Overheidspersoneel hard getroffen door besparingen

Gepubliceerd op 29 november 2011 om 10:47

Het personeel in de openbare sector wordt op verschillende manieren getroffen door de besparingen :

Als burger, omdat het evenwicht in de genomen maatregelen zoek is : niet de sterke schouders, maar vooral de gewone mensen zullen het gelag betalen.

Als werknemer in ’t algemeen, via de besparingen in de sociale zekerheid. En wie gelooft vandaag nog dat Open VLD zich zal houden aan de huidige afspraken over de vrijwaring van de index ?

Als werknemer in de openbare sector, omwille van een hele reeks specifieke maatregelen.

In de ganse overheidssector zal het personeel de nadelige effecten ondervinden van de beperkingen in deeltijds werken en inzake pensioenen.

In de ganse overheidssector worden de mogelijkheden om deeltijds te werken (bv. om arbeid en gezin goed te kunnen combineren of om langer werken haalbaar te maken) beperkt. Een van de bouwstenen die werken bij de overheid aantrekkelijk maakt, wordt onderuit gehaald. Dit is een foute optie als men een leeftijdsbewust personeelsbeleid wil voeren. Wie het meent met een modern personeelsbeleid doet zoiets niet. Men denkt hiermee te besparen, maar als minder personeelsleden deeltijds werken dan zal de overheid in werkelijkheid net meer uitgeven.

Inzake overheidspensioenen komen de maatregelen neer op minder pensioen voor langer werken. Minder pensioen doordat de berekeningsbasis gebeurt op het gemiddelde van de laatste 10 jaar in plaats van de laatste 5 jaar. Ook de laagste pensioenen ondervinden hiervan de negatieve gevolgen. Die maatregel is ook nefast voor de mogelijkheden om het verloningsbeleid af te stemmen op de nood van een meer leeftijdsbewust personeelsbeleid. De mogelijkheid om het pensioen op te nemen vanaf 60 jaar vervalt vanaf 2016 voor al diegenen die minder zijn dan 50 jaar. Daarenboven worden de mogelijkheden tot vervroegd uitstappen voor specifieke groepen beperkt.

De besparingen zullen des te harder aankomen bij de federale overheid.

Want bij de federale overheid worden in alle departementen de personeel- en werkingskredieten bevroren. Voor 2013 zijn bijkomende besparingen aangekondigd. Kortom, de normale vervanging van personeelsleden wordt nog amper mogelijk. De personeelsbezetting zal verminderen en de werkdruk nog meer toenemen. Hoe wil men dit doen in continudiensten zoals gevangenissen, civiele bescherming, sociale inspecties,… ? Dit zal tegelijk opnieuw de normale opbouw van de leeftijdsstructuur van het personeelsbestand scheef trekken. Wie een job zoekt, zal de komende jaren maar weinig terecht kunnen bij de overheid.

De werkingskosten bij de federale overheid worden overal lineair verminderd. Efficiëntiewinsten zijn ongetwijfeld mogelijk, maar het verleden bewijst dat lineaire maatregelen domme maatregelen zijn. Het zal tegelijk een rem zijn op de nodige investeringen, bv. inzake informatica, om de overheid efficiënter te laten werken. Dit is niet in het belang van de bevolking.

ACV-Openbare Diensten vreest dat de ingrepen die nu op federaal vlak zijn beslist, een domino effect zullen hebben en zullen worden overgenomen door andere geledingen binnen de openbare sector. De afgelopen maanden heeft de vereniging van lokale overheden al aangekondigd dat soortgelijke beslissingen zullen worden genomen zodra de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 achter de rug zijn !

ACV-Openbare Diensten betreurt sterk dat het politieke akkoord over de begroting 2012-2014 blijkbaar geen opening laat voor sociaal overleg. Bijsturingen zijn nochtans onontbeerlijk. Is men daar politiek toe bereid ?