De Vlaamse jobkorting

Gepubliceerd op 4 februari 2009 om 09:32

Sinds het inkomstenjaar 2007 geeft de Vlaamse Regering een korting op de personenbelasting aan actieven die op 1 januari in het Vlaamse Gewest wonen. De Vlaamse regering wil met dit jaarlijkse belastingvoordeel de actieven belonen en op die manier werken aantrekkelijker maken.

Wat verandert er in 2009 ?

Tot en met 2008 bleef de Vlaamse forfaitaire vermindering van de personenbelasting beperkt tot belastingplichtigen met een activiteitsinkomen lager dan 21.000 euro. Nu wordt deze beperking opgegeven. Vanaf 2009 zal iedere inwoner van het Vlaamse Gewest met een minimum aan activiteitsinkomsten recht hebben op een vermindering van de personenbelasting. Wie enkel een vervangingsinkomen geniet komt echter niet in aanmerking.

Het bedrag van de vermindering werd opgetrokken van 200 euro tot maximum 300 euro. De verrekening zal ook niet meer maandelijks gebeuren, maar jaarlijks in de maand februari.

Hoeveel bedraagt de vermindering ?

De jobkorting wordt door de werkgever berekend op basis van het belastbaar inkomen van de maand februari. Dat is het bruto-inkomen na afhouding van de sociale bijdragen.

De vermindering bedraagt 250 euro voor wie een belastbaar inkomen heeft van meer dan 24.375 euro op jaarbasis. Wie tussen de 6.980 euro en 24.375 euro belastbaar inkomen heeft krijgt 300 euro.

De vermindering wordt door de werkgever verrekend met de bedrijfsvoorheffing voor de maand februari. Het nettoloon voor februari kan dus 250 euro of 300 euro hoger liggen. Wanneer men weinig belastingen moet betalen kan een deel van de vermindering ook in maart, april en zelfs bij de afrekening van de belastingen worden verrekend.

In een gezin waar beide partners een activiteitsinkomen hebben, heeft elke partner recht op de korting.

Juridische basis?

Decreet van 30 juni 2006 houdende de invoering van een forfaitaire vermindering in de personenbelasting.

Koninklijk besluit van 11 januari 2009 tot toekenning van de Vlaamse forfaitaire vermindering op het stuk van de bedrijfsvoorheffing.
Meer weten :
 http://www2.vlaanderen.be/omdatuhetverdient/