Fedmail 15

Gepubliceerd op 8 november 2006 om 08:07

DE GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

De raadgevende commissie van de gecertificeerde opleidingen niveau A is bijeengekomen op 24 oktober 2006.

De inschrijvingen zijn zo goed als afgesloten voor niveau A ; enkele organisatorische problemen blijven bestaan wanneer het aantal ingeschreven kandidaten te laag ligt, de opleidingen fiscaliteit zouden van start moeten gaan in februari 2007.

De toekenningsprocedures van de opdrachten nemen veel tijd in beslag…


De raadgevende commissie van de gecertificeerde opleidingen niveau B, C en D, opgericht door het ministerieel besluit van 19 september 2006, is eveneens voor de eerste maal bijeengekomen op 24 oktober 2006.

Op de dagorde : de aanstaande omzetting van de competentiemetingen in gecertificeerde opleidingen (waarschijnlijk op 1 maart 2007), de contrastrijke resultaten van de GO niveau B en C op de FOD Financiën, de start van de GO niveau D.

COMITE B
Het lot van de personeelsleden van het vroegere BIPT (Instituut Kijk- en Luistergeld) werd opnieuw onderzocht in het licht van het ontwerp KB ter inrichting van de mobiliteit van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.
De vakbondsorganisaties – het ACV-Openbare Diensten in het bijzonder – hebben zich hevig verzet om de misbruiken aan te klagen aangaande de controle van zieke personeelsleden die kadert in een nieuwe regeling die nog niet is verschenen, de onvoorwaardelijke weigering van de overheid om onderhandelingen op te starten met betrekking tot een verhoging van de eindejaarspremie…

Kortom, het comité B van 25 oktober leek meer op een dovemansgesprek dan op een werkelijke onderhandelingsplaats…

Een goed initiatief echter : een ontwerp KB ter bevordering van de aanwerving van gehandicapte personen… ook al zijn de te realiseren doelstellingen gepland op lange termijn.

SELOR
De opmerkingen over de resultaten van de eerste proef van de aanwervingsselectie voor de niveaus C, de vragen bij het slaagpercentage in de algemene overgangsproef naar niveau A, de timing van de volgende proeven…
Al deze vragen zijn aan bod gekomen op de vergadering van het overlegcomité van SELOR op woensdag 25 oktober.

RAADGEVENDE COMMISSIES VAN DE GECERTIFICEERDE OPLEIDING
Niveau A en niveaus B, C en D

De raadgevende commissie van de gecertificeerde opleidingen, ingericht door het MB van 19 september 2006 is voor de eerste maal bijeengekomen op 24 oktober, na de vergadering van de commissie van niveau A.
De samenstelling van de 2 commissies is nagenoeg identiek.

NIVEAU A

In een beperkt aantal gevallen blijven er enkele problematische situaties bestaan wanneer het aantal inschrijvingen voor een opleiding lager ligt dan 15 of wanneer er geen 5 inschrijvingen zijn per taalrol.
OFO zal contact opnemen met de SPOC en de commissies van de vakrichtingen om oplossingen te zoeken en indien nodig de kandidaten te oriënteren naar andere opleidingen.

Op organisatorisch vlak wordt de planning van de opleidingen (alle niveaus samen) gevolgd. Opleidingen « fiscaliteit » zouden begin februari 2007 moeten starten.
De toekenningsprocedures van de opleidingen nemen veel tijd in beslag, de opleiders zijn soms moeilijk te vinden (praktische problemen moeten worden opgelost bij het FAVV en bij Binnenlandse Zaken), de samenwerking met de universiteiten verloopt goed, de kostprijs van een algemene opleiding voor de « grote massa » schommelt tussen 600 en 900 € (per personeelslid).

NIVEAUS B en C

- Een ontwerpbesluit is klaar om de laatste competentiemetingen (tests) om te zetten in gecertificeerde opleidingen (GO). 
Onderzoek bij de Begroting, Ministerraad, onderhandeling, Raad van State. 
Overschakeling naar de GO voorzien op 1 maart 2007. 
Er zijn momenteel 850 personen ingeschreven voor de competentiemetingen.

