FAQ : de intentieverklaring

Gepubliceerd op 29 maart 2024 om 18:33

In artikel 16 van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel staat het volgende :

De personeelsleden delen uiterlijk tweeënzeventig uur vóór het begin van de eerste stakingsdag, en voor elke stakingsdag waarop hun aanwezigheid voorzien is, aan het inrichtingshoofd hun definitieve intentie mee of ze al dan niet aan de stakingsdag deelnemen.
In geval van staking met een duur van meer dan één dag waarop dezelfde aanzegging betrekking heeft, delen de personeelsleden, uiterlijk tweeënzeventig uur vóór de eerste stakingsdag waarop hun aanwezigheid voorzien is, aan het inrichtingshoofd hun definitieve intentie mee of ze al dan niet aan de staking deelnemen en dit voor elke stakingsdag waarop hun aanwezigheid voorzien is. Zij kunnen hun verklaring tot uiterlijk achtenveertig uur vóór elke stakingsdag wijzigen met uitzondering van de eerste dag, als ze tijdens die stakingsdag wensen te werken en tot uiterlijk tweeënzeventig uur vóór elke stakingsdag met uitzondering van de eerste dag, als ze tijdens die stakingsdag wensen te staken.

Praktisch :

In geval van een staking van onbepaalde duur, dient u de intentieverklaring in te vullen voor de eerste 14 dagen van de staking.  En dat ten laatste 72u voor aanvang van die staking.

Indien de staking voortduurt moet u een nieuw formulier invullen, uiterlijk 72 uur vóór het begin van elke nieuwe periode van 14 dagen.

De personeelsleden die hun intentie om al dan niet aan de stakingsdag deel te nemen niet binnen de voormelde termijnen kenbaar maken, worden geacht niet aan de staking te zullen deelnemen.

Ik wens te staken :
Indien je op (een) stakingsdag(en) gepland staat om te werken, dan dien je voor (elk van) die dag(en), en dit ten laatste 72u vooraf, je intentie kenbaar te maken. In de wet staat letterlijk dat je het inrichtingshoofd jouw intentie moet meedelen, maar er staat niet gespecifieerd hoe je dat doet.
Je kan dit o.a. doen via het formulier intentieverklaring staking (zie pagina Documentenin het blokje Afwezigheden).

Ik wens niet te staken :
Dan dien je je intentie niet kenbaar te maken, en ga je op je geplande dag(en) gewoon werken.

Ik verander van mening :
Mijn intentie was staken op dag X, maar ik wil toch gaan werken : je kan tot uiterlijk 48u voor dag X je intentie wijzigen (met uitzondering van de eerste dag).
Mijn intentie was werken op dag X, maar ik wil toch staken : je kan tot 72u voorafgaand je intentie wijzigen (met uitzondering van de eerste dag).

Opvorderen :
Indien er onvoldoende werkwilligen zijn om in de behoeften te voorzien, kan men vanaf dag 3 opvorderen.

Voorbeeld :
Er is een staking op 23 (vanaf 06u00) en 24 maart waaraan je wenst deel te nemen. Op 23 maart sta je gepland om te werken, en op 24 maart heb je rust. Dan dien je ten allerlaatste tegen 20 maart om 06u00 je intentie om te staken op 23 maart kenbaar te maken. Voor 24 maart dien je niets te ondernemen, je staat immers niet gepland om te werken.