Fedmail 1

Gepubliceerd op 8 februari 2007 om 18:52

COMITÉ B IN HET KORT VERGADERING VAN WOENSDAG 7 februari 2007

1. Een nieuwe DG in de FOD Economie
De FOD Economie zal een nieuwe directie oprichten en een POD afschaffen die enkel op papier bestond.  Er zijn benoemingen van managers in het vooruitzicht…  De collega’s die deze FOD opvolgen moeten aandachtig zijn voor deze wijzingen.  Deze info op Comité B was informeel.

2. Project Premie
Een systeem die werd ingevoerd in 1999 door VDB en, voor de welke men nu de discussie terugstuurt naar het management van de departementen, terwijl het voordien P & O was die instond voor de coördinatie van de aanvragen van de projecten.
De bedragen voor de premies blijven ongewijzigd, en de discriminaties blijven eveneens…
Na wat gefilibuster is de overheid akkoord om ons de statistieken van de lopende projecten te bezorgen.
In 1999 was er een protocol van niet akkoord dus ook in 2007.

3. Wetsontwerp met materies van Openbaar Ambt
Een ontgoocheling: tot in tegenstelling van de nota aan Comité B en tot in tegenstelling van wat in het persbericht van de overheid stond, gaat het hier niet om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te geven aan alle contractuelen die reeds 2 jaar in dienst zijn.
Het project :

- laat aan de leidend ambtenaar van het NGI de bevoegdheid om de benoemingen in niveau B, C en D (de opheffing in een vorige tekst was een vergissing).

- schaft de mogelijkheid stond reeds in een andere tekst (de bijkomende en specifieke opdrachten).

- voorziet in de verplichting om de contractuelen aanwervingen onder bijkomende en specifieke opdrachten voor te leggen aan de Ministerraad.

- schaft de verplichting af om iedere wijziging aan het statuut van de ambtenaren in het algemeen kader van het federaal openbaar Ambt voor te leggen aan het College van openbare instellingen van Sociale Zekerheid.

- voorziet eindelijk dat de contractuelen die 3 jaar in dienst zijn en laureaat zijn van een wervingsselectie van Selor hun voordeel van slagen aan de selectie behouden, ook als de wervingsreserve vervallen is.  Zij bekomen een Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  Aanvankelijk was dit enkel van toepassing op "de uitzonderlijke en tijdelijke behoeften", maar we hebben bekomen dat de bepaling uitgebreid werd naar "de bijkomende en specifieke opdrachten".

4. De vragen van ACV-Openbare Diensten over het ontwerp van omzendbrief betreffende "het ziekteverlof".
Er worden geen wijzigingen meer aangebracht aan de geamendeerde tekst na de vorige onderhandelingen.