Wantrouwen en ontgoocheling nooit zo groot

Gepubliceerd op 28 augustus 2019 om 16:52

Minimale dienstverlening in de gevangenis: het enige item op de bucketlist van minister Geens ?

Op 26 augustus, nog in volle vakantieperiode, riep minister Geens bij hoogdringendheid een Comité A - het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten - bijeen.

Slechts één punt stond op de agenda: bespreking van de artikels 15 en 16 die de modaliteiten van het sociaal overlegmodel in geval van een sociaal conflict vastleggen. De minimale dienstverlening dus.

Dat dit het enige agendapunt is, getuigt van weinig respect. De vele verzuchtingen van het personeel blijven immers al jaren onaangeroerd.

Daarnaast is er over de bewuste artikels 15 en 16 al sinds 2010 een akkoord. Daarin wordt gesteld dat er 4 dagen na indiening van een stakingsaanzegging verplicht overleg moet worden georganiseerd en dat er pas ten vroegste na 10 dagen effectief tot actie kan worden overgegaan. Tijdens die 10 dagen moet er normaal gewerkt worden. Maar blijkbaar is dat akkoord niet langer voldoende.

Personeelsontevredenheid nooit zo groot

Als we dan toch bij hoogdringendheid worden samengeroepen, kunnen wij een aantal belangrijke(re) agendapunten toevoegen.

Het personeelstekort is chronisch. En de schaarste op de arbeidsmarkt is daarvoor geen excuus. Er worden gewoon geen inspanningen geleverd om de job en werkomstandigheden aantrekkelijker te maken.

De demotivatie en ontevredenheid van het korps was nog nooit zo groot, met hoge absenteïsmecijfers als gevolg. Hoe kunnen we meer personeel aantrekken als we steeds een negatieve boodschap moeten geven ?

Er is een verlofachterstand van 570.000 dagen, een gigantisch tekort aan uniformkledij en schoenbons worden niet uitgegeven, mutaties kunnen niet doorgaan omdat de aanwervingen niet kunnen volgen, preventieadviseurs wachten al maanden op hun verplaatsingsvergoedingen (voor sommigen gaat het al om meer dan 2000 euro) … en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

Ontgoocheling

Minister Geens, wij zijn ontgoocheld in uw aanpak. ACV Openbare Diensten probeert steeds constructief en oplossingsgericht te werken, maar het moet wel van twee kanten komen.

Minimale dienstverlening invoeren en de rest van de problemen die al jaren blijven sluimeren, laten liggen, maakt ons wantrouwen alleen maar groter.