Fedmail 2

Gepubliceerd op 24 maart 2006 om 11:08

DE GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

De GDPBW komt moeizaam van de grond.  Onze vertegenwoordigers spelen er een vooraanstaande rol.  De FOD Financiën - nochtans een grote klant - heeft afgezien van het voorzitterschap van het beheerscomité.  Men is dus nog altijd op zoek naar de witte merel… en ook naar personeel om in betere omstandigheden te kunnen werken. 

VERGELIJKENDE AANWERVINGSSELECTIES

In de gemene "functies", worden de contractuelen die al meer dan 3 jaar in dienst zijn, vrijgesteld van de voorafgaande proef van de aanwervingsselecties van Selor.  Die maatregel wordt binnenkort uitgebreid naar de bijzondere functies.  Een ontwerp-KB werd reeds in comité B onderhandeld op 22 februari 2006. 

OVERPLAATSING VAN MILITAIREN NAAR HET FEDERAAL OPENBAAR AMBT

Onder bepaalde voorwaarden, kunnen sommige militairen vragen overgeplaatst te worden naar een betrekking van het federaal openbaar ambt, met uitzondering van het Ministerie van Defensie, waarvoor een afzonderlijk besluit is vereist.  Die aanwervingsmogelijkheid komt bovenop de huidige procedures : bevordering of overgang, graadverandering, mobiliteit en aanwerving. 

SELOR IN DE BRES

Selor heeft de kalender vastgelegd van de overgangsproeven voor de jaren 2006-2007. Bovendien zal, zoals minister Dupont gevraagd en de vakbonden geëist hadden, de hulp worden ingeroepen van OFO om de opleidingen ter voorbereiding van de overgangsproeven te organiseren.  Noteer alvast volgende datum indien u deelneemt aan de wervingsselectie voor het niveau C : de algemene kwalificatieproef zal plaatsvinden op zaterdag 29 april 2006. 

GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Voor niveau A vordert het heel langzaam.  OFO is nog altijd de kandidaturen voor de gecertificeerde opleidingen aan het inzamelen. Een aantal grote departementen hinkt achterop, waardoor het werk van OFO geremd wordt.  Eén zekerheid : er worden geen gecertificeerde opleidingen verwacht vóór de vakantie.  Voor de niveaus B en C zit er wel schot in de zaak, zoals bij de FOD Financiën waar de eerste opleidingen eind maart plaatsvinden. De hele procedure moet rond zijn vóór eind juni 2006.  Voor niveau D is het voorbereidend werk aan de gang… maar het einde is nog niet direct in zicht. 

DE STAGE VAN DE PERSONEELSLEDEN

Om als statutair personeelslid benoemd te worden, moet men eerst slagen voor een stage. Binnenkort, worden een aantal regels gewijzigd. Op 15 maart is daarover een ontwerp-KB onderhandeld in Comité B. 

HET OUDERSCHAPSVERLOF

Ook dit dossier werd op 15 maart in Comité B onderhandeld. Een aantal modaliteiten van het ouderschapsverlof (onderbreking van de beroepsloopbaan) worden versoepeld. Zo worden een aantal voordelen die in de private sector al bestaan, nu uitgebreid tot de statutaire ambtenaren. 

HET SECTORAAL AKKOORD 2005 - 2006

Het ACV Openbare Diensten zal het sectoraal akkoord 2005-2006 niet ondertekenen. Er staan wel een aantal interessante zaken in, maar op het vlak van de verhoging van het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie - de belangrijkste eis van de vakbonden - hebben we geen voldoening gekregen.  Geen enkele concrete maatregel voor de aanpassing van de eindeloopbaan van de oudere werknemers.  Ondanks het feit dat we niet akkoord gaan, zullen we toch actief blijven onderhandelen. 

HET ACV OPENBARE DIENSTEN IS VERHUISD…

De hoofdzetel van onze centrale bevindt zich voortaan op de Helihavenlaan 21 - 1000 Brussel.