Overheidsengagementen van 7 februari 2018

Gepubliceerd op 7 februari 2018 om 18:16

Overheidsengagementen :

 

1. Aanwervingen

In naleving van protocol 436, afgesloten op 30 mei 2016, wordt er verder gewerkt aan de invulling van de kaders van het bewakings- en technisch personeel van elke inrichting naar het niveau van het kader anders werken. Dit aantal werd globaal vastgelegd op 6.825VTE in protocol 455 van 9 juni 2017 en dit zal, onder onveranderde toestand, steeds gerespecteerd worden.

Om dit engagement te respecteren :

wordt elk personeelslid dat vertrekt uit een inrichting waar dit kader nog niet of niet meer bereikt is, vervangen.
Voor elk gekend vertrek wordt drie maand voordien een rekruteringsprocedure opgestart en dit op maandelijkse basis.

In de praktijk houdt dit in dat op de 1e werkdag van de maand X een oproep aan laureaten van de wervingsselecties wordt gericht teneinde vanaf de 1e werkdag van de maand X+4 nieuwe personeelsleden in dienst te laten treden ter vervanging van de a) gekende uitdiensttredingen tot op die dag welke nog niet vervangen waren en b) de onverwachte uitdiensttredingen van de maand X-1. Deze werkwijze wordt maandelijks herhaald.

Voorbeeld : Stel dat we over volgende gegevens beschikken op 1 maart : - Februari : 15 gekende vertrekkers (reeds vervangen) + 8 onverwachte vertrekkers
- Maart : 12 gekende vertrekkers (reeds gepland te vervangen)
- April: 10 gekende vertrekkers (reeds gepland te vervangen)
- Mei: 15 gekende vertrekkers (reeds gepland te vervangen)
- Juni: 15 gekende vertrekkers

Op 1 maart worden de reserves van de laureaten geraadpleegd om de 15 gekende vertrekkers van juni te vervangen. Tegelijk wordt verder geraadpleegd om de 8 onverwachte vertrekkers van de maand februari te vervangen.

Voor de opstart van deze procedure wordt een inhaalbeweging gedaan.
Vanaf maart worden uit de reserves van de selecties voor PBA maandelijks 50 laureaten geconsulteerd om in dienst te komen in de penitentiaire inrichtingen. Dit ritme wordt aangehouden t.e.m. 1 augustus 2018 om op die manier de kaders anders werken op te vullen.
In september 2018 wordt de stand van zaken geëvalueerd.

De budgettaire middelen die we hiervoor nodig hebben voor de jaren 2018 en 2019 worden geblokkeerd.

Er wordt over gewaakt dat de selectieprocedures en de medische geschiktheidsonderzoeken van de laureaten tijdig gebeuren zodat we permanent over reserves beschikken. Het aantal geplande aanwervingen voor 1 september wordt daartoe aangepast.

Daarnaast worden onmiddellijk 80 PBAs aangeworven om in elke inrichting het niveau van het kader anders werken te bereiken.

Om dit te bereiken worden de dossiers van de laureaten van de reeds afgelopen selecties voorgelegd aan de Inspectie van Financiën.

Op die manier kunnen deze laureaten gecontacteerd worden om te bepalen wanneer zij in dienst kunnen komen en in welke inrichting.

Daardoor kunnen de lopende mutatierondes eveneens afgewerkt worden.

Er wordt gebruik gemaakt van de maximale capaciteit van de Opleidingscentra om snel de beoogde invulling te bekomen en de nieuwe personeelsleden op de werkvloer te krijgen.

De Opleidingscentra worden belast met het opstarten van permanente opleidingen voor de nieuwe personeelsleden die aangeworven worden op basis van de hiervoor vermelde engagementen.

Er wordt op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken ook bekeken op welke manier er voor bepaalde functies een beroep kan gedaan worden op personeelsleden van de Civiele Bescherming die daar dienen te vertrekken.

2. Bevorderingen

De verschillende soorten van bevorderingen worden terug opgestart.

Daartoe wordt eerst een nieuw personeelsplan voorgelegd aan de Inspectie van Financiën.

Baremieke bevorderingen :

- Bevordering van 20 DP naar 20 EP: Het kader anders werken voorziet 852 PBA-ploegchefs. De reglementering voorziet dat 35% van de personeelsleden bekleed met de graad van ploegchef bezoldigd worden in de weddenschaal 20 EP. Om dit percentage te bereiken worden 28 bevorderingen uitgevoerd.

- Voor de graad van penitentiair technisch assistent-ploegchef is in de reglementering eveneens voorzien dat 35% van de personeelsleden bekleed met de graad van ploegchef bezoldigd worden in de weddenschaal 20 EP. Er wordt tegen 1 juni 2018 uitgeklaard hoeveel personeelsleden kunnen bevorderen naar deze weddenschaal.

- Bevordering naar de 2e weddenschaal binnen de graad van Penitentiair Assistent (PA) of van Technisch Assistent (TA) van 2011 naar 2012. De reglementering voorziet dat er maximaal 42 Penitentiair Assistenten en 64 Technisch Assistenten kunnen bezoldigd worden in de weddenschaal 2012. Deze bevorderingen worden uitgevoerd.

