VBO staart zich blind op optisch bedrog bij ambtenarenlonen

Gepubliceerd op 4 september 2010 om 06:01

Het VBO stelt vandaag dat, over een periode van bijna 40 jaar, de ambtenarenlonen gemiddeld een sterkere jaarlijkse groei vertonen dan de lonen in de private sector. Zij voegen in een adem toe dat de pensioenen in de openbare sector bijgevolg naar beneden moeten.

De periode met de grootste loonstijgingen in de openbare sector dateert al van begin de jaren 1990. Dat was toen een inhaalbeweging om de arbeidsvoorwaarden in de overheid aantrekkelijker te maken. Die inhaalbeweging was nodig, want in de ruim 10 jaar daarvoor hadden de lonen een achterstand opgelopen.

De gemiddelde evolutie van de ambtenarenlonen, die het VBO aanklaagt, worden veel sterker beïnvloed door totaal andere factoren :

Verschuivingen in de personeelssamenstelling

Terwijl 30 jaar geleden ruim de helft van het overheidspersoneel lager geschoold was, is dit nu nog maar een kwart. De overheidssector rekruteert hoe langer hoe meer in de hogere niveaus, en lagere functies worden afgebouwd. De wervingen die Selor de laatste jaren deed, zijn 90% hoger geschoolden. Een mathematische stijging van het gemiddeld loon is dan ook logisch.

De leeftijdsstructuur van het overheidspersoneel

De veroudering van het personeelsbestand heeft een onmiskenbare invloed op de gemiddelde lonen.

Deze twee evoluties zorgen er dus voor dat de gemiddelde lonen sterk stijgen, ook al zou er geen enkele opslag gegeven worden. Het VBO staart zich blind op een gemiddelde dat een volledig andere lading dekt. In ons document ‘Op zoek naar een aantrekkelijke werkgever’ van maart 2010, voorspelden we al dat zulke cijfers misbruikt konden worden. Heeft het VBO onze publicatie dan niet gelezen ?

Een kort woordje uitleg over de jongste evoluties. De afgelopen jaren waren de conventionele loonsverhogingen in de openbare sector best redelijk.

De grootste loonsverhogingen van de afgelopen 10 jaren waren voor de Copernicus topmanagers.

Voor het vaststellen van de lonen in de openbare sector wordt meer en meer gebruik gemaakt van benchmarks. Die leren dat, over de loopbaan en voor vergelijkbare functies, de verloning in de openbare sector zeker niet hoger is dan die in de privésector.

De algemene conventies voor het totale overheidspersoneel bevatten de laatste jaren geen noemenswaardige loonsverhogingen :

2005-2006 : Geen algemene loonsverhoging

2007-2008 : Loonsverhoging enkel voor minimumloon

2009-2010 : Geen algemene conventie

Er zijn natuurlijk wel verhogingen geweest in een aantal deelsectoren.

Men mag daarenboven niet vergeten dat de loonsverhogingen in de privésector de jongste jaren mogelijk gemaakt zijn dankzij gemeenschapsgeld (vermindering sociale zekerheid, fiscaliteit).

Over de pensioenen kunnen we kort zijn. Iedereen weet dat de werknemerspensioenen te laag zijn, en niet de ambtenarenpensioenen te hoog.

Het VBO wil zich nu positioneren in functie van besparingen, maar wij hopen dat de besprekingen daarover ernstiger zullen verlopen dat wat het VBO nu doet.

Het VBO wil de crisis laten betalen door het overheidspersoneel. Hun agenda is gekend : op elke mogelijke manier de overheidssector reduceren. Alsof dat in het belang zou zijn van de bevolking.