Buiten warm, binnen ijskoud

Gepubliceerd op 31 mei 2018 om 09:50

De onderhandelingen in Comité B over de Codex van het federaal openbaar ambt verlopen rampzalig. Buiten is het warm, aan de onderhandelingstafel is het ijskoud.

Minister Vandeput wil nog met de vakbonden over de codex onderhandelen op maandag 4 juni, dinsdag 5 juni en woensdag 6 juni, telkens van 9u00 tot 18u00. Daarna sluit hij de onderhandelingsperiode af, klaar of niet. Natuurlijk zal dat woensdag tot een nieuw conflict met de minister leiden.

De minister toont daarmee opnieuw aan dat hij niet het minste respect heeft voor de ambtenaren en het syndicaal statuut, en dat zijn kabinetsmedewerkers niet de minste ervaring hebben met de sociale dialoog bij de overheid.

Deze regering onderhandelt puur voor de vorm, dat is ons voor de zoveelste keer erg duidelijk geworden. De vakbonden worden gebruikt als spellingscontrole, om de materiële foutjes te corrigeren en de punten en kommas op de juiste plaats te zetten. Het kabinet van minister Vandeput veegt elk inhoudelijk argument dat de vakbonden aanbrengen zonder pardon van tafel. Minister Vandeput verwart onderhandelen met communiceren.

 

I. Stand van zaken

De onderhandelingen verlopen langzaam en onzeker. We moeten twaalf hoofdstukken onderhandelen, maar na meer dan een maand zwoegen hebben we er nog maar vier afgewerkt. Bovendien hebben we nog geen enkel moment effectief gediscussieerd. De vakbonden mogen hun ideeën vertellen en het kabinet neemt ze mee. Een week later krijgen we te horen dat de regering er toch geen rekening mee houdt. Dat het kabinet niet onmiddellijk kan antwoorden op onze vragen, wijst erop dat ze zelf hun dossier niet beheersen.

Toepassing van de codex

Wat vragen de vakbonden ?
Wij willen, zoals het regeerakkoord voorschrijft, het toepassingsveld van de codex verruimen tot alle diensten die een apart statuut hebben dat nauw aansluit bij dat van de federale overheid. Denk maar aan het personeel van de griffies, Fedasil, Famifed dat vanaf 2019 geregionaliseerd wordt, de Regie der Gebouwen die een NV van Publiek Recht wordt, de hervormde Civiele Bescherming etc.

Wat antwoordt de regering ?
Na veel gepalaver werd in Comité B overeengekomen dat de minister voor ambtenarenzaken een brief zou schrijven naar al zijn collegas met de vraag of zij van plan zijn om hun diensten daarbij te laten aansluiten. Wanneer we op het kabinet van Jambon naar een antwoord op die brief vragen, wordt beweerd dat ze die brief niet kennen en wordt ons verweten alleen stokken in de wielen te willen steken.

Samenvoeging niveaus D en C

Wat vragen de vakbonden ?
We hebben voorgesteld om de niveaus D en C samen te voegen. Dat is trouwens een idee dat we al bij het begin van deze legislatuur bij Vandeput gelanceerd hebben en in december tijdens de informele werkgroepen bij de Premier hebben herhaald. Dat zou wervingen vergemakkelijken en mooie carrièremogelijkheden bieden aan mensen die zonder diploma de arbeidsmarkt ingestapt zijn.

Wat antwoordt de regering ?
Het kabinet vindt dat oorspronkelijk een interessant idee, maar laat een week later weten er toch niet op in te gaan omdat dat budgettair niet bekeken werd, en niet in de oorspronkelijke bedoeling van de Codex ligt.

Functiewegingen en functiefamilies

Wat vragen de vakbonden ?
Functiewegingen in de niveaus D, C en B vragen we al lang. Een functieweging dient enkel om te bepalen tot welk niveau een functie behoort en heeft geen gevolgen voor de loonstructuur bij de federale overheid.

