Invoering corona-ouderschapsverlof

Gepubliceerd op 3 mei 2020 om 14:45

Voor veel ouders is de combinatie van werk en de opvang van de kinderen niet evident. Telewerken is niet gemakkelijk als je dat als ouder moet combineren met de zorg voor kinderen of je kinderen helpt bij het les volgen via de computer. Voor mensen die vanaf morgen opnieuw bovendien opnieuw buitenshuis moeten gaan werken, is het al helemaal geen sinecure.

Familie inschakelen is helaas momenteel geen optie. Dat zou geen "essentiële verplaatsing" zijn. Bovendien wordt normaal vaak op de grootouders gerekend en dat is iets wat gezien de maatregelen voorlopig zoveel mogelijk moet worden vermeden. Scholen en crèches moeten vanaf maandag ook opvang voorzien voor ouders die niet (meer) thuis kunnen werken en dus zelf niet meer voor de opvang van hun kinderen kunnen instaan.

Voor ouders die hun kinderen niet naar de crèche op schoolopvang willen sturen, is daarom een soort corona-ouderschapsverlof uitgewerkt. Wie geen opvang heeft voor de kinderen zou op die manier een vorm van ouderschapsverlof kunnen krijgen.

Voor wie is het corona-ouderschapsverlof ?

- Het geldt alleen voor werknemers in de private en openbare sector, niet voor zelfstandigen.

- Het corona-ouderschapsverlof is geen recht. De werkgever moet er ook telkens mee akkoord gaan.

- De voorwaarden om een aanvraag in te dienen, liggen in grote lijnen gelijk met de regeling rond het gewone ouderschapsverlof, waar het bovenop komt. Het al dan niet opnemen van coronaverlof zal geen impact hebben op je saldo van andere vormen van thematische verloven, dus ook niet van je andere ouderschapsverlof.

Voorwaarden

- De werknemer moet ouder zijn van minstens één kind tot 12 jaar of een kind met een handicap.

- Voor ouders van kinderen met een handicap is er geen leeftijdsbeperking. = 66% ongeschiktheid of ≥ 4 punten in de 1ste pijler van de medische schaal m.b.t; kinderbijslag of (nieuw 1/1/2019 : kinderen met aandoening van minstens 9 punten in de drie pijlers op de sociaal-medische schaal

- Ook adoptieouders en pleegouders vallen onder de regeling. Normaal hebben pleegouders geen recht op ouderschapsverlof, maar voor het corona-ouderschapsverlof wordt een uitzondering gemaakt.

- De werknemer moet ook minstens één maand verbonden zijn met de werkgever die hem tewerkstelt.

- He corona-ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen. Een halftijdse opname is mogelijk voor wie voltijds of minstens 75 procent werkt. Wie voltijds werkt heeft daarnaast ook de keuze voor een 1/5d opname.

Hoe gaat het concreet in zijn werk ?

- Het corona-ouderschapsverlof loopt van 1 mei (met terugwerkende kracht) tot en met 30 juni. Indien nodig kan de regering beslissen dat die termijn nog verlengd wordt.

- Het corona-ouderschapsverlof kan snel en flexibel worden opgenomen. Wie dit extra ouderschapsverlof wil aanvragen, moet zijn werkgever ten minste drie dagen op voorhand inlichten. De werkgever heeft zes dagen om te reageren. In onderling overleg kunnen wel kortere termijnen overeengekomen worden.

- Het verlof kan opgenomen worden in één keer tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten. Er is steeds het akkoord van de werkgever voor nodig.

- Het is ook mogelijk, een lopend ouderschapsverlof tot de buitenwerkingtreding van het besluit, zelfs retroactief tot 1 mei 2020, om te zetten naar een corona-ouderschapsverlof. Ook is het mogelijk om een ouderschapsverlof tijdelijk te schorsen en het corona-ouderschapsverlof op te nemen. (Een halftijds ouderschapsverlof dat loopt tot eind augustus 2020 kan bijvoorbeeld omgezet worden naar een corona-ouderschapsverlof in de maanden mei en juni 2020. Vanaf 1 juli herneemt dat het gewone ouderschapsverlof tot eind augustus, zoals voorzien. Het corona-ouderschapsverlof in mei en juni telt dan niet mee voor het maximale recht op ouderschapsverlof van de betrokken werknemer. Een 1/10de ouderschapsverlof kan zo ook tijdelijk worden geschorst om gebruik te kunnen maken van een corona-ouderschapsverlof met een halftijdse of 1/5de vermindering van de arbeidsprestaties)

De aanvraag zal verlopen via de RVA en de normale vergoedingen bij ouderschapsverlof zijn van toepassing : www.rva.be/nl

Voor vragen hierover aan het ACV : loopbaanadvies.OVL@acv-csc.be