Onkelinckx antwoordt op Brugse vragen

Gepubliceerd op 6 december 2006 om 08:43

Samengevoegde vragen van de heer Tony Van Parys aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het uitblijven van belangrijke herstellingswerken aan de gevangenis van Brugge" (nr. 13340) en van de heer Patrick De Groote aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het uitstel van de herstellingswerken te Brugge" (nr. 13365)

Tony Van Parys (CD&V) : Mevrouw de voorzitter, mevrouw de vice-eerste minister, u hebt in deze commissie op een vraag van collega's De Groote en Goutry geantwoord dat belangrijke herstellingswerken aan de elektronische installatie van de gevangenis in Brugge eind 2006 van start zouden gaan.  Het gaat om belangrijke werken. Het gaat immers om de besturingsinstallatie voor de deuren, de omroepinstallatie, het alarm en de camera's.  Nu wordt aan de personeelsleden meegedeeld dat die werken pas eind 2008 van start zullen gaan en halfweg 2009 uitgevoerd zullen zijn. Ook andere werken worden uitgesteld omdat de leveranciers niet tijdig worden betaald en dus weigeren tijdig te leveren.  Wat die besturingsinstallatie betreft, ontstaat een gigantisch probleem voor de veiligheid van het personeel en van de gedetineerden.  De vraag is dus, gelet op de kritische situatie die daardoor ontstaat, wanneer de werken aan de nieuwe besturingsinstallatie van start zullen gaan.  Waarom werden ze niet aangevat zoals was afgesproken ?  Kunt u bevestigen dat het onderhoudscontract voor de besturingsinstallatie reeds werd stopgezet in 2004 ?  Dat is belangrijk omdat preventief onderhoud voorkomt dat de installatie zelf snel mankementen vertoont.  Wanneer zullen de andere gebreken aan de elektrische installatie hersteld zijn ?  Ik denk bijvoorbeeld aan de verlichting van de wandeling.  Men zegt mij dat daar belangrijke mankementen zijn die dringend moeten worden hersteld.  Van de negentien spots zijn er blijkbaar acht stuk.  Dat betekent dat de wandeling in de winterperiode in het duister moet gebeuren wat niet ideaal is voor de veiligheid.  Ten slotte, wat is de omvang van de achterstallige facturen voor levering en werken in de Belgische gevangenissen ?  Over welke kredieten zou de administratie moeten kunnen beschikken om tijdig de facturen en de achterstallen te kunnen aanzuiveren ?

Patrick De Groote (N-VA) : Mevrouw de voorzitter, mevrouw de vice-eerste minister, momenteel onderbreekt het bewakend personeel van het penitentiair complex te Brugge elke vrijdagavond van 20 tot 22 uur het werk.  Aanleiding hiertoe zijn de aanslepende technische problemen in de gevangenis en de woordbreuk van de overheid in deze zaak.  Ik hoef u er niet aan te herinneren dat in november 2005 de veiligheid van de instelling, het personeel en de gedetineerden in het gedrang kwam door het uitvallen van het veiligheidssysteem, de subcentra, de camerabewaking en elektronische deuropeningen.  In december 2005 heeft de overheid beloofd onmiddellijk van start te gaan met de voorlopige herstelling van het bewakings- en veiligingssysteem.  Eind 2006 trappelt men nog steeds ter plaatse.  In april 2006 verklaarde u dat tegen het eind van dit jaar zou gestart worden met de werken in de gevangenis van Brugge die ongeveer een zestal maanden zouden duren en om en bij 1 miljoen euro zouden kosten.  In oktober 2006 verklaarde u dat de FOD Justitie ondertussen zelf was gestart met een gedeeltelijke oplossing die de signalisatie, het celoproepsysteem, het leveren van nieuwe racks en het aanpassen van de elektrische sloten omvat.  Deze operatie is gestart in 2006 en zou tot 2008 duren.  Tijdens mijn vraag van april 2006 hebben we het even gehad over het onderhoudscontract van ongeveer 420.000 euro per jaar.  Uit goede bron heb ik vernomen dat dit contract in 2004 zou zijn opgezegd zodat men thans losse interventies voor herstellingen moet betalen.  Er zouden seinlampjes worden geplaatst.  Probleem is dat ze niet geleverd worden.  Er wordt niet verder gewerkt aan de transformatoren omdat men te maken heeft met wanbeheer bij de betaling.  Niemand is nog bereid te leveren en te werken.  Wat de verlichting van de wandelzone betreft, ontbreken er lampen en er zijn geen transformatoren.  Men moet in het donker gaan wandelen.  Qua veiligheid is dit niet optimaal tenzij men geleide wandelingen buiten de gevangenismuren wil organiseren.  Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Mevrouw de minister, ik kom tot mijn vragen.  Wat is de reden waarom de regering de belofte van april 2006 niet kan waarmaken ?  Waren er voor de belofte geen budgettaire middelen in de begroting vrijgemaakt ?  Hebt u overleg gepleegd met de collega die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen ?  Zo ja, wanneer ?  Aanvaardt u de vertraging van de Regie ?  Wat kunt u zelf doen zonder de Regie der Gebouwen ?  Wanneer zullen de problemen van het penitentiair complex Brugge eindelijk een oplossing krijgen ?  Hebt u zicht op het totale kostenplaatje ?  Mijn vragen zijn een beetje uitgebreid omdat ik oorspronkelijk een interpellatie had ingediend, mevrouw de minister.  Ik heb geprobeerd ze in te korten.

