Fedmail 9

Gepubliceerd op 5 september 2007 om 13:14

COMPETENTIETOELAGE 2007

De competentietoelage 2007 zal betaald worden op 27 september 2007.  De Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven legt u in fiche 39 in detail de berekeningswijze van de competentietoelage 2007 voor het federale overheidspersoneel uit.  Zie fiche 39 berekening competentietoelage 2007. 

IN HET STAATSBLAD

KB van 2.8.2007 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten – BS van 14.8.2007

Deze projecttoelagen – die opgestart werden door VDB – hebben nog steeds de goedkeuring niet kunnen wegdragen van de vakorganisaties.  Al sinds 1999 werd er hierover een protocol van niet akkoord afgesloten en dat was niet anders op het comitι B van 7 februari 2007. 

Wet van 4.6.2007 tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector – omzendbrief van 12.7.2007 – BS van 24.8.2007

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht in het stelsel van de halftijdse vervroegde uittreding zoals voorzien in de wet van 10.04.1995. Deze wijzigingen zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad op 24.08.2007.  Deze bepalingen zijn van toepassing op de ambtenaren van de Federaal Openbaar Ambt en het personeel van de Griffies en Parketsecretariaten.

Waarover gaat het ?

- Dit verlof (het is een recht) kan aangevraagd worden vanaf 55-jarige leeftijd en kan verlengd worden tot de leeftijd van het al dan niet vervroegd pensioen.  Een statutair ambtenaar kan dus kiezen voor het systeem van halftijdse vervroegde uittreding tot de leeftijd van 65 jaar als hij dat wenst (= dit verlof is dus niet langer beperkt tot maximum 5 jaar).

- De ambtenaar kan een einde maken aan deze arbeidsregeling mits hij 3 maanden vooropzegging geeft, tenzij de overheid onder wie de betrokken ambtenaar ressorteert - op vraag van deze laatste - akkoord gaat met een kortere termijn. In dat geval zal de betrokken ambtenaar later geen nieuwe aanvraag meer kunnen indienen voor halftijdse vervroegde uittreding.

- De ambtenaren binnen het federaal openbaar ambt die reeds gebruik maken van dat soort verlof vallen automatisch onder de versoepelde regeling en hebben de mogelijkheid om uit het systeem te stappen: dankzij de wijzigingen aan de wet kunnen zij dus voortaan kiezen: ofwel blijven werken volgens de regeling van de halftijdse vervroegde uittreding tot de leeftijd van 65 jaar ofwel opnieuw voltijds gaan werken.

Opgelet : de twee maatregelen inzake herverdeling van de arbeid (vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding) blijven van kracht tot 31 december 2007, tenzij ze eventueel verlengd worden.

Omzendbrief 573 van 17 augustus 2007 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt – BS van 27.8.2007

Deze omzendbrief m.b.t. hoofdstuk van het statuut van het Rijkspersoneel bepaalt de rechten en plichten van deze ambtenaren