- Specifieke graden Financiën (niv B en C).
Alle GO en tests werden georganiseerd.
De resultaten zullen voor 15 november worden meegedeeld.

- De planning van de GO niv B en C zal ons worden meegedeeld.
Gecertificeerde opleidingen die reeds een eerste maal georganiseerd werden (vb. sociaal controleurs) zullen in de planning worden ingeschreven, evenals de nieuwe gecertificeerde opleidingen die de competentietests vervangen.

- Een ernstig probleem blijft bestaan bij Justitie. Een honderdtal sociaal assistenten van de psycho-medische-sociale diensten van de penitentiaire instellingen hebben nog niet de kans gekregen om een GO te volgen.
Justitie is hiervoor verantwoordelijk: specifiek beroep, geen opleidingsprogramma, geen opleider… en een dossier dat reeds 18 maanden vast zit…
De GO van 300 justitie-assistenten (justitiehuizen) zijn daarentegen aan de gang.

- De doelstelling van OFO is om 1000 personeelsleden op te leiden in de loop van het eerste semester 2007.

- De catalogus van de GO niveaus B en C is in de komende dagen beschikbaar op de federale portaalsite en in papieren versie.

- De resultaten van Financiën werden onderzocht. Erg contrastrijke resultaten :

 

 

  1. Pensioenen : slaagpercentage van 42 %. Er hebben vergaderingen plaatsgevonden met de opleiders en een verificatie is aan de gang om eventuele onregelmatigheden in de vraagstelling op te sporen. Als dit het geval is, zullen er verbeteringen worden aangebracht… maar het % laureaten zal waarschijnlijk niet spectaculair stijgen

 

 

  1. Douane en BTW : de hoge slaagpercentages zouden gerechtvaardigd worden door een te laag vereistenniveau waardoor de opleidingsfiche zal moeten worden aangepast in 2007

 

 

  1. Belastingen : uitzonderlijk hoog slaagpercentage waarschijnlijk door een erg ontwikkelde expertise via de praktijk van permanente en voortgezette opleidingen, een goede voorbereiding van de kandidaten. Dit sluit niet uit dat bepaalde opleidingsfiches moeten worden aangepast, voornamelijk voor niv B

 

 

  1. Vennootschapsbelasting : te hoog mislukkingspercentage ; een geloofwaardige uitleg: de complexiteit van de internationale regelgeving

 

 

  1. BTW niveau C : een aanzienlijk aantal mislukkingen te rechtvaardigen door een personeelsbeleid dat de invordering niet bevoordeelt

 

 

 1. Schatkist : te laag slaagpercentage… de opleiders waren, zo blijkt, niet erg gemotiveerd

 

Alle oorzaken van de mislukkingen moeten nu worden opgespoord en in de toekomst vermeden worden. Werk aan de winkel voor onze organisatie… tijdens overlegvergaderingen.

NIVEAU D

Weinig informatie tot op vandaag. De catalogus zal eind november beschikbaar zijn.
De opleidingen die eerst zullen worden georganiseerd, zijn die van chauffeur en van het schoonmaakpersoneel.
De doelstelling is om 10.000 personeelsleden op te leiden in 2007 (voor een doelpubliek waarvan het aantal tussen de 20.000 en 25.000 personeelsleden wordt geschat).
Alle departementen hebben de toekenningsprocedure van een functiefamilie nog niet beëindigd.

GRIFFIES en PARKETTEN

OFO zal eveneens het personeel van de griffies en parketten opleiden (8000 personeelsleden) zodra het KB over de loopbaanhervorming verschenen is.
De methode : een keuze voorstellen in de catalogus van de algemene opleidingen, behalve voor enkele meer gespecialiseerde beroepen.

