Fedmail 18

Gepubliceerd op 22 november 2006 om 16:30

DE GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN VAN NIVEAU D

In de vorm van enkele praktische vragen.

De gecertificeerde opleidingen zullen binnenkort worden georganiseerd voor het niveau D.  Deze beschikking die een kopie is van hetgeen reeds in werking is voor de ambtenaren van de vier niveaus van het federaal openbaar ambt, zal bijdragen tot een betere loopbaanontwikkeling en tot een aanzienlijke verhoging van de lonen van de ambtenaren van niveau D.

Deze loopbaan vraagt echter een individuele inspanning die overeenstemt met een totale inzet voor een opleiding en het slagen voor een test die georganiseerd zal worden aan het einde van deze opleiding.  

Om jullie wegwijs te maken in de complexe regelgeving, snijden we het onderwerp van de gecertificeerde opleidingen van niveau D aan met 10 praktische vragen.

VRAGEN :

1. De SPOC, een buitenaards wezen ?
2. Wat is een Gecertificeerde Opleiding (GO) ?
3. En de functiefamilie ?
4. Kan ik deelnemen aan de GO ?
5. Hoe kan ik me inschrijven ?
6. Wat moet ik doen in geval van oponthoud bij een GO ?
7. Hoe verloopt de test ?
8. Ben ik geslaagd of niet ?  Welke gevolgen ?
9. Is het de moeite waard ?
10. Een laatste blik op de structuur van de loopbanen van niv.D ?

Deze nieuwsbrief is grotendeels geïnspireerd op een power point presentatie die werd opgesteld door het OFO, met daarbij de toevoeging van het verloop van de loopbaan en de weddeschalen van niveau D.

1. De SPOC, een buitenaards wezen ?

De personeelsdiensten hebben een ontwikkeling doorgemaakt en zijn nu omkaderingscellen “personeel en organisatie” die in een netwerk werken met de cellen van de andere departementen, gecoördineerd door de FOD Personeel en Organisatie, het vroegere Ministerie van het Openbaar Ambt.
De SPOC – Engelse benaming Single point of contact – is geen buitenaards wezen.
Het gaat om de persoon die binnen uw departement, uw instelling of uw instituut de referentiepersoon is, die binnen het kader van zijn/haar talrijke functies u alle informatie kan verschaffen met betrekking tot de gecertificeerde opleidingen van niveau D.  Het is belangrijk om over de contactgegevens van deze persoon te beschikken.

2. Wat is een Gecertificeerde Opleiding ?

Het is een opleiding van minimum 2 dagen die u door uw werkgever wordt aangeboden in het kader van de ontwikkeling van uw loopbaan.  De opleiding wordt per functiefamilie georganiseerd.
De opleiding is niet verplicht… maar het zou dom zijn er niet aan te deel te nemen want ze biedt u de mogelijkheid om gedurende 8 jaar een premie te ontvangen, indien u slaagt voor de test die op het einde van de opleiding wordt georganiseerd.
Het OFO (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid) heeft de opleidingen op punt gesteld.

3. En de functiefamilie ?

Het is een groepering van verschillende gelijkaardige functies.  Er bestaan 16 functiefamilies en u bent verplicht ingeschreven in één van deze functiefamilies.  Indien u niet weet in welke functiefamilie u bent ingedeeld, kan u contact opnemen met de SPOC van uw administratie of instelling.

4. Kan ik deelnemen aan de GO ?

Alle statutaire en contractuele ambtenaren van niveau D met 1 jaar anciënniteit mogen deelnemen.  Opgepast : op dit moment mogen de ambtenaren DA4 of DT5 deelnemen maar hebben ze geen recht op de premie. Een besluit tot wijziging van de loopbanen (in afwachting van de publicatie) voorziet echter dat de ambtenaren van niveau 3, geïntegreerd in de schaal DA4 of DT5 op 1 januari 2002, zich eveneens zouden kunnen inschrijven op 1 januari 2007 en de premie voor competentieontwikkeling ontvangen.

