Voltijdse prestaties over 4 ipv 5 dagen

Gepubliceerd op 3 september 2023 om 09:38

Naar het voorbeeld van wat al sinds november 2022 van kracht is in de privésector keurde de Ministerraad van 1 september 2023 een ontwerp van KB goed dat de personeelsleden van de federale overheid toelaat om vanaf 1 januari 2024 hun voltijdse prestaties te verdelen over vier dagen in plaats van over vijf dagen.  Bovendien kunnen ze hun arbeidsprestaties spreiden over een cyclus van twee weken in het kader van een wisselend weekregime. 

Dit ontwerp van KB voegt een nieuw artikel 6bis en een nieuw artikel 6ter toe in het KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijkbesturen en legt een gemeenschappelijk kader voor alle federale overheidsorganisaties vast. 

Voor wie ? 

De statutaire en contractuele personeelsleden die voltijds werken.  Deze regeling is niet van toepassing op mandaathouders, deeltijds werkende personeelsleden of personeelsleden die in opeenvolgende ploegen werken. 

Concreet 

Vanaf 1 januari 2024 kunnen statutairen en contractuelen van de federale overheid hun voltijdse prestaties verdelen over vier dagen in plaats van over vijf dagen als ze 9,5 uren per dag werken.  

Statutairen en contractuelen die voltijds werken kunnen ook gebruik maken van de regeling voor een wisselend weekregime. Dat betekent dat ze tot 11u per dag en tot 50u per week kunnen werken, mits ze de prestaties in de eerste week compenseren door de prestaties in de tweede week. Gemiddeld genomen werken ze dan de normale wekelijkse arbeidsduur. 

Elke organisatie kan zelf bepalen of zij één van deze maatregelen, beide of geen van beide toepast. Elke organisatie kan ook zelf nog een aantal eigen accenten leggen, rekening houdend met de bestaande arbeidsorganisatie, de noden van de organisatie en van de personeelsleden. 

Praktisch 

Een personeelslid kan enkel vragen om in een van deze arbeidsregelingen te stappen als zijn organisatie deze regelingen voorziet en de leidend ambtenaar zijn toestemming heeft gegeven. Een personeelslid kan niet verplicht worden om te werken volgens één van deze arbeidsregelingen. 

De aanvraag is voor minimum drie maanden en maximum zes maanden geldig maar is telkens hernieuwbaar (ze kan worden verlengd aan het einde van elke periode van maximaal zes maanden).  

Het personeelslid moet de aanvraag ten minste twee maanden voor het begin van de arbeidsregeling schriftelijk (per gewone post of e-mail) indienen (tenzij de organisatie een kortere periode aanvaardt overeenkomt) en moet daarbij duidelijk aangeven welke dagen zij of hij wil werken. 

Inwerkingtreding 

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2024

Vooraleer dit project definitief in werking treedt, doorloopt het wel nog enkele stappen : vakbondsonderhandelingen, het advies van de Raad van State, de handtekening van de Koning en tot slot publicatie in het Belgisch Staatsblad.