Aanwervingen penitentiair beambtes

Gepubliceerd op 29 juni 2007 om 18:46

Met verbazing stelde het Gemeenschappelijk Vakbondsfront vast dat op 1 juli 2007 een aantal personen worden aangeworven als stagedoend penitentiair beambte.

Dit is volledig tegen de afspraken in !Ter herinnering deze waren: aanwerving vanaf 1 september 2007 (zodat op 1 december 2007 de mutaties konden doorgaan) en onmiddellijke opleiding buiten kader.

Dit dwarsboomt niet alleen het afgesproken politiek akkoord, maar het hypothekeert alvast het nieuwe aanwervings- & mutatiesysteem.  Verder zorgt het vertrek van een aantal van die personen die reeds als contractueel werken, midden in de verlofperiode, voor heel wat problemen.  Niet alleen zijn deze personen niet meer zeker van hun verlof, maar de inrichtingen waar ze vertrekken komen hierdoor in de zorgen !

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront vroeg dan ook aan de heer Hans Meurisse dit met spoed te bekijken en te beslissen de statutaire aanwervingen te starten, zoals afgesproken, op 1 september 2007. Inmiddels reageerde het Directoraat-generaal al op onze vraag : 1. De indiensttreding van statutaire penitentiaire beambten op 01/07/2007 heeft geen enkele invloed op de gemaakte afspraken m.b.t. de mutaties zoals voorzien in het protocolakkoord met de syndicaten.  De 111 voorziene mutaties (voorzien in de maand december 2007) zullen zoals beloofd worden uitgevoerd. 2. Op dit ogenblik is het kader voor 99,5 % opgevuld.  Dit is historisch en werd in het verleden nooit gehaald.  Hierbij wordt  zelfs nog geen rekening gehouden met de indiensttredingen van 45 NL en 90 FR nieuwe agenten in juli, september en oktober 2007. (Bij deze cijfers dienen de 21 NL en 6 FR contractuele agenten worden gevoegd die op basis van deze consultatie tot hun stage worden toegelaten).Rekening houdende met deze cijfers is het duidelijk dat een zeker deel van deze nieuwe wervingen zullen gebeuren boven kader, zoals dit werd overeengekomen met de Inspecteur van Financiën. 3. Wat de contractuele agenten betreft die hun stage zullen aanvatten op 1/06/2007 kan worden opgemerkt dat het overgrote deel van deze agenten ter plaatse zullen worden benoemd. Slechts een zeer kleine minderheid zullen in een andere inrichting hun stage moeten aanvangen.

In het overgrote deel van de gevallen wordt het vertrek van deze agenten naar een andere inrichting ruimschoots gecompenseerd door nieuwe binnenkomende agenten ( contractueel en/of statutair). 4. De voorziene spreiding over de gekende data (juli, september, oktober) is zeker te rechtvaardigen gezien de beperkte capaciteit (max 45 personen) van de opleidingscentra.  Gezien het grote aantal wervingen bij deze procedure was het zeker niet realistisch om iedereen bv. op 1 september 2007 in dienst te laten treden.  Het feit dat een aantal nieuwe agenten in dienst treden op 1 juli 2007 brengt de gemaakte afspraken m.b.t. de opleiding niet in het gedrang.  Rekening houdende met de capaciteit van de opleidingscentra, zullen een aantal onder hen hun opleiding kunnen starten in september 2007. 

5. De beslissing om in de maand juli 2007 reeds een aantal nieuwe agenten in dienst laten te komen werd tevens genomen op basis van de wetenschap dat de vakantieperiode in de meeste gevangenissen een zeer kritische periode is.  Op die manier werd er getracht om een stuk tegemoet te komen aan de personeelsbehoeften van de gevangenissen tijdens deze periode. 6. De cel werving en selectie kreeg van verschillende contractuele agenten de pertinente vraag om de stage op 1 juli 2007 te kunnen starten ten einde van hun rechten als statutair ambtenaar zo vlug als mogelijk te kunnen genieten. (graadanciënniteit, mutatie,…) 

Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat momenteel nog 30 NL en 12 FR contractuele pb’s verwacht worden in de verschillende inrichtingen.