5. Hoe kan ik me inschrijven ?

Ik kan me vanaf eind november 2006 inschrijven door gebruik te maken van het inschrijvingsformulier dat beschikbaar is bij de SPOC of op de federale portaalsite www.belgium.be>Ambtenaren>Leren en evalueren>Opleidingen>Gecertificeerde opleidingen>niveau B/C.
Ik kies de GO die beschikbaar is voor de functiefamilie waartoe ik behoor (momenteel bestaat er maar één GO per functiefamilie).
Ik laat het formulier door mijn leidinggevende ondertekenen en ik bezorg het ingevulde en ondertekende formulier terug aan de SPOC van mijn dienst.
Het OFO zal me dan een uitnodiging sturen om deel te nemen aan de GO zodra deze georganiseerd zal worden.
Eén raad : wees waakzaam en wees er zeker van dat de SPOC uw inschrijvingsformulier goed heeft ontvangen en het formulier in de databank van het OFO heeft ingevoerd.

6. Wat moet ik doen in geval van oponthoud ?

• ik ben verhinderd en wens mijn deelname aan de GO uit te stellen :
Ik verwittig het OFO zo snel mogelijk en ik zal in een andere groep geplaatst worden of op een wachtlijst indien er geen andere groepen gepland zijn.

• ik ben afwezig tijdens de opleiding :
Ik verwittig het OFO en de SPOC zo snel mogelijk.
Ik wettig mijn afwezigheid tegenover de SPOC (naargelang de regels die gelden bij de administratie).
Ik overleg met de SPOC om te zien of ik nog mag deelnemen aan de test die na de opleiding word georganiseerd (punt 8).

• ik geef op :
Ik verwittig het OFO en de SPOC zo snel mogelijk.
Ik wettig mijn opgave tegenover de SPOC.
Ik mag me herinschrijven voor een GO, 1 jaar na mijn eerste inschrijving. Eén raad: de aanhouder wint, u zal beloond worden…

7. Hoe verloopt de test ?

Het doel van de test is na te gaan of u alle competenties en kennis aangaande de GO goed hebt verworven.
De test zal maximum 3 maand na de GO georganiseerd worden.
U moet 12/20 behalen om te slagen.
De test kan verschillende vormen aannemen (in functie van de inhoud van de GO, van het aantal deelnemers…).
Informatie over de vorm van de test wordt meegedeeld tijdens de eerste dag van de GO.
Tijdens de GO worden er oefeningen gemaakt om de test voor te bereiden.

8. Ben ik geslaagd of niet ?  Welke gevolgen ?

De resultaten van de test worden per brief aan de deelnemer en de SPOC meegedeeld binnen een termijn van minimum 2 maand na aflegging van de test.
Hoera, ik ben geslaagd
In geval van slagen, heb ik recht op een jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling gedurende 8 jaar.
Indien ik deel uitmaak van het keuken- en onderhoudspersoneel, zal de jaarlijkse brutopremie die voor de eerste maal in september 2007 zal uitbetaald worden, 1.120,16 € bedragen aan de huidige index (1,4002) (800 € aan 100 %).
Indien ik deel uitmaak van de administratieve en technische medewerkers, zal de jaarlijkse brutopremie 1.400,20 € bedragen aan de huidige index (1,4002) (1.000 € aan 100 %).
Voor de technische medewerkers zal de eerste betaling plaatsvinden op 1 september 2006 (de terugwerkende kracht wordt gewaarborgd); voor de administratieve medewerkers zal de eerste betaling plaatsvinden in september 2007.
Deze premie telt ook mee voor de berekening van het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en het pensioen.
Ze wordt berekend naar gelang de geleverde prestaties voor de werknemers die deeltijds werken.

Verrek, ik ben niet geslaagd
Ik moet geen schuldgevoel hebben… het niet-slagen stelt de manier van werken niet in vraag. Dit wil enkel zeggen dat ik de kennis en vaardigheden die als opleidingsonderdelen waren voorop gesteld nog niet voldoende heb verworven.
Volgende keer wil ik slagen en in overleg met de SPOC en mijn leidinggevende probeer ik de redenen van mijn falen te begrijpen :
- Werd ik in de juiste functiefamilie ingeschreven ?
- Bezit ik de nodige vereisten om deze GO te volgen ?
- Moet ik geen andere basisopleiding volgen ?

Vervolgens schrijf ik me opnieuw in voor een GO (hetzij dezelfde hetzij een andere GO uit het aanbod binnen mijn functiefamilie) 1 jaar na mijn eerste inschrijving.