POLITIE – CALOG personeel

De politie zou willen samenwerken met OFO voor de vastlegging van de GO van het CALOG personeel (in 2008).
Datum van de volgende vergadering : dinsdag 12 december 2006 om 14u

COMITE B van woensdag 18 oktober 2006
1. Het personeel van het vroegere BIPT (Dienst Kijk- en Luistergeld) – punt ingeschreven op onze vraag

De personeelsleden die de overgang maken naar het openbaar ambt zullen gebruik kunnen maken van de mobiliteit zoals die voorzien is in het ontwerp KB dat onlangs werd onderhandeld (dat wisten we reeds).
Een akkoord binnen de regering zal het voor de personeelsleden die getransfereerd worden naar een griffie of parket eveneens mogelijk maken om er benoemd te worden (er is een wetgevend initiatief nodig om dit politiek akkoord te concretiseren).
Er zal contact worden opgenomen met de gewesten en de gemeenschappen opdat ze de benoeming (via gelijkaardige initiatieven) van de ter beschikking gestelde personeelsleden zou toelaten. In geval van weigering, zullen die personeelsleden terugkeren naar het federale en op die manier het eerste scenario volgen.

2. De medische controle van de afwezigheden

Tussenkomst van het VSOA om de karikaturale voorstelling van de federale ambtenaren aan te klagen in de brochure bestemd voor de chefs maar te raadplegen op de federale portaalsite.

Hevig protest en pleidooi van de delegatie van het ACV-Openbare Diensten :
- kwetsend karakter van de brochure die bestemd is voor een doelpubliek maar in het bezit van iedereen want toegankelijk op de federale portaalsite
- manier waarop de controles door Medex worden uitgevoerd (met feiten ter ondersteuning)
- noodzaak om een begeleidingscel op te richten om de kwestie van de afwezigheid wegens ziekte te beheren
- incoherentie in de toepassing van de bepalingen bij gebrek aan niet gepubliceerde reglementaire teksten
- minachting van de overlegprocedures door maatregelen op te leggen die indruisen tegen bepalingen in de arbeidsreglementen
- aanhoudende vraag maar zonder resultaat om de richtlijnen te kennen die aan de controleartsen werden gegeven.

Woelig debat zonder overtuigend antwoord en zonder een uitdrukkelijke wil om te tegemoet te komen aan de kenbaar gemaakte bezorgdheden.

Te ijverige controleartsen zullen tot de orde worden geroepen, de verrichte prestaties buiten de « normale » uren zullen niet worden terugbetaald, eventuele ontsporingen zullen worden gecorrigeerd … en er zal contact worden opgenomen met de RVA die andere procedures lijkt toe te passen in vergelijking met Medex (gebruik van andere bestanden…).

De kwestie zal voortdurend geëvalueerd worden en zou opnieuw moeten besproken worden op het volgend Comité B (termijn van 3 weken – 1 maand).

Kleine raad :
De militanten en leden aanzetten om de klachten onmiddellijk bij Medex en bij ons in te dienen, met vermelding van de exacte aard van de feiten, de betrokken personen, de plaatsen waar ze hebben plaatsgevonden opdat we ons dossier zouden kunnen samenstellen.

3. De aanwerving van gehandicapte personen

Een ambitieus project met als doelstelling het percentage gehandicapte personeelsleden in het federaal openbaar ambt tot 3 % te brengen.
Een spijtige zaak : de te behalen doelstellingen – en de voorziene sancties – zijn gespreid in de tijd.
Een nieuwe definitie van de gehandicapte persoon zal toelaten om het aantal personen te verhogen dat in het contingent van gehandicapte werknemers wordt geïntegreerd. Een telling zal nodig zijn.


4. De eindejaarspremie – vraag van onze organisatie

Een kleine minuutje is voldoende voor de overheid om duidelijk te maken dat de vraag zich niet meer stelt in 2006 aangezien het sectoraal akkoord werd afgesloten en als een verhoging wordt toegekend in 2007, moet deze worden ingeschreven in een sectoraal akkoord 2007-2008.