Wat antwoordt de regering ?
Met de Codex wil het kabinet op die vraag ingaan, maar dan wel zonder de inbreng of de medewerking van de specialisten van de vakbonden, zodat de legitieme basis totaal ontbreekt. De personeelsleden zullen wel een functiegewicht krijgen, maar hebben geen enkele inbreng of inspraak in de totstandkoming ervan.
Het kabinet wil bovendien niet dat de functieweging leidt tot aangepaste weddenschalen, noch tot mechanismen om personeelsleden naar het juiste niveau over te hevelen. Waarvoor dient de weging dan wel ? Iedereen weet toch dat veel functies uitgevoerd worden door mensen van een lager niveau. Waarom dan deze dure studie ?
Hetzelfde gebeurt bij de functiefamilies. Het kabinet wil het openbaar ambt indelen in 18 functiefamilies. Wij hebben daarmee geen probleem, maar als we vragen welk voordeel een functiefamilie biedt (aangepaste loonschalen, bijvoorbeeld, of een gemakkelijkere doorstroming bij bevorderingen), dan blijft het aan de andere kant van de onderhandelingstafel oorverdovend stil.

II. Twistpunten

En dan hebben we het nog maar over de makkelijke hoofdstukken van de Codex. Dat belooft voor de moeilijke dossiers, zoals de rekrutering en het verlofbesluit. We zetten enkele hete hangijzers even op een rijtje :

Rekrutering

Het kabinet wil elke functie openstellen voor iedereen binnen het federaal openbaar ambt. Een oplossing die niet in het belang is van de individuele ambtenaar die wil promoveren binnen zijn of haar eigen instelling. Bepaalde instellingen zullen geen normaal actieplan kunnen ontwikkelen maar zullen geconfronteerd worden met tientallen of honderden kandidaten uit andere instellingen. Eigen mensen zullen niet meer zomaar bevorderd kunnen worden binnen de eigen diensten. Zelfs het logische idee om mensen binnen hun eigen functiefamilie te bevorderen, krijgt geen gehoor bij het kabinet.

Verlofbesluit

De verloven zouden zogenaamd geharmoniseerd worden, maar worden in de realiteit afgebroken. Er wordt overal wat afgeknipt: anciënniteitsverlof begint pas vanaf 55 in plaats van op 45 jaar, minder compensatiedagen voor overuren, minder omstandigheidsverlof, een feestdag minder etc. Moeizaam tot stand gekomen afspraken en evenwichten in het verlofbesluit worden zomaar op de helling gezet.

Ziektekrediet

Het ziektekrediet staat nog wel ergens vermeld in de codex, maar als je leest wat de regering van plan is met het ziektepensioen, dan kunnen we al voorspellen dat ook het ziektekrediet niet zal overleven.

Vaste benoeming

De Codex effent de weg om de statutaire functies te reserveren voor de gezagsfuncties. Het kabinet is momenteel op zoek naar een politiek akkoord om te bepalen welke de gezagsfuncties zijn en zal dan met regelgeving voor de dag komen om de statutaire werving te beperken. Het kabinet werkt volledig zonder enige vorm van transparantie naar het personeel en de vakbonden toe.

III. Hoe moet het nu verder ?

De onderhandelingen verlopen dus moeizaam, en zeker omdat het kabinet door zijn minister onder tijdsdruk gezet wordt. Eerst was voorzien dat de onderhandelingen tegen eind mei afgerond moesten zijn. Nu breekt hij de onderhandelingen af op 6 juni, zonder dat het dossier grondig behandeld werd. Als minister Vandeput denkt dat de onderhandelingen haastig zullen afgewerkt worden, dan is hij toch mis.

Bij de ambtenarenstaking van 30 april hebben we aangekondigd dat dat niet de laatste actie zou zijn. Binnenkort volgt er info over het verdere actieplan.