9. Is het de moeite waard ?

De voorbeelden zijn vaak duidelijker dan de grote theorieën…

Voorbeeld 1

Luc is statutair technisch medewerker in de graad DT2. Hij heeft 15 jaar anciënniteit en neemt in 2006 deel aan een GO. Hij slaagt voor de test die georganiseerd wordt na de opleiding.
Gedurende 8 jaar, zal Luc een premie van 1.400,02 € (bruto geïndexeerd bedrag) ontvangen :
- 1e premie : eind september 2006 (voor een referentieperiode die start op 1 september 2005 en eindigt op 31 augustus 2006)
- 2e premie : eind september 2007
- …
- laatste premie: eind september 2013.

Op 1 september 2013, gaat Luc over naar de hogere weddeschaal DT3 (een verhoging van 1.005,34 € niet geïndexeerd).
Hij kan zich opnieuw inschrijven voor en GO vanaf 01.09.2012 en als hij slaagt, ontvangt hij opnieuw de premie gedurende 8 jaar vanaf september 2014.

Voorbeeld 2

Fatima is statutair administratief medewerker in de graad DA1. Ze heeft 8 jaar anciënniteit. Ze neemt deel en slaagt voor de GO in 2007.  Gedurende 8 jaar, zal ze een premie van 1.400,20 € (bruto geïndexeerd bedrag) ontvangen :
- 1e premie : eind september 2007 (voor de periode van 01.09.2006 tot 31.08 2007)
- 2e premie : eind september 2008
- …
- Laatste premie : eind september 2014.

Op 1 september 2014, gaat Fatima over naar de hogere weddeschaal DA2 (een verhoging van 1.063,47 € niet geïndexeerd).
Ze kan zich opnieuw inschrijven voor een GO vanaf 01.09.2013 en indien ze slaagt voor de test, geniet ze opnieuw de premie vanaf september 2015.

Voorbeeld 3

Tom is contractueel medewerker in de graad DT1 (keuken- en onderhoudspersoneel). Hij is 14 jaar in dienst en neemt deel aan de GO in 2007. Hij slaagt voor de test.
Gedurende 8 jaar, zal Tom een premie van 1.116,16 € (bruto geïndexeerd bedrag) ontvangen :
- 1e premie : eind september 2007 (voor de periode van 01.09.2006 tot 31.08.2007)
- 2e premie…eind september 2008
- …
- Laatste premie :eind september 2014

De overgang naar een hogere weddeschaal bestaat niet voor contractuelen.  Tom zal dus zijn weddeschaal DT1 behouden en zal moeten deelnemen aan een GO en slagen voor de test, om gedurende 8 jaar en vanaf september 2015 recht te hebben op een nieuwe premie.

10. Een laatste blik op de structuur van de loopbanen van niveau D ?

Ter herinnering, het niveau D vloeit voort uit de fusie van niveau 4 en 3.  Drie graden werden behouden: keuken- of onderhoudsmedewerker, administratief assistent en technisch assistent.
De keuken- of onderhoudsmedewerker is een contractueel ambtenaar met weddeschaal DT1.  Er is maar één schaal voor deze functie.  Deze ambtenaar kan echter deelnemen aan de gecertificeerde opleiding en indien hij slaagt voor de test ontvangt hij een toelage voor competentieontwikkeling van 800,00 € (bedrag aan 100 %).
Na de periode van 8 jaar, neemt hij opnieuw deel aan de GO om een premie voor competentieontwikkeling te verkrijgen gedurende een nieuwe looptijd van 8 jaar, en dit zolang hij in dienst is.
De loopbanen van administratief en technisch assistent zijn gelijkaardig maar de weddeschalen zijn verschillend.

4 schalen voor de graad van administratief assistent :
- aanwerving in DA1
- na 1 jaar anciënniteit, deelname aan de GO 1 ; in geval van slagen voor de test, gedurende 8 jaar, premie voor competentieontwikkeling van 1.000,00 € (bedrag aan 100 %)
- in geval van niet-slagen, herinschrijving 1 jaar na de vorige inschrijving
- 8 jaar na het slagen voor de GO 1, overgang naar de schaal DA2
- mogelijkheid om onmiddellijk deel te nemen aan de GO 2
- in geval van slagen, premie voor competentieontwikkeling van 1.000,00 € gedurende 8 jaar
- na die 8 jaar, overgang naar schaal DA3
- mogelijkheid om onmiddellijk deel te nemen aan de GO 3