Fedmail 10

Gepubliceerd op 25 september 2007 om 00:01

Op een routinematig Comité B van 19 september heeft het ACV-Openbare Diensten van de gelegenheid gebruik gemaakt om een tussentijdse evaluatie van de controle op het ziekteverzuim door MEDEX te maken evenals van enkele elementen uit de regelgeving en de praktische toepassing van het ziekteverlof.

CONTROLE OP HET ZIEKTEVERZUIM

Stand van zaken 

- Sedert 1 september 2007 is de laatste tak van de FOD Justitie toegetreden zodat nu alle federale ambtenaren aan het nieuwe controlesysteem onderworpen zijn.

- MEDEX zit nu op haar vooropgestelde kruissnelheid, wat impliceert dat er maandelijks zowat 5.000 controles zullen gebeuren.

- Het aantal individuele klachten tegenover controleartsen neemt af, maar klachten kunnen uiteraard nog steeds ingediend worden. (Wij raden onze leden aan dit via de centrale te laten gebeuren).

- De toepassing van de zogenaamde Bradfordfactor (een individuele ‘score’ die bepaalt hoeveel hinder een administratie van een afwezigheid omwille van ziekte heeft) loopt vertraging op, omdat nog niet iedereen een ‘historiek’ heeft, en dit omwille van het feit dat niet alle FOD’s en Instellingen gelijktijdig in het systeem gestapt zijn. Daarom gebeurt de aanduiding van wie gecontroleerd wordt nog steeds op willekeurige basis (ad random) of op vraag van de personeelsdiensten.

- Omwille van dezelfde reden is het ook nog niet mogelijk om betrouwbare statistieken op te stellen over het ziekteverzuim. Dit zou enkel mogelijk zijn bij de vier proefprojecten die sedert 1 oktober 2006 met het controlesysteem gestart zijn; doch het is zeer de vraag of het opportuun is om enkel deze gegevens al te publiceren. 

"Ernstige ziekten"

- MEDEX tracht ervoor te zorgen dat mensen met een ernstige ziekte niet gecontroleerd hoeven te worden. Toch hebben de vakbonden hierover nog steeds klachten.

- Het ‘blokkeren’ van zulke gevallen kan volgens MEDEX op verschillende manieren: Wanneer er een ziektebriefje ingediend wordt, dan kan op de administratie van MEDEX dit in het computersysteem ingevoerd worden. Wel is het in zulke gevallen mogelijk dat nog voor het ziektebriefje ontvangen wordt er al een controlearts op pad wordt gestuurd. In dat geval kan de controlearts aangeven dat er binnen een bepaalde periode geen controles