Fedmail 3

Gepubliceerd op 10 april 2006 om 11:02

AFWEZIGE AMBTENAREN

Senator Destexhe heeft een pseudo-studie gemaakt over het absenteïsme. Zoals het een goede liberaal betaamt, hekelt hij de ambtenaren en beweert hij dat de private sector alles veel beter doet.  En dan te weten dat de kritiek van een senator-weetal komt die blijkbaar afwezig blijft op 26% van de stemzittingen van het parlement van de Franse Gemeenschap en op 50% van de zittingen van de senaat. Je moet maar lef hebben !  Gelukkig heeft federaal minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont onmiddellijk en snedig gereageerd door de onvolledige en partijdige cijfers in twijfel te trekken en door de eer van het overheidspersoneel te verdedigen.  De beweringen van senator Destexhe zijn ongegrond. Hij wil gewoon de openbare diensten en hun werking aan de schandpaal nagelen. De controle op het ziekteverzuim moet volgens hem natuurlijk aan private organisaties of geneesheren worden toevertrouwd… en dit terwijl de overheidsdiensten die daarvoor moeten instaan, geen middelen krijgen.  En wat dacht u : de Franstaligen "profiteren" meer dan de Nederlandstaligen… Zo'n beweringen zijn de moeite van een antwoord niet eens waard !

Destexhe schijnt zelfs niet te weten dat het federaal openbaar ambt de controle van de zieke ambtenaren aan het bijsturen is.  Eén ding moeten we Destexhe nageven : hij weet perfect hoe hij de media moet halen.  Maar dat betekent nog niet dat hij uit zijn nek moet kletsen !

MET PENSIOEN OP 65 ?

De managers in dienst die de leeftijdsgrens van 65 jaar hebben bereikt, mogen hun mandaat verder uitoefenen na hun 65ste verjaardag. Nu is besloten dat dit ook mogelijk zal zijn voor de houders van staffuncties… ondanks het protest van de vakbonden in comité B. 
Protocol van niet-akkoord - Doc-06-03-532- comité B van 22 maart 2006

FED+

Fed+ heeft een nieuwe leiding : Monique DELANGHE.  Misschien verandert het nog in de toekomst, maar momenteel hebben de leden van de hoven en rechtbanken geen recht op de voordeelkaart van FED+.  Men zou er ook werk van moeten maken, die voordelen toe te kennen aan de gepensioneerde ambtenaren.  FED+ wil zijn actieterrein van de commerciële sector uitbreiden naar de socio-culturele sector.

DE GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

Het beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst is samengekomen op 30 maart… en heeft een voorzitter aangewezen.  Alle details in het verslag van die vergadering.

RECHTSHULP VOOR DE AMBTENAREN

In het staatsblad van 28 maart 2006 is het KB van 16 maart 2006 verschenen over de rechtshulp aan de personeelsleden en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade.  Dit besluit is belangrijk omdat het in een aantal gevallen rechtsbijstand verleent, ten laste van het departement, niet enkel aan de personeelsleden die gedagvaard worden of tegen wie een strafvordering wordt ingesteld maar ook aan de personeelsleden die zelf een rechtsvordering instellen wanneer ze aangesproken worden bij de uitoefening van hun functies (bij laster bijvoorbeeld).

IN DE ANDERE DEPARTEMENTEN

In deze rubriek stellen we interessante initiatieven of verwezenlijkingen van overheidsdiensten voor die een inspiratiebron kunnen zijn voor syndicale initiatieven in uw instelling of dienst.  De vier horizontale FOD's hebben bijvoorbeeld een "actieplan diversiteit" uitgewerkt, bij de FOD Kanselarij van de Eerste minister zijn er regels vastgelegd voor de mutatie van het personeel en de gesloten centra voor illegalen hebben nieuwe loopbanen.