingen in natura), dien je geen aanvraag te doen. 

Om in het bedrijf van je partner te werken, dien je wel altijd een aanvraag te doen (ook als dit onbezoldigd is).

De ambtenaren kunnen slechts andere bezoldigde activiteiten uitvoeren mits een cumulatiemachtiging. De machtiging tot cumulatie wordt verleend voor een periode van ten hoogste vier jaar. Haar verlenging is onderworpen aan een nieuwe machtiging. De machtiging tot cumulatie mag geen terugwerkende kracht hebben. Een machtiging tot cumulatie kan enkel verleend worden als de activiteit wordt uitgeoefend buiten de uren waarop hij zijn dienst vervult. Zij dient in elk geval volledig bijkomstig te blijven ten overstaan van het uitgeoefende ambt. Een cumulatie is slechts mogelijk mits inachtneming van de wetten en reglementen die de uitoefening van de gecumuleerde activiteit regelen. In voorkomend geval, wordt het bewijs daarvan geleverd aan de instantie die de machtiging tot cumulatie heeft verleend.

Bijlage 31 van het arbeidsreglement stelt dat contractuele personeelsleden niet aan deze regeling onderworpen zijn !  Een contractueel personeelslid mag dus zonder voorafgaande goedkeuring tot cumulatie een bijberoep/flexi-job uitoefenen.

 

AR Bijlage 31 DN Reglementering Cumulatie
PDF – 82,2 KB 284 downloads
Aanvraag Cumulatie
PDF – 114,3 KB 235 downloads