Het hevige protest van onze delegatie en een zekere « onverschilligheid » van de andere organisaties… voorspellen niet veel goeds.
De overheid is van mening dat de federale ambtenaren echt geen reden hebben tot klagen want de loopbaanhervorming heeft voor hen tot aanzienlijke loonsverhogingen geleid …
Onaanvaardbaar…

5. Managementfuncties in de ION

De overheid legt in alle spoed een wetsontwerp neer dat een wettelijke basis toekent aan een ontwerp KB dat onlangs werd onderhandeld – met protocol van niet-akkoord – en de managementfuncties in de instellingen van openbaar nut invoert.

Protocol van niet-akkoord 

OVERLEGCOMITE SELOR
Vergadering van woensdag 28 oktober 2006

1. DE OVERGANG ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH ASSISTENT

34.128 kandidaten waarvan er ongeveer 10 % een attest hebben voorgelegd tot vrijstelling van de preselectieproef.
Naar schatting hebben 70 % van de contractuelen zich ingeschreven en op die manier de vrijstelling verkregen.
30 % van de contractuelen zijn dus niet ingeschreven. Daar moeten we nog 10 % bijvoegen, gelijk aan het aantal mensen dat niet is komen opdagen.
De doelstelling van de vrijstellingsmaatregel is bereikt. Het slaagpercentage ligt gevoelig hoger bij de contractuele kandidaten ten opzichte van de externe kandidaten.

 

Geslaagden

Administratieven

Technici

% globaal

13 %

24 %

% contractuelen

23 %

35 %

% externen

10 %

23 %

 

De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen zich steeds tot SELOR wenden om hun resultaten in detail te kennen. Dit zou hen moeten helpen om in de toekomst te slagen.

2. OVERGANG NAAR NIVEAU A

Belangrijke inzet aangezien het slagen in de algemene proef niveau A recht geeft op een vrijstelling voor niveau B.
Grote voorbereidingsinspanning door OFO met een mogelijkheid tot oefenen.
De cijfers spreken voor zich…

 

 

NL

F

TOTAAL

Ingeschreven

3112

2680

5792

Aanwezig

1572

1303

2875

Aanwezigheidsgraad

50,51 %

48,62 %

49,64 %

Blanco kopijen

213

176

389

% blanco kopijen

13,55 %

13,53 %

13,53 %

 

Cijfers zijn eveneens beschikbaar voor de FOD Justitie en Financiën.

Vragen ?  Opmerkingen ?
Zijn alle personeelsleden bestemd om niveau A te worden ?
Zou een oriëntatieproces niet kunnen helpen om na te gaan of de kandidaten het potentieel bezitten om te slagen ?
Een beperkter aantal kandidaten zou hun begeleiding vergemakkelijken.
Overdaad aan middelen (opleiding, infrastructuren, mensen) voor een aanzienlijk aantal opgaven

Timing van de volgende proeven

Januari 2007 : mededeling van de resultaten en omzendbrief ter aankondiging van de brevetten.
September 2007 : aanvang van de brevetproeven.

Er dient te worden opgemerkt dat voor ieder vakgebied een syllabus van 400 pagina’s momenteel wordt voorbereid (OFO), hetgeen de termijn van de timing met 3 maanden heeft verlengd.

3. OVERGANG NAAR NIVEAU B

Aankondiging begin november 2006 en inschrijvingen tegen 1 februari 2007 (resultaten overgang niv A moeten gekend zijn voor eventuele vrijstellingen)
Algemene proef op 2 juni 2007.
Tweede deel georganiseerd per hergroepering – een cursus wordt momenteel voorbereid bij OFO (beschikbaar op 1 februari 2007?)

4. TALENT@PUBLIC

Globale balans zeer positief – 12.000 bezoekers
8.000 nieuwe CV’s geregistreerd in de databank
4.000 kandidaturen voor selecties die aan de gang zijn.

5. VOLGENDE VERGADERING

Dinsdag 16 januari 2007