ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Binnenkort instapkaartproef

Voor de job van penitentiair bewakingsassistent moet je vanaf 2009 een diploma hoger secundair onderwijs hebben (niveau C).  Heb je dit diploma niet, dan kan je nog steeds penitentiair bewakingsassistent voor de FOD Justitie worden, maar dan moet je eerst een instapkaart behalen. 

Lees meer »

Covid-19 als beroepsziekte

Tijdens de zomer van 2020 keurde de Ministerraad een ontwerp van bijzondere-machtenbesluit goed met betrekking tot de lijst van beroepsziekten.  Het doel van dit besluit was toen om dringende maatregelen te nemen om tijdelijk een uitzonderingsregeling mogelijk te maken voor de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte (tussen 18 maart 2020 en 17 mei 2020). 

Lees meer »

Voorgenomen staking op 3 januari geactiveerd

Naar aanleiding van de stakingsaanzegging voor alle Nederlandstalige en Brusselse gevangenissen was er op 24 december een HOC.  De aangehaalde reden op de stakingsaanzegging was het bijplaatsen van bedden in bijna alle Nederlandstalige penitentiaire inrichtingen zonder garanties omtrent : 

Lees meer »

Spilindex opnieuw overschreden

Door de aanhoudend hoge inflatie is de spilindex voor de tweede keer in vijf maanden overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes de komende maanden opnieuw met 2 procent stijgen.  Ook een recordaantal werknemers krijgt door de hoge inflatie vanaf volgend jaar een hoger loon.

Lees meer »

Stakingsaanzegging voor het federale ambt

ACV heeft samen met VSOA een stakingsaanzegging ingediend voor het volledige federale openbare ambt.  We zijn vooral misnoegd dat de onderhandelingen met minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter niet vlotten. 

Lees meer »

Omzendbrief 699 verschenen

Op maandag 20 december 2021 is omzendbrief 699 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  Deze omzendbrief bevat richtlijnen rond de toekenning van een dienstvrijstelling voor personeelsleden die via de Self Assessment Testing Tool het advies krijgen zich te laten testen op het COVID-19-virus. Deze omzendbrief bevat ook de verlenging van de geldigheidsduur van omzendbrieven 693 en 693bis voor de vaccinatie tegen het coronavirus.

Lees meer »