Fedmail 14

Gepubliceerd op 7 november 2006 om 08:49

POLITIEK VERLOF

Met de Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen achter de rug zijn er ambtenaren die in hun gemeente een mandaat of zelfs een ambt opnemen. Overeenkomstig de Wet van 18 september 1986 heeft een ambtenaar recht op politiek verlof.

Deze wet is van toepassing op alle personeelsleden van de overheidsdienst die een politiek mandaat opnemen. Dit zijn dus de statutaire, stagedoende en contractuele (zowel tijdelijke als contractuelen van onbepaalde duur)personeelsleden.

Tijdens de periode dat een personeelslid met politiek verlof is, wordt hij geacht in dienstactiviteit te zijn.
Het aantal dagen politiek verlof zijn bedoeld voor personeelsleden die voltijds werken. Voor de personeelsleden die niet voltijds werken worden deze dagen navenant het arbeidsritme berekend.
Het politiek verlof eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin het mandaat een einde neemt.

Er zijn 3 systemen van politiek verlof waarvan het personeelslid kan gebruikmaken :
- ofwel een vrijstelling van dienst ; 
- ofwel een facultatief politiek verlof ;
- ofwel een politiek verlof van ambtswege.

Vrijstelling van dienst

De vrijstelling van dienst is bezoldigd en heeft geen weerslag op de administratieve en geldelijke toestand van het personeelslid.

De vrijstelling van dienst kan op vraag van het personeelslid opgenomen worden, na het diensthoofd daarvan in kennis gesteld te hebben.
De vrijstelling bedraagt minimum een uur, evenwel zonder dat de som ervan het maandelijks totaal de toegestane vrijstelling overschrijdt.
De vrijstelling van dienst wordt binnen de volgende perken toegekend en volgens volgende mandaten :

 

Politiek Mandaat

Aantal dagen per maand

Gemeenteraadslid (dat geen Schepen, Burgemeester of OCMW-Voorzitter is)

2 dagen

Lid van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap

2 dagen

Provincieraadslid, niet-lid van de bestendige deputatie

2 dagen

De vrijstelling van dienst wordt naar keuze van de betrokkene opgenomen, maar kan niet worden overgedragen van de ene maand naar de andere.

Facultatief politiek verlof

Facultatief politiekverlof is niet bezoldigd, en kan op vraag van het personeelslid opgenomen worden, na het diensthoofd daarvan in kennis gesteld te hebben.
Het politiek verlof bedraagt minimum een uur, evenwel zonder dat de som ervan het maandelijks totaal de toegestane vrijstelling overschrijdt.

Voor een personeelslid tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst zal de periode van facultatief politiek verlof gelden als periodes van dienstschorsing.

Het facultatief politiek verlof wordt binnen de volgende perken toegekend en volgens volgende mandaten :

Gemeenten :

 

Per maand naargelang van inwonersaantal

<10.000

10.001– 20.000

20.001- 30.000

30.001- 50.000

50.001- 80.000

>80.000

Gemeenteraadslid OCMW Raadslid
Lid Districtsraad

2 dagen

4 dagen

Schepen
OCMW Voorzitter
Bureaulid Districtsraad

4 dagen

¼ voltijds

halftijds

NVT

Burgemeester
Voorzitter Districtsraad

¼ voltijds

haftijds

NVT

Lid van het vast bureau van het OCMW

1 of 2 dagen

1 tot 3 dagen

1 tot 5 dagen

 

Provincies en Duitstalige Gemeenschap

 

Per maand                          

Provincieraadslid

4 dagen

Lid Duitstalige gemeenschapsraad

2 dagen

 


Politiek verlof van ambtswege

Politiek verlof van ambtswege wordt niet bezoldigd. Deze wordt binnen de volgende perken van ambtswege toegekend voor de uitoefening van de volgende politieke mandaten in de gemeenten:

 

Aantal inwoners van de gemeente

Duur van het verlof per maand

Burgemeester

Schepen of
OCMW Voorzitter

Tot 20.000

3 dagen

2 dagen

20.001 – 30.000

¼ voltijds

4 dagen

30.001 – 50.000

½ voltijds

¼ voltijds

50.001 – 80.000

Voltijds

½ voltijds

> 80.000

Voltijds

Voltijds

 

Op de andere niveaus bedraagt het politiek verlof van ambtswege :

1. Voor een lid van de bestendige deputatie : Voltijds
2.Voorzitter van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de Vlaamse gemeenschapscommissie of de franse gemeenschapscommissie : Voltijds
3. Gewestelijk staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Regeringscommissaris en lid van :

 

a) de Kamer van volksvertegenwoordigers ;
b) de Senaat ;
c) een gemeenschaps- of gewestparlement, met uitzondering van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ;
d) het Europees Parlement ;
e) de Federale Regering ;
f) een Gemeenschaps- of Gewestregering ;
g) de Europese Commissie : Voltijds

Het Politiekverlof van ambtswege vangt aan de dag van eedaflegging.

Algemene bepalingen

Indien een personeelslid voor de uitoefening van een mandaat van Burgemeester, Voorzitter van een districtsraad, Schepen of OCMW-Voorzitter recht heeft op politiek verlof waarvan de duur niet hoger is dan een helft van een voltijds ambt kan hij, op zijn aanvraag, een halftijdse of een voltijds politiek verlof bekomen. Het personeelslid dat voor deze mandaten recht heeft op een halftijds politiek verlof kan ook een voltijds politiek verlof bekomen.

Men moet wel indachtig blijven dat een personeelslid pas politiek verlof kan bekomen mits naleving van de wettelijke onverenigbaarheden en verbodsbepalingen.

Indien het personeelslid kiest voor een politiek verlof dat door dienstactiviteit gedekt wordt, behoudt hij vanzelfsprekend alle rechten inzake wedde, bevordering en pensioen. Indien het om een ander type politiek verlof gaat wordt hij geacht in dienstactiviteit te zijn, maar ontvangt hij geen wedde.