Hoe wordt het vakantiegeld berekend ?


Statutairen, stagiairs, contractuelen en mandaathouders kunnen deze toelage krijgen.

Om vakantiegeld te krijgen, wordt er rekening gehouden met je prestaties van het jaar voordien, dit wordt het ‘referentiejaar’ genoemd.  

Als je op het eind van het voorgaande jaar jonger bent dan 25 en in dienst trad binnen de 4 maanden na het afronden van je studies, krijg je vakantiegeld alsof je het volledige referentiejaar gepresteerd hebt.

Voorbeeld

Je bent op 12 januari 2020 25 geworden, je bent op 30 juni 2019 afgestudeerd en op 1 oktober 2019 in dienst getreden. Voor je vakantiegeld van 2020 tellen niet alleen de maanden mee waarin je gewerkt hebt, maar ook de maanden januari tot en met september 2019.

Bedragen

 • Als statutair, stagiair of contractueel is je bruto vakantiegeld gelijk aan :
   
  • 92% van je bruto maandwedde voor maart (inclusief de haard- of standplaatstoelage) van het jaar waarin je vakantiegeld wordt uitbetaald
   EN
  • 92% van 1/12de van je ontwikkelingspremie van september vorig jaar.
    
 • Als mandaathouder bedraagt je bruto vakantiegeld :
   
  • een forfaitair deel, vastgesteld op 1445,87 euro voor 2023
   EN
  • een variabel deel dat gelijk is aan 13,2 % van de wedde van maart.

Uitbetaling

Het vakantiegeld wordt doorgaans betaald in mei.

Het vakantiegeld van een personeelslid dat met pensioen gaat, overlijdt, ontslag neemt of afgedankt wordt, wordt in principe uitbetaald in de loop van de maand die daarop volgt.

Brochure

Op de website van Persopoint vind je een uitgebreide brochure met betrekking tot de berekening van het vakantiegeld (klik hier)