Moederschapsverlof

Gepubliceerd op 1 september 2020 om 13:08

Omzendbrief 684 van 8 juli 2020 met de wijzigingen van het moederschapsverlof voor contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt is in het Belgisch Staatsblad van 13 juli gepubliceerd.

Het doel van deze omzendbrief is om ook statutaire personeelsleden (dit is recent het geval voor contractuelen) de mogelijkheid te geven afwezigheidsperiodes te nemen die kunnen worden gelijkgesteld met perioden van arbeid, zodat het verplichte verlof na de geboorte kan worden verlengd tot na de negende week na de geboorte.

Concreet betekent dit dat bepaalde afwezigheden vanaf 1 maart 2020 worden niet meer in mindering gebracht op het moederschapsverlof en omgezet in moederschapsverlof.

Voor statutaire personeelsleden betekent dit dat alle afwezigheden wegens ziekte (al dan niet in verband met zwangerschap) die binnen 6 weken (8 weken bij meerlingen) vóór de feitelijke bevallingsdatum vallen, met uitzondering van de laatste 7 kalenderdagen, worden in mindering gebracht op het ziektekapitaal. Bij uitputting van het ziektekapitaal, gaat de persoon in disponibiliteit.

Afwezigheden tot 29 februari 2020 wegens zwangerschap werden nog steeds in mindering gebracht op de maximale duur van het moederschapsverlof en werden daarom nog niet als moederschapsverlof behandeld.