Minister Laurette Onkelinx : Mevrouw de voorzitter, ik zal antwoorden op de vragen, maar het is de laatste keer.  De volgende keer zal ik antwoorden dat deze aangelegenheid behoort tot de bevoegdheid van minister Reynders.  Je travaille en suffisance et je ne dois pas m’occuper du travail des autres.  De plus, je n’ai pas de secrétaire d’état.  Betreffende de timing van het dossier voor de globale vernieuwing van de zwakstroominstallaties in het penitentiair complex te Brugge, werd inderdaad de aanvang van de werken vóór einde 2006 aangekondigd door de gespecialiseerde diensten van de Regie der Gebouwen. De budgettaire middelen hiertoe waren voor vastlegging in 2006 gepland op het meerjarenplan Justitie, zoals het door de Ministerraad goedgekeurd werd op 20 juli 2006.  Een vastlegging van 3,1 miljoen euro was op die manier gepland voor de totale vernieuwing van de zwakstroominstallaties, overeenkomstig de opgegeven raming van de Regie der Gebouwen.  Zowat elke maand wordt met de Regie der Gebouwen overlegd over de voortgang van de verschillende dossiers die op het meerjarenplan Justitie voorkomen.  Recentelijk bleek dat de Regie der Gebouwen haar studie pas in de loop van het eerste trimester van 2007 zal voltooien.  Ik heb dan zelf het initiatief genomen om door de centrale arbeidsdienst van de FOD Justitie aan de Regie der Gebouwen reeds een drietal offertes te laten bezorgen die op korte termijn toelaten de meest cruciale installaties te vernieuwen.  Het betreft vooral de installaties waaraan geregeld defecten gesignaleerd worden en waarvoor zelfs geen wisselstukken meer op de markt blijken te zijn.  Het gaat voornamelijk om de aansturing van de elektrische sloten vanuit de subcentra, de signalisatie van de alarmen en van de oproepen van bewakers.  Deze dringende aanpassingswerken zullen worden uitgevoerd in de afdelingen Vrouwen en Mannen 1 en 2.  Deze laatste dossiers worden momenteel geadviseerd door de inspectie van Financiën, geaccrediteerd bij de Regie der Gebouwen.  In geval van gunstig advies zullen zij nog in 2006 vastgelegd worden en vanaf begin 2007 uitgevoerd kunnen worden.  In 2007 zullen vervolgens door de Regie der Gebouwen de overige werken van het globale vernieuwingsdossier aanbesteed worden, dat met het creditsaldo op het meerjarenplan Justitie vastgelegd kan worden.  Met deze planning moet het enerzijds mogelijk zijn om de installaties maximaal operationeel te houden tijdens de vernieuwingswerken en anderzijds tegen 2009, volgens de timing door de betrokken medewerkers van de Regie der Gebouwen meegedeeld, te beschikken over een volledig vernieuwde zwakstroominstallatie voor alle elektronische beveiligingen binnen de instelling. Het onderhoudscontract, waarin onder andere het onderhoud van de besturingsinstallatie en van de elektrische sloten begrepen is, liep weliswaar ten einde op 1 januari 2004 maar werd sindsdien stilzwijgend jaar per jaar verlengd.  Deze procedure is voorzien in het oorspronkelijke contract tussen de FOD Justitie en de betrokken firma.  De kleinere mankementen aan de elektrische installatie, zoals het vervangen van defecte seinlampjes en van buitenverlichting, worden zo kort mogelijk opgevolgd door de technische diensten van de FOD Justitie.  Zo werden enkele seinlampjes ondertussen besteld en zal de plaatsing ervan onmiddellijk na levering ervan eerstdaags gebeuren.  De omvang van de achterstallige facturen inzake werken en leveringen in de Belgische gevangenissen kan momenteel niet ingeschat worden.  Een gedetailleerd zicht op de achterstallige betalingen kan pas opgemaakt worden na afloop van het begrotingsjaar, met andere woorden in januari 2007.  De kredieten die in de begroting voor 2006 toegekend werden volstaan in principe.  We moeten echter ook het ankerprincipe respecteren. 

Tony Van Parys : Ik dank de minister voor het antwoord dat weliswaar ontnuchterend is, in die zin dat uit het antwoord van de minister blijkt dat de nieuwe besturingsinstallatie effectief pas tegen 2009 volledig operationeel zal zijn.  Inmiddels zal men proberen de installatie draaiende te houden – als ik dat zo mag zeggen – met enkele oplapwerken.  Dat is toch wel een bijzonder hallucinante vaststelling, wetend dat het hier effectief om de besturingsinstallatie voor de deuren gaat, de omroepinstallaties, het alarm en de camera’s.  Hierdoor komt de veiligheid van de personeelsleden en de gedetineerden in het gedrang.  De minister heeft eigenlijk aangeduid wat het probleem was.  Er waren vastleggingskredieten vastgelegd in 2006 maar deze kredieten zijn geschrapt door de regering.  Ik heb dat naar aanleiding van het  begrotingsdebat aangekondigd.  Het schrappen van de kredieten voor 50% in 2005 en 2006 betekent dat cruciale werken moesten uitgesteld worden.  Dit is daar de toepassing van.  Dit is daar het voorbeeld van. Een cruciale installatie die belangrijk is voor de veiligheid, zal pas tegen 2009 kunnen geleverd worden.  Ik geef een andere illustratie, namelijk de seinlampjes.  Dat is ook heel belangrijk in het contact tussen de gedetineerden en de penitentiaire beambten.  Mevrouw de minister, u zegt dat ze besteld zijn en zullen geplaatst worden na levering.  Het probleem is echter dat ze niet worden geleverd omdat de leverancier niet wenst te leveren zolang hij niet wordt betaald en hij wordt niet betaald.  Men weet op dit moment zelfs niet wat het bedrag van de achterstallige facturen is.  Ik zal op deze vraag in januari 2007 terugkomen.  Hier bestaat immers echt een probleem van beheer van middelen met enorme consequenties voor de veiligheid van mensen.

Patrick De Groote : Mevrouw de voorzitter, mevrouw de vice-eerste minister, de heer Van Parys heeft volkomen gelijk wanneer hij stelt dat in Brugge een loopje wordt genomen met de veiligheid.  Wij hebben in dit hele dossier heel weinig vooruitgang in de herstellingen kunnen vaststellen.  Er is geen studie gekomen, laat staan dat er een aanbesteding is geweest door de Regie der Gebouwen.  Er is geen vernieuwing in 2007.  Men gaat de datum nu opschuiven naar 2009.  Ik kom aan het onderhoudscontract. Dit wordt stilzwijgend verlengd.  Dit heeft echter niet mogen baten, als wij de situatie waarin de cipiers momenteel moeten werken in Brugge onder de loep gaan nemen.  Het is erg.  Er wordt beloofd, maar er wordt niet uitgevoerd.  2009 is reeds in het vooruitzicht.  Het minste dat kan gevraagd worden is dat men voorziet in een elementaire veiligheid voor het personeel en de gevangenen om zo een optimale werksfeer te creëren.  Dit kan zo niet langer.  Ik vraag mij af hoe lang deze situatie nog zal aanslepen.De heer Van Parys heeft de levering van de seinlampjes reeds aangehaald.  Ze zijn besteld, maar ze worden niet geleverd omdat er wanbeheer is in de betalingen.  Bij aanvang van de vraag stelde u dat u niet meer wenst te antwoord op dergelijke vragen.  U hebt uw werk goed gedaan in verband met de uitbreiding van het aantal cipiers.  Dat mogen wij stellen.  Dat was een positieve zaak.  Wanneer het echter over andere bevoegdheden gaat, verwijst u naar de heer Reynders.  Het moet voor u waarschijnlijk frustrerend zijn.  Ik weet niet hoe het eraan toegaat aan de regeringstafel, maar u geeft de opdracht aan de heer Reynders en die wordt dan niet uitgevoerd.  Ik weet niet of u mekaar op de vingers kunt tikken, maar ik zou hem in uw plaats – in het West-Vlaams gezegd – “op zijn bloot gat geven als hij niet doet wat u vraagt”.