Cumulatie, wat & hoe ?


Voor een statutaire ambtenaar is het altijd verboden om een bijberoep uit te oefenen, tenzij je vooraf een goedkeuring tot cumulatie hebt gekregen.  Het aanvraagformulier vind je op onze pagina Documenten.

De ambtenaren kunnen slechts andere bezoldigde activiteiten uitvoeren mits een cumulmachtiging. De machtiging tot cumulatie wordt verleend voor een periode van ten hoogste vier jaar. Haar verlenging is onderworpen aan een nieuwe machtiging. De machtiging tot cumulatie mag geen terugwerkende kracht hebben. Een machtiging tot cumulatie kan enkel verleend worden als de activiteit wordt uitgeoefend buiten de uren waarop hij zijn dienst vervult. Zij dient in elk geval volledig bijkomstig te blijven ten overstaan van het uitgeoefende ambt. Een cumulatie is slechts mogelijk mits inachtneming van de wetten en reglementen die de uitoefening van de gecumuleerde activiteit regelen. In voorkomend geval, wordt het bewijs daarvan geleverd aan de instantie die de machtiging tot cumulatie heeft verleend.

Bijlage 31 van het arbeidsreglement stelt dat contractuele personeelsleden niet aan deze regeling onderworpen zijn !  Een contractueel personeelslid mag dus zonder voorafgaande goedkeuring tot cumulatie een bijberoep/flexi-job uitoefenen.