Uitbreiding LBO voor erkende mantelzorgers

Gepubliceerd op 5 juli 2021 om 09:53

De ministerraad van 11 juni 2021 keurde de uitbreiding van het mantelzorgverlof goed.  Daardoor wordt het KB houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg aangepast.

Door de loopbaanonderbreking voor mantelzorg kan je je prestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken om hulp of bijstand te geven aan een persoon die zich door zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap kwetsbaar in een afhankelijkheidssituatie bevindt. 

Het aantal maanden dat je deze loopbaanonderbreking kan opnemen wordt verlengd. Je kan vanaf dan 3 maanden voltijds verlof voor mantelzorg nemen of 6 maanden (halftijds of 1/5) nemen per zorgbehoevende persoon.

Inwerkingtreding

Er zijn nog een paar stappen vóór inwerkingtreding : advies beheerscomité RVA & advies Raad van State.

Dit besluit zal pas in werking treden op de eerste dag van de maand na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Meer info : mantelzorg (externe link Fedweb)