- Bevordering naar de graad van hoofdpenitentiair assistent of hoofdtechnisch assistent. De reglementering voorziet dat er maximaal 51 hoofdpenitentiair assistenten en 79 hoofdtechnisch assistenten kunnen zijn. Deze bevorderingen worden uitgevoerd.

-Bevordering naar de 2e weddenschaal binnen de graad van hoofdpenitentiair assistent of hoofdtechnisch assistent. De reglementering voorziet dat er maximaal 13 hoofdpenitentiair assistenten en 20 hoofdtechnisch assistenten kunnen bezoldigd worden in de weddenschaal 22B. Deze bevorderingen worden uitgevoerd.
Deze bevorderingen worden uitgevoerd op 1 juni 2018. Indien het aantal bevorderingen ontoereikend is om het vastgestelde percentage of aantal te bereiken, dan worden bijkomend bevorderingen uitgevoerd. Dit zal om de 6 maand herhaald worden.

Bevorderingsexamens :

- De 36 personeelsleden die reeds geslaagd zijn in het bevorderingsexamen voor ploegchef worden op 1 juni 2018 bevorderd tot deze graad.

- Bij Selor werd de procedure opgestart voor het organiseren van een bevorderingsexamen naar PBA-ploegchef om er voor te zorgen dat het aantal van 852 ploegchefs (PBAP) bereikt wordt. Het nodige aantal bevorderingen wordt gelijkmatig gespreid over de jaren 2019 en 2020. De 1e golf bevorderingen wordt uitgevoerd 1 maand na afsluiten van het proces-verbaal van het bevorderingsexamen en dan telkens om de 6 maand.

- Deze procedure wordt eveneens opgestart voor de bevordering naar de graad van penitentiair technisch assistent-ploegchef. Dezelfde timing wordt voorzien.

Overgang naar het hogere niveau :

- De nodige plaatsen niveau B, voorzien in de kaders anders werken worden open gesteld en de nodige bevorderingsexamens worden georganiseerd. Tegen 1 juni 2018 is bekend hoeveel vacante betrekkingen er zijn. Dezelfde timing als voor de bevorderingen naar ploegchef wordt voorzien.

- Aan de personeelsleden die reeds geslaagd zijn voor overgang naar het niveau B wordt de mogelijkheid geboden om te bevorderen op 1 juni 2018 op basis van de vacant verklaarde betrekkingen.

3. Medisch personeel

Met de begrotingscontrole in het voorjaar 2018 zullen de noodzakelijke kredieten overgeheveld worden naar de corresponderende basisallocaties van enveloppe 2.

In de maand volgend op de effectieve overheveling wordt de laureaten van de selectie voor verplegend personeel de mogelijkheid geboden, op basis van de vacant verklaarde betrekkingen, om hun stage te starten.
Er wordt voorzien in 50 betrekkingen die tegelijkertijd vacant verklaard worden. Op basis van de noden zullen de betrekkingen vacant verklaard worden en dit tegen uiterlijk 1 juli 2018.
De verschillende betrekkingen worden in 1 keer gelanceerd en worden ingevuld volgens en rangschikking en de voorkeur van de laureaten.
Als deze reserves uitgeput zijn dan zal voor de invulling van volgende vacante betrekkingen beroep gedaan worden op bestaande wervingsreserves en wordt een nieuwe selectie georganiseerd.

4. Andere graden

Wat de andere graden betreft (administratieve diensten, PSD, zorgequipes en directie) worden de aanwervingen in opvolging van protocol 436 verder uitgevoerd en worden alle vertrekkers vervangen.

Wat betreft de gemene graad van technisch deskundige binnen de buitendiensten van het DG EPI bestudeert de overheid wat de problemen zijn.
De vakorganisaties zijn immers de mening toegedaan dat deze graad onaantrekkelijk is omwille van diverse redenen waaronder de afschaffing van de gecertificeerde opleidingen waardoor deze personeelsleden nooit van een premie voor competentieontwikkeling hebben kunnen genieten.
Deze analyse is gekoppeld aan de analyse van het aantal betrekkingen te voorzien in deze graad zoals hiervoor aangegeven.


5. Verlofachterstand :

De opgelopen verlofachterstand zal door de heropgestarte aanwervingen kunnen afgebouwd worden. Verdere maatregelen worden verder besproken in de werkgroep absenteïsme wetende dat de eventuele budgettaire impact van deze zal gedragen moeten worden binnen de beschikbare kredieten.

6. Overbevolking :

Wat betreft de overbevolking wordt verder ingezet op de verschillende maatregelen die daaromtrent reeds genomen werden. Op dit moment is de gevangenispopulatie reeds gezakt tot het cijfer van 10.360.

7. Infrastructuur :

Samen met de Regie der Gebouwen wordt verder zwaar ingezet op de realisatie van de randvoorwaarden om “anders werken” in de praktijk te doen slagen.

8. Vergoedingen :

De problematiek van de vergoeding voor verblijfkosten bij detacheringen wordt opgelost door het uitvoeren van de beloofde mutaties.
De problematiek rond het woon-werkverkeer wordt verder uitgeklaard door de administratie tegen 1 maart 2018.