Fedmail 17

Gepubliceerd op 15 november 2006 om 15:00

EINDEJAARSPREMIE - Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter tekent… 

Voor het ACV-Openbare Diensten was een verhoging van het vast gedeelte van de eindejaarspremie het allerbelangrijkste punt van het eisenprogramma – ingediend in gemeenschappelijk front – voor een sectoraal akkoord 2005-2006 (comité B).

De federale overheid wilde hier niet over praten en verwees het punt naar comité A. Daarom hebben wij geweigerd een akkoord te tekenen voor een sectorale conventie 2005-2006 voor het federaal overheidspersoneel. 

Het intersectoraal akkoord 2005-2006, dat werd afgesloten na het sectoraal akkoord, bepaalt dat de onderhandelingen over de verhoging van de eindejaarspremie in de sectoren (en dus in comité B) gevoerd moeten worden. 

Op 20 september 2006, de dag nadat de onderhandelingen in comité A waren afgerond – het ACV-Openbare Diensten heeft het protocol van akkoord ondertekend -, hebben wij aan minister Dupont gevraagd om de verhoging van de eindejaarspremie op de agenda te plaatsen van comité B. 

Op de vergadering van het comité B van 18 oktober werd de vraag van het ACV-Openbare Diensten meteen van tafel geveegd : de overheid stelde dat het budgettair niet mogelijk was en dat de bespreking van onze eis in comité B niet alleen een weerslag zou hebben op het federaal openbaar ambt, maar ook op andere beroepsgroepen, zoals de politie of de magistratuur. 

Op 14 november heeft de overheid in comité B een ontwerpomzendbrief ter onderhandeling voorgelegd, waarin het bedrag van de eindejaarspremie als volgt werd bepaald : 

- vast gedeelte: € 311,9600 i.p.v. € 306,1433 (verhoging van € 5,81 door de indexering) ;

- variabel gedeelte: 2,5 % van de bruto jaarbezoldiging (wedde van oktober 2006). 

Het ACV-Openbare Diensten heeft voorgesteld om het bedrag van het vast gedeelte op te trekken naar € 600,00; 55 % van het bedrag zal sowieso naar de Schatkist terugvloeien via de fiscaliteit.

De overheid weigerde echter in te gaan op het voorstel van het ACV-Openbare Diensten en de andere vakorganisaties stonden niet achter ons voorstel.

Voor het ACV-Openbare Diensten wordt het dus een protocol van niet-akkoord en voor de twee andere representatieve vakorganisaties een protocol van akkoord…

Een merkwaardige opvatting van onderhandelen.

Voor alle duidelijkheid: er zijn verschillende onderhandelingsniveaus : 

- in comité A wordt er onderhandeld over alle punten die betrekking hebben op het geheel van de openbare diensten, over alle overheden heen ;

- in comité B wordt er onderhandeld over alle punten die betrekking hebben op het federaal openbaar ambt. 

De eerste minister zit het comité A voor, maar hij laat zich dikwijls vervangen door minister Dupont. 

Het comité B wordt voorgezeten door de directeur van de beleidscel (Kabinet) van diezelfde minister Dupont.