Fedmail 20

Gepubliceerd op 14 december 2006 om 09:39

NIEUWE AANPASSINGEN AAN DE FEDERALE LOOPBANEN

Het Koninklijk besluit van 22 november 2006 is in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2006 verschenen.  De hervorming van de loopbanen van de federale ambtenaren kwam gefaseerd tot stand :

- 1 januari 2002 : niveaus 3 en 4 gaan samen op in niveau D

- 1 juni 2002 : niveau 2 wordt niveau C

- 1 oktober 2002 : niveau 2+ wordt niveau B

- 1 december 2004 : niveau 1 wordt niveau A

- 10 augustus 2005 : nieuwe hervorming van niveau D, met geldelijke uitwerking in 2006 en 2007.

Tussendoor zorgden een aantal meer technische besluiten voor de verdere verbetering en verfijning van de regels betreffende de competentiemetingen en de gecertificeerde opleidingen. Ook de wervings- en bevorderingsregels werden verder aangepast en verbeterd.  Deze gefaseerde aanpak ondermijnde wel de nodige coherentie tussen de loopbanen van de verschillende niveaus en leidde tot ongelijkheden. Tevens worstelden de loopbanen met een aantal conceptfouten.  Gelijktijdig met deze verschillende loopbaanontwikkelingen groeiden bij onze leden en militanten ook een aantal nieuwe verzuchtingen.  Het ACV-Openbare Diensten kaartte dan ook al een hele poos haar problemen en de verzuchtingen van haar leden aan bij de ministers van Ambtenarenzaken.  Uiteindelijk vonden we gehoor bij minister Dupont. Bij de onderhandeling van het besluit - eind 2006 - dwongen we nog bijkomende verbeteringen af.

DE VERBETERINGEN

Algemeen

Ambtenaren die niet slagen voor een nieuwe competentiemeting krijgen gedurende 36 maanden de helft van de premie voor competentieontwikkeling verder uitbetaald (in plaats van 12 maanden) (enkel van toepassing op niveau B en C)
- In een aantal gevallen wordt het voordeel van een geslaagde competentiemeting of van een gecertificeerde opleiding integraal behouden.
- De geslaagden van een overgangsselectie krijgen de garantie dat ze binnen de 18 maanden vanaf de datum van de geslaagde overgangsselectie bevorderd worden.

In de verschillende niveaus

- Ambtenaren die bij de integratie in de huidige loopbanen werden opgenomen in de weddenschaal DA4, DT5, CA3, CT3, 22B, A22, A23, A33 kunnen nu ook de premie voor competentieontwikkeling genieten.
- Minder competentiemetingen of gecertificeerde opleidingen in de loopbanen van niveau B en C.
- De directiepremie geldt voortaan ook voor 22B en niveau B, en is ook van toepassing voor de contractuele personeelsleden.
- De ex-vertaler en ex-directiesecretaris van rang 26 krijgen een herintegratie in weddenschaal BA2.
- De ex-sociaal controleurs worden opnieuw in niveau B, in een gunstigere situatie geïntegreerd.
- Bevorderen naar een administratieve loopbaan van niveau B gebeurt in BA1 (en niet meer in BA2), maar er wordt een minimumverhoging van 515€ van de wedde gegarandeerd.
- Bij bevorderen naar niveau A wordt het verlies aan geldelijke anciënniteit getemperd.

En ook nog

- Het begrip "competentietoelage" wordt vervangen door "premie voor de competentieontwikkeling".
- Het begrip "premie leidinggevende" wordt vervangen door "directiepremie". 


ALGEMENE MAATREGELEN VOOR ALLE NIVEAUS
DE OVERDRACHT VAN DE RECHTEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN HET SLAGEN IN EEN COMPETENTIEMETING OF EEN GECERTIFICEERDE OPLEIDING 

Contractueel personeelslid wordt statutair : behoud van het voordeel van slagen in een competentiemeting of een gecertificeerde opleiding.  Momenteel behoudt een contractueel personeelslid dat statutair in dienst komt, voor een maximale periode van 12 maanden, het (resterend) voordeel van zijn slagen in een gecertificeerde opleiding of een competentiemeting.  Deze regeling wordt onder de vorm van een gegarandeerd minimum behouden.  Maar nu kan, onder bepaalde voorwaarden, het volledige voordeel verbonden aan het slagen in een gecertificeerde opleiding of een competentiemeting worden meegenomen in de statutaire toestand.  Het voordeel van slagen omvat de volledige geldigheidsduur, het recht op de premie voor competentieontwikkeling en de bevordering na afloop van de geldigheidsduur.  De overdracht van het volledige voordeel van het slagen gebeurt wanneer gelijktijdig is voldaan aan volgende voorwaarden :

- Dat de onderbrekingsperiode tussen het einde van het contract en de start van de stage niet groter is dan drie maanden.
- Dat de stage wordt aangevat in dezelfde graad of dezelfde klasse als uitgeoefend in de contractuele toestand.
- Dat de start van de stage gebeurt binnen de eerste 18 maanden van de geldigheidsduur van de competentiemeting of de gecertificeerde opleiding bekomen in de contractuele toestand.

De overdracht van de volledige geldigheidsduur en het eraan verbonden recht op de premie start vanaf de maand volgend op het einde van de stage. Tijdens de stageperiode blijft het recht op de premie voor competentieontwikkeling behouden op basis van de algemene regeling (zie hierboven).  Deze regeling geldt voor alle niveaus en wordt van kracht op 1 januari 2007. 


NIEUWE REGELS BIJ BEVORDEREN TOT EEN HOGER NIVEAU

Bevorderen naar een hoger niveau binnen de 18 maanden na het slagen in een bevorderingsselectie.  De bevordering tot het hoger niveau van een geslaagde in een bevorderingsselectie is momenteel verbonden aan de vacantverklaring van een betrekking in het hogere niveau.  Dit blijft zo. Maar een nieuw bevorderingsmechanisme zal nu zorgen voor een quasi gegarandeerde bevordering tot dit hoger niveau. Zo zal iedere instelling van het federaal openbaar ambt worden verplicht, om binnen de 18 maanden na datum van het proces-verbaal van de bevorderingsselectie voldoende betrekkingen vacant te verklaren. Het aantal betrekkingen moet minstens gelijk zijn aan het aantal geslaagden in de betreffende bevorderingsselectie binnen de instelling.  De geslaagden kunnen zich kandidaat stellen voor bevordering. De kandidaten worden binnen hun instelling ingeschakeld in een aanpassingsperiode op het hogere niveau.  Dit nieuw bevorderingsmechanisme start op 1 januari 2007.  Dit bevorderingsmechanisme kent verschillende stappen. We lichten deze stappen toe :

Stap 1: het vacant verklaren van betrekkingen en de start van een aanpassingsperiode

Binnen de 18 maanden na het proces-verbaal van de bevorderingsselectie worden in iedere instelling een aantal betrekkingen vacant gesteld dat minstens gelijk is aan het aantal geslaagden in de instelling.  De geslaagde met interesse voor één van de vacante betrekkingen binnen zijn instelling stelt zich kandidaat.  Deze kandidaten worden ingeschakeld in een aanpassingsperiode van 6 maanden.  De inhoud en de modaliteiten hieromtrent zullen later in een koninklijk besluit worden vastgelegd.  Bij het inschakelen in deze aanpassingsperiode wordt de geslaagde nog niet bevordert tot het hoger niveau. Wel geniet de geslaagde van bij de start van deze aanpassingsperiode de bezoldiging van de eerste weddenschaal van het hogere niveau.

Stap 2: afsluiten van de aanpassingsperiode

De aanpassingsperiode van 6 maanden kan gunstig of ongunstig worden afgesloten.
- Bij een gunstige afsluiting van de aanpassingsperiode bevordert de betrokken medewerker tot de graad of de klasse van het hogere niveau. Deze bevordering gebeurt op de startdatum van de aanpassingsperiode. Onmiddellijk na deze bevordering kan men zich inschrijven voor deelname aan de gecertificeerde opleiding. Hierbij zal de startdatum van de aanpassingsperiode gelden als inschrijvingsdatum van de gecertificeerde opleiding.
- Bij een ongunstige afsluiting van de aanpassingsperiode volgt er geen bevordering en zal de ambtenaar worden ingeschakeld in een tweede aanpassingsperiode (stap 3).

Stap 3: een tweede aanpassingsperiode

De tweede aanpassingsperiode van 6 maanden kan gunstig of ongunstig worden afgesloten.
- Bij een gunstige afsluiting van de tweede aanpassingsperiode bevordert de betrokken medewerker tot de graad of de klasse van het hogere niveau. Deze bevordering gebeurt op de startdatum van deze tweede aanpassingsperiode. Onmiddellijk na deze bevordering kan men zich inschrijven voor deelname aan de gecertificeerde opleiding. Hierbij zal de startdatum van de tweede aanpassingsperiode gelden als de inschrijvingsdatum van de gecertificeerde opleiding.
-Bij een ongunstige afsluiting van de aanpassingsperiode volgt er geen bevordering. De betrokkene kan zich pas later bij een nieuwe vacantverklaring opnieuw kandidaat stellen (stap 4).

Stap 4: ultieme mogelijkheid om te bevorderen

Kan zich opnieuw kandidaat stellen voor een betrekking die later vacant wordt verklaard :
- de laureaat van de bevorderingsselectie die zich niet kandidaat stelde (stap 1),
- de laureaat die na de eerste ongunstige aanpassingsperiode geen andere betrekking kreeg voorgesteld of een andere betrekking heeft geweigerd (stap 2 en stap 3).

Deze latere vacantverklaring gebeurt, hetzij na de afsluiting van een nieuwe vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau, hetzij bij beslissing van de instelling.  De laureaat die zich (opnieuw) kandidaat stelt, wordt onderworpen aan de aanpassingsperiode van 6 maanden (een derde aanpassingsperiode). Het is de ultieme aanpassingsperiode. Deze laatste aanpassingsperiode kan gunstig of ongunstig worden afgesloten.

- Bij een gunstige afsluiting van deze laatste aanpassingsperiode bevordert de betrokkene tot de graad of de klasse van het hogere niveau. Deze bevordering gebeurt op de startdatum van deze laatste aanpassingsperiode. Onmiddellijk na deze bevordering kan men zich inschrijven voor deelname aan de gecertificeerde opleiding. Hierbij zal de startdatum van deze laatste aanpassingsperiode gelden als de inschrijvingsdatum van de gecertificeerde opleiding.
- Bij een ongunstige afsluiting van deze laatste aanpassingsperiode is er geen bevordering en volgt er tevens het verlies van het voordeel van het slagen in de bevorderingsselectie.

Stok achter de deur

Indien de instelling geen of een onvoldoend aantal betrekkingen vacant verklaarde binnen de 18 maanden na het proces-verbaal van de afsluiting van de bevorderingsselectie, volgt er een automatische bevordering van de laureaten die geen kans kregen om zich kandidaat te stellen. In dit geval gebeurt de bevordering op eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van deze termijn van 18 maanden.

Ook van toepassing voor de huidige geslaagden in bevorderingsselecties

Deze nieuwe bevorderingswijze is niet alleen van toepassing voor de geslaagden van toekomstige bevorderingsselecties maar is tevens van toepassing voor de geslaagden in vroegere of lopende bevorderingsselecties (overgangsregeling). In het kader van deze overgangsregeling moet voor half 2008 de nodige betrekkingen worden vacant verklaard. 


SPECIFIEKE MAATREGELEN

Niveau D

Ambtenaren op 1 januari 2002 geïntegreerd in weddenschaal DA4 en DT5 kunnen nu ook genieten van de premie voor competentieontwikkeling.
De begunstigden : Enkel van toepassing voor de ambtenaren die op 1 januari 2002 vanuit de vroegere weddenschaal 30I en 32B werden geïntegreerd in de weddenschaal DA4 of de weddenschaal DT5.
De procedure : Deze ambtenaren kunnen zich vanaf 1 augustus 2007 inschrijven voor deelname aan de gecertificeerde opleiding in niveau D. De premie voor competentieontwikkeling wordt onder dezelfde voorwaarden bekomen als bij deelname vanuit de andere weddenschalen van niveau D.

De eerste premie kan in september 2008 worden bekomen. Na afloop van de achtjarige geldigheidsduur kan er opnieuw worden deelgenomen aan een nieuwe gecertificeerde opleiding zodat de premie ononderbroken wordt bekomen.

Niveau C

Minder gecertificeerde opleidingen in de loopbaan !
- Tussen CA1 en CA2, CT1 en CT2, wordt het aantal gecertificeerde opleidingen teruggebracht tot één (in plaats van twee).
- Tussen CA2 en CA3, CT2 en CT3 blijven er twee gecertificeerde opleidingen (2 en 3) maar het loopbaanverloop wordt gewijzigd.
- De geldigheidsduur van de gecertificeerde opleidingen en het recht op de premie voor competentieontwikkeling blijft behouden op 8 jaar.
- Deze aanpassingen gaan in vanaf 1 januari 2007.
- De aangepaste loopbaan ziet er dan als volgt uit :

CA1/CT1 startwedde
Opleiding 1 geldigheidsduur 8 jaar – jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van €1.700

CA2/CT2 automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van opleiding 1
Opleiding 2 geldigheidsduur 8 jaar – jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van €1.700
Opleiding 3 geldigheidsduur 8 jaar – jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van €1.700

CA3/CT3 automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van opleiding 3
Behoud van de helft van de premie: 36 maanden in plaats van 12 maanden 

Bij het niet-slagen in de volgende gecertificeerde opleiding in de loopbaan (ter verlenging van de afgelopen geldigheidsduur van de vorige gecertificeerde opleiding), blijft er een behoud van de helft van de premie voor competentieontwikkeling (850€) en dit voor een maximale periode van drie jaar(momenteel is er een behoud van maximaal 12 maanden).

Ambtenaren op 1 juni 2002 geïntegreerd in weddenschaal CA3, CT3 of 22B kunnen nu ook genieten van de premie voor competentieontwikkeling ! 

- De begunstigden : Enkel geldig voor de ambtenaren die op 1 juni 2002 vanuit de weddenschaal 22A werden geïntegreerd in de schaal CA3 of CT3. Tevens van toepassing voor de ambtenaren die bij integratie hun weddenschaal 22B behielden.
De procedure : Deze ambtenaren kunnen zich vanaf 1 augustus 2007 inschrijven voor deelname aan gecertificeerde opleiding in niveau C. De premie voor competentieontwikkeling wordt onder dezelfde voorwaarden bekomen als bij deelname vanuit de andere weddenschalen van niveau C.

De eerste premie kan in september 2008 worden bekomen.  Na afloop van de achtjarige geldigheidsduur kan er opnieuw worden deelgenomen aan een nieuwe gecertificeerde opleiding zodat de premie ononderbroken wordt bekomen. 

Directiepremie (nieuwe benaming voor de premie leidinggevenden) van €1.000 ook voor de contractuele personeelsleden.

De directiepremie van 1.000€ wordt ook toegekend aan de contractuele personeelsleden die leiding geven aan team van 10 medewerkers of kleiner (maar dan mits goedkeuring door het directiecomité).  Deze regeling gaat in op 1 januari 2007.

Directiepremie ook in 22B.  De directiepremie kan ook onder dezelfde algemene voorwaarden worden toegekend aan de houder van de weddenschaal 22B.  De directiepremie bedraagt €1.000.  Deze regeling gaat in op 1 januari 2007.

Resterende competentiemetingen worden omgezet in gecertificeerde opleidingen.  Momenteel gelden voor een aantal administratieve functiefamilies in niveau C nog het systeem van de competentiemetingen, met name de PC-vaardigheidstest en de postbakoefening.  In het voorjaar van 2007 vervalt dit systeem van competentiemetingen en worden ze vervangen door gecertificeerde opleidingen.

Niveau B

Minder gecertificeerde opleidingen in de loopbaan.

Administratief – financieel – technisch deskundige.

- Tussen BA1/BT1/BF1 en BA2/BT2/BF2 wordt het aantal gecertificeerde opleidingen teruggebracht tot één (in plaats van twee)
- Tussen BA2/BT2/BF2 en BA3/BT3/BF3 wordt het aantal gecertificeerde opleidingen teruggebracht van drie tot twee (2 en 3).
- De geldigheidsduur van de gecertificeerde opleidingen in de graad van administratief, technisch en financieel deskundige en het bijhorend recht op de premie voor competentieontwikkeling wordt van 5 jaar op 8 jaar gebracht.
- Deze aanpassingen gaan in op 1 januari 2007.
- De aangepaste loopbaan ziet er als volgt uit :

BA1/BT1/BF1 startwedde
Opleiding 1 geldigheidsduur 8 jaar – jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van €2.000

BA2/BT2/BF2 automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van opleiding 1
Opleiding 2 geldigheidsduur 8 jaar – jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van €2.000
Opleiding 3 geldigheidsduur 8 jaar – jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van €2.000

BA3/BT3/BF3 automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van opleiding 3 

ICT- deskundige

- Tussen BI1 en BI2 wordt het aantal gecertificeerde opleidingen teruggebracht tot één (in plaats van vier). 
- Tussen BI2 en BI3 wordt het aantal gecertificeerde opleidingen teruggebracht van vijf tot drie metingen (2, 3 en 4).
- De geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding in de graad van ICT-deskundige en het bijhorend recht op de premie voor competentieontwikkeling wordt van 3 jaar op 6 jaar gebracht. 

Deze aanpassingen gaan in op 1 januari 2007.  De aangepaste loopbaan ziet er dan als volgt uit :

BI1 startwedde
Opleiding 1 geldigheidsduur 6 jaar – jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van €2.500
BI2 automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van opleiding 1
Opleiding 2 geldigheidsduur 6 jaar – jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van €2.500
Opleiding 3 geldigheidsduur 6 jaar – jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van €2.500
Opleiding 4 geldigheidsduur 6 jaar – jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van €2.500
BI3 automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van opleiding 4

Behoud van de helft van de premie: 36 maanden in plaats van 12 maanden
- Bij het niet-slagen in de volgende gecertificeerde opleiding in de loopbaan (ter verlenging van de afgelopen geldigheidsduur van de vorige gecertificeerde opleiding), blijft er een behoud van de helft van de premie voor competentieontwikkeling en dit voor een maximale periode van drie jaar (momenteel is er een behoud van maximaal 12 maanden).

Directiepremie (dit is de nieuwe benaming voor de premie leidinggevenden): nu ook voor leidinggeven in niveau B.
- De directiepremie wordt onder dezelfde voorwaarden als in niveau C toegekend aan de statutaire en contractuele personeelsleden die leidinggeven aan een team van 10 medewerkers of kleiner (maar dan mits goedkeuring door het directiecomité).
- De directiepremie bedraagt €1.000.
Resterende competentiemetingen worden omgezet in gecertificeerde opleidingen
- Momenteel gelden voor een aantal administratieve functiefamilies in niveau B nog het systeem van de competentiemetingen, met name de PC-vaardigheidstest en de postbakoefening.
- In het voorjaar van 2007 vervalt dit systeem van competentiemetingen en worden ze vervangen door gecertificeerde opleidingen.

Directiesecretaris of vertaler : een nieuwe integratie

De ex-directiesecretaris en de ex-vertaler in niveau 2+ bezoldigd in de weddenschalen van de rang 26 werden op 1 oktober 2002 geïntegreerd in de weddenschaal BA1.  Bij deze integratie stelde zich een wezenlijk probleem.

De ambtenaren vanuit de rang 26 geïntegreerd in de weddenschaal BA1 werden in het verdere loopverloop gepasseerd door de laureaten van een bevorderingsselectie; bij bevordering vanuit niveau C tot de graad van administratief deskundige gebeurde deze bevordering tot op heden in de tweede weddenschaal BA2 en niet in de eerste weddenschaal BA1.

Deze anomalie wordt nu weggewerkt en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2002.
- Met ingang vanaf 1 oktober 2002 worden de ex-directiesecretarissen en ex-vertalers in rang 26 heringeschaald in BA2.
- Hun eventueel slagen in de eerste competentiemeting geldt (zal gelden) als een slagen vanuit de schaal BA2. 

Sociaal controleurs : een nieuwe integratie

Op 1 oktober 2002 werden de sociaal controleurs, houder van de gemene graad in niveau 2+, geïntegreerd in de graad van technisch deskundige niveau B.  Tussen de verschillende groepen van sociaal controleurs was de loopontwikkeling in niveau 2+ verschillend. De integratie vanuit niveau 2+ in niveau B bracht daarin geen verandering, de ongelijkheden bleven bestaan.

Een tweede integratie is nu voorzien om deze ongelijkheid weg te werken.  Deze tweede integratie zal plaatsvinden op 1 januari 2007. Het betreft hier een nieuwe integratie die enkel van toepassing zal zijn op de vroegere houders van de afgeschafte gemene graad van sociaal controleur. Deze regeling geldt dus niet voor de vroegere houders van de vergelijkbare afgeschafte bijzondere graden van het niveau 2+.
Deze tweede integratie zal als volgt gebeuren :

- Vanaf 0 jaar en met minder dan 8 jaar huidige graadanciënniteit: integratie in BT1
- Vanaf 8 jaar en met minder dan 16 jaar huidige graadanciënniteit: integratie in BT2, niveau gecertificeerde opleiding 2
- Vanaf 16 jaar en met minder dan 24 jaar huidige graadanciënniteit: integratie in BT2, niveau gecertificeerde opleiding 3
- Vanaf 24 jaar graadanciënniteit: integratie in BT3

De verdere loopbaanontwikkeling start vanaf de nieuwe loopbaanpositie. Dit betekent dat diegenen die al geslaagd zijn voor een competentiemeting of een gecertificeerde opleiding, hun verworvenheden inzake geldigheidsduur en het recht op de premie voor competentieontwikkeling overzetten naar hun nieuwe loopbaanpositie (met uitzondering voor diegenen die worden geïntegreerd in de eindschaal BT3)

Bevorderen naar niveau B: met de garantie op een minimumverhoging van €515 van de wedde.  Momenteel bekomt men bij bevordering vanuit niveau C naar niveau B niet steeds een hogere wedde. In dat geval voorziet de huidige bezoldigingsregeling in een behoud van het voordeel van het weddenverloop voorzien in de weddenschaal die men in niveau C genoot.

Deze regel blijft behouden maar wordt nu aangevuld met het recht op een minimumgarantie op verhoging tegenover de wedde die men in zijn lagere niveau zou hebben bekomen. Deze minimumgarantie bedraagt €515 (aan 100%, actueel bedrag €721).  Het eventuele verschil met de wedde in niveau B zal telkens worden bijgepast via de betaling van een weddencomplement.  Deze bevordering gebeurt nu telkens in de eerste weddenschaal van de graad (voor de administratief deskundige dus niet meer in BA2).
Deze regeling gaat in op 1 januari 2007.

De houders van de vroegere weddenschaal 26I, 26H of 26K kunnen onder bepaalde voorwaarden het voordeel van hun slagen in de gecertificeerde opleiding vanuit de weddenschaal BT1 of BF1 overdragen naar de weddenschaal BT2 of BF2.  Hierbij viseert men de huidige overgangsregeling voorzien in art. 225 van het KB van 5 september 2002 betreffende de hervorming van de loopbanen.  Deze bepaling stelt dat de ambtenaren voorheen titularis van de weddenschaal 26I, 26H of 26K en die minstens 12 jaar graadanciënniteit bekomen op 1 oktober 2002, wanneer ze geslaagd zijn voor de competentiemeting, de weddenschaal BT2 of BF2 krijgen zodra ze 18 jaar graadanciënniteit tellen.  Echter in deze specifieke situatie is er een snelle opeenvolging van deelname aan de gecertificeerde opleiding mogelijk.

Om aan dit euvel te verhelpen wordt volgende regeling ingevoerd :
- De statutaire ambtenaren behouden het voordeel van hun slagen in de competentiemeting wanneer ze binnen de 18 maanden nadat ze geslaagd zijn, de weddenschaal BT2 of BF2 krijgen.

Het voordeel van slagen omvat de volledige geldigheidsduur, het recht op de premie voor competentieontwikkeling en de bevordering na afloop van de geldigheidsduur.  De overdracht van de volledige geldigheidsduur en het eraan verbonden recht op de premie start vanaf de datum waarop zij de weddenschaal BT2 of BF2 krijgen.  Deze regeling wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2002 ingevoerd.

Niveau A

Ambtenaren die op 1 december 2004 werden geïntegreerd in de weddenschaal A23 en A33 kunnen nu ook de premie voor competentieontwikkeling bekomen.

De begunstigden : Enkel van toepassing voor de ambtenaren die op 1 december 2004 vanuit de weddenschaal 10E en 13D werden geïntegreerd in de weddenschaal A23 of A33.
- De procedure : Deze ambtenaren kunnen zich vanaf 1 augustus 2007 inschrijven voor deelname aan een gecertificeerde opleiding. De premie voor competentieontwikkeling wordt onder dezelfde voorwaarden bekomen als van toepassing op de deelnemers vanuit de andere weddenschalen in niveau A.  De eerste premie kan in september 2008 worden bekomen.  Na afloop van de zesjarige geldigheidsduur kan er opnieuw worden deelgenomen aan een nieuwe gecertificeerde opleiding zodat de premie ononderbroken wordt bekomen.

Contractuele personeelsleden op 1 december 2004 geïntegreerd in de weddenschaal A22 kunnen ook de premie voor competentieontwikkeling krijgen !
- De begunstigden : Enkel voor de contractuele personeelsleden die op 1 december 2004 vanuit de weddenschaal 10D werden geïntegreerd in de weddenschaal A22.
- De procedure : Deze ambtenaren kunnen zich vanaf 1 augustus 2007 inschrijven voor deelname aan een gecertificeerde opleiding. De premie voor competentieontwikkeling wordt onder dezelfde voorwaarden bekomen als van toepassing op de deelnemers vanuit de andere weddenschalen in niveau A.  De eerste premie kan in september 2008 worden bekomen.
Na afloop van de achtjarige geldigheidsduur kan er opnieuw worden deelgenomen aan een nieuwe gecertificeerde opleiding zodat de premie ononderbroken wordt bekomen.

In niveau A : de ambtenaar die bevordert naar een hoger klassebehoudt het voordeel van zijn slagen in de gecertificeerde opleiding verbonden aan de lagere klasse.  Momenteel is er geen enkele regeling voorzien omtrent het behoud van de premie voor competentieontwikkeling bij bevordering naar een hogere klasse.  Een nieuwe regeling wordt ingevoerd waardoor het volledige voordeel van slagen in de gecertificeerde opleiding kan worden overgedragen bij bevordering naar een hogere klasse.  Het voordeel van slagen omvat de volledige geldigheidsduur, het recht op de premie voor competentieontwikkeling en de bevordering na afloop van de geldigheidsduur.

De overdracht van het volledige voordeel van het slagen gebeurt wanneer gelijktijdig is voldaan aan volgende voorwaarden :
- Dat de bevordering in de hogere klasse gebeurt binnen dezelfde vakrichting.
- Dat de bevordering in de hogere klasse gebeurt binnen de eerste 18 maanden van de geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding bekomen in de lagere klasse.

De overdracht van de volledige geldigheidsduur en het eraan verbonden recht op de premie start vanaf de datum van bevordering tot de hogere klasse.  Van toepassing op 1 januari 2007.

Bevordering tot de weddenschaal A12 : behoud van het voordeel van het slagen in de gecertificeerde opleiding verbonden verboden met de weddenschaal A11.

Een overgangsregeling voor de ambtenaren van het vroegere niveau 1 voorziet na 4 jaar klasseanciënniteit in een automatische bevordering tot de weddenschaal A12. In deze situatie kan zich een snelle opeenvolging van deelname aan de gecertificeerde opleidingen voordoen.  In geval van bevordering naar A12 was er geen enkele regeling voorzien betreffende het behoud van het voordeel van de gecertificeerde opleiding.
Nieuwe regels werken nu deze lacune weg :
- De statutaire ambtenaren bezoldigd in de weddenschaal A11 en ingeschreven voor een gecertificeerde opleiding, dragen hun inschrijving over wanneer ze de weddenschaal A12 bekomen (dus in de geviseerde overgangsregeling na 4 jaar klasseanciënniteit).