Vijf harde jaren

Gepubliceerd op 10 oktober 2014 om 11:00

Nu het federaal regeerakkoord beschikbaar is, verduidelijkt ACV-Openbare Sector de eerste reactie.

Dienstverlening niet meer gewaarborgd

Voor werknemers in de openbare sector worden het harde jaren. Niet alleen krijgen zij - zoals iedere burger - de weerslag van de algemene regeringsbeslissingen, daarnaast worden de personeelsbezetting en werkingsmogelijkheden van openbare diensten ook zwaar aangepakt door de bewuste keuze om in de eerste plaats te besparen op de overheid. Alsof het hier niet gaat om tewerkstelling, om mensen, om gezinnen. Alsof de burger hierdoor niet de weerslag zal ondervinden op het stuk van dienstverlening.

De optie om in 2015 in een keer niet minder dan 20% van de werkingskosten van sommige federale instellingen weg te snijden (en nadien verder te verminderen), is gewoonweg onhaalbaar en disproportioneel.

De aangekondigde verminderingen van het personeel lijken ons niet realistisch. Tenzij men het effect van de staatshervorming meetelt. We vragen van de federale regering de garantie dat er geen naakte ontslagen komen en dat de personeelsbezetting beantwoordt aan de behoeften.

Indexsprong contraproductief

ACV-Openbare Sector is zwaar ontgoocheld door de beslissing om een indexsprong door te voeren. De afgelopen jaren hebben wij er alles aan gedaan om te voorkomen dat het loon van werknemers zou worden aangetast. Vandaag ontneemt men alle werknemers zomaar 2% van hun loon, dat is ieder jaar en voor de rest van de loopbaan vlot 600 euro per jaar.

Het regeringsargument dat mensen een belastingvoordeel zullen krijgen, vervalt daarmee in het niets.

Voor het overheidspersoneel van de deelstaten en het onderwijspersoneel komt dit nog eens bovenop de besparingen die de regionale regeringen al hadden beslist. Zeker op een ogenblik dat de economie flirt met deflatie, is een indexsprong economisch contraproductief, omdat die zal wegen op de koopkracht van de mensen.

Voor ons is dit het symbool bij uitstek dat aantoont dat de inspanningen die de nieuwe regering van de bevolking vraagt, onevenwichtig zijn verdeeld.

Langer werken voor een lager pensioen

Op het vlak van de pensioenen komt het regeerakkoord erop neer dat de specificiteit van het stelsel van het overheidspensioen wordt uitgehold.
Tot nu toe vroeg men aan de mensen om langer te werken, nu vraagt men om langer te werken voor minder pensioen !
Dat is een hard verhaal waarvoor geen draagvlak is. Het rapport van de expertencommissie waarnaar de regering verwijst, geeft nochtans aan dat diverse parameters en hypothesen verder moeten worden onderzocht. De nieuwe regering trekt zich daar niets van aan en neemt beslissingen die op korte termijn zeer zware gevolgen hebben voor de mensen.
Het zogenaamde uitdoven van de diplomabonificatie vanaf 2015 is zo een zwaar gevolg. Het draait de garanties en correcties terug die nochtans bij de onderhandelingen onder de vorige regering zijn verworven. Het terugschroeven van de gelijkstellingen heeft in de openbare sector vooral zware gevolgen voor vrouwelijke personeelsleden en is daardoor discriminerend. Het optrekken van de voorwaarden zal ertoe leiden dat veel personeelsleden over enkele jaren de facto maar op 67 jaar met pensioen zullen kunnen gaan.
Voor contractueel overheidspersoneel dat door de werkgever pas later wordt benoemd, is de niet in aanmerking neming van contractuele prestaties, zonder meer een verarming.

De gevolgen van sommige maatregelen zijn duidelijk onvoldoende ingeschat. Het regeerakkoord leert dat er ruimte zal zijn voor overleg over de maatregelen. Toch stellen we ons de vraag of die aankondiging reële ruimte biedt, dan wel een handige stijlformule is. De nieuwe minister van pensioenen moet hierover snel duidelijkheid geven.

ACV-Openbare Sector zal er alles aan doen om het stelsel van de overheidspensioenen, dat op dit ogenblik het enige volwaardige wettelijke stelsel is, te vrijwaren. Mensen die hun loopbaan lang gewerkt hebben, moeten kunnen genieten van een volwaardig en decent pensioen.

Combinatie arbeid-gezin

ACV-Openbare Sector is des te meer geërgerd omdat de nieuwe regering de mogelijkheden tot combinatie van arbeid en gezin wil afbouwen.
Sommigen vinden het nodig om deeltijds werken of loopbaanonderbreking voor te stellen als luxe verzuim om wereldreizen te maken. Een ontkenning van de werkelijkheid.

Deze stelsels beantwoorden immers aan een reële behoefte bij werknemers. De huidige benadering op basis van gemotiveerde loopbaanonderbreking is veel te eng opgevat.

Wil men langer werken mogelijk maken, dan zal men de arbeidsvoorwaarden moeten aanpassen. De hefbomen die we hiervoor vandaag ter beschikking hebben, willen de nieuwe regeringen blijkbaar afschaffen.

Interimarbeid

We stellen ook vast dat de nieuwe federale regering zich voorneemt om interim-arbeid in te voeren in de openbare sector. Nochtans is dit een zeer dure formule en dus niet logisch als men drastisch wil besparen.

ACV-Openbare Sector zal de komende weken breed sensibiliseren en campagne voeren over de gevolgen van de regeringsopties. Wij roepen de komende dagen onze instanties bijeen om onze houding verder te bepalen.

ACV-Openbare Sector groepeert de ACV-centrales voor de openbare sector, overheidsbedrijven en het onderwijs. Het gaat om ACV-Openbare Diensten, ACV-Transcom, COC - Christelijke onderwijscentrale, COV - Christen onderwijzersverbond en CSC – Enseignement.