Fedmail 16

Gepubliceerd op 9 november 2006 om 07:41

DE GEZONDHEID VAN DE WERKNEMER

De federale werkgever houdt zich actief bezig met de controle van de zieke ambtenaren. Op het vlak van de preventieve geneeskunde is er vaak een laks beleid geweest en werden de wettelijke verplichtingen niet nageleefd, ook al probeert men min of meer controles uit te voeren. Het is pas na een vonnis dat de federale werkgever op zijn verantwoordelijkheden heeft gewezen dat er in 2005 een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk gekomen is. 

De vakorganisaties staan dus voor een belangrijke uitdaging. Het ACV-Openbare diensten speelt trouwens een zeer actieve rol in het beheercomité van deze dienst. 

Maar er blijven vele knelpunten bestaan, ook al ziet het er niet slecht uit voor de toekomst. 

OVERLEGCOMITÉ SELOR 

Vergadering van woensdag 28 oktober 2006 (ERRATUM) 

Er is een fout geslopen in de titel van hoofdstuk "DE OVERGANG ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH ASSISTENT" die men moet lezen als "AANWERVING VAN ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH ASSISTENTEN". Het betreft hier de resultaten van de wervingsselectie van de contractuelen die vrijgesteld waren voor de voorbereidende proef van de vergelijkende selectie. 

EINDEJAARSPREMIE 

Volgens de informatie van het C.D.V.U., zal de eindejaarspremie 2006 uitbetaald worden op 14 december 2006. Onze vragen ten spijt, zal deze premie nog altijd niet verhoogd worden dit jaar...

GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK – GDPBW 

Beheerscomité – vergadering 26 oktober 2006 

1. Los uit de omknelling… 

De GDPBW werkt zich stilaan uit de verstikkende omknelling die zij van bij haar start in 2005 kent. 

Na enkele personeelswissels heeft de Dienst nu een stabielere en betere aansturing. 

Dhr. Jean-Jacques Lefebrve, directeur-generaal bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) is al geruime tijd de Voorzitter van het Beheerscomité van de GDPBW. 

Dhr. Mark Creylman, preventieadviseur bij de FOD VVVL heeft vanaf september 2006 de leiding van de Centrale Cel (deze cel is de uitvoeringsdienst van de GDPBW). 

Samen met mevr. Chris Vets, hoofd van het medisch departement van de Cel, vormen zij een driespan. Mét de inzet van hun medewerkers, en mét de steun van het Beheerscomité werken zij hard om de Dienst om het gepaste niveau te tillen, met name het maximaliseren van het welzijn op het werk van de federale ambtenaar. 

2. Er blijven knelpunten 

De krapte aan preventieadviseur-arbeidsgeneesheren op de arbeidsmarkt blijft de Dienst serieus parten spelen. Deze situatie bemoeilijkt ontegensprekelijk een snelle indienstneming van de bijkomende arbeidsgeneesheren voor de Gemeenschappelijke Dienst. 

Verder zorgt de huidige financieringswijze van de GDPBW voor een instabiele instroom van de nodige geldmiddelen. 

Echter koken kost geld! Op basis de eerder afgesloten samenwerkingsovereenkomsten met de aangesloten instellingen, kunnen een aantal FOD’s geld terugvorderen indien de Dienst er niet in lukt de afgesproken prestaties uit te voeren. 

Deze constante dreiging is nefast voor de verdere uitbouw van de Dienst. Wat als de Dienst bijkomende medewerkers in dienst neemt maar ze nadien niet kan betalen? Wat wanneer de Inspecteur van Financiën weigert een personeelsplan gunstig te adviseren indien er geen stabiele inkomsten zijn voor de komende jaren? … Deze situatie belemmert het Beheerscomité in zijn doen en laten en maakt het haar onmogelijk om de gepaste acties in te zetten. 

3. Hoe op te lossen 

Aan de Voorzitters van de aangesloten FOD’s werd recent gevraagd deze financieringswijze te herbekijken in functie van een stabiele instroom van de geldmiddelen. De Voorzitters kwamen in hun midden niet meteen tot een oplossing. Daarom dat ACV-Openbare Diensten op woensdag 26 oktober ll. dit probleem aankaartte en toelichtte in Comité B. 

De Voorzitster van Comité B engageerde zich in naam van minister Dupont, om tijdens de volgende begrotingscontrole (februari 2007) een stabiele financieringswijze voor te stellen aan de ministerraad: één centrale federale begrotingspost (dit in tegenstelling tot de huidige financiering vanuit ieders eigen begroting van de aangesloten diensten). 

Wij rekenen erop dat Minister Dupont samen met de verantwoordelijke ministers voor de GDPBW, met name Minister Demotte en Minister Van Velthoven, deze klus klaart. Een voldoende, stabiele financiering is een absolute must om de Dienst te laten uitgroeien tot een kwalitatieve interne dienstverlener. 

4. Welke acties zijn afgerond  Welke staan op stapel 

De FOD Financiën sloot zich reeds aan bij de GDPBW, maar ondertekende tot op heden nog geen samenwerkingsovereenkomst met de Dienst. Dit zal nu gebeuren. Vanaf 1 januari 2007 zal de FOD Financiën dan ook kunnen rekenen op de dienstverlening vanuit de GDPBW. 

Het afsluiten van de overeenkomst met de FOD Financiën biedt een zekere financiële ademruimte voor de Dienst waardoor een aantal ingezette acties kunnen worden verder gezet of opgestart :

1.  De bijkomende inzet van een vijftal preventieadviseur - arbeidsgeneesheren begin 2007 (werving vanuit de bestaande wervingsreserve, terugkeer van een arbeidsgeneesheer met verlof). De nodige procedures zijn opgestart en in afwerking. 

2.  Het uitschrijven van een nieuwe wervingsselectie voor preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. 

3.  Tijdelijk inzetten van zelfstandige arbeidsgeneesheren op basis van een dienstencontract met de GDPBW. De vacature zal binnenkort worden gelanceerd. 

4.  Het indienen door de GDPBW van de aanvraag om als stagedienst voor preventieadviseur-arbeidsgeneesheren in opleiding te kunnen fungeren. 

5.  In 2006 kwamen bijkomend zeven verpleegkundigen de Dienst versterken. Wat de werkcapaciteit van de Dienst al gevoelig opdreef. 

ACV-Openbare Diensten rekent erop dat alle actoren zicht scharen achter deze acties en zorgen voor de nodige impulsen en ondersteuning waar nodig. De Gemeenschappelijke Dienst moet alle kansen krijgen voor haar verdere ontplooiing. 

Volgende vergadering beheerscomité : 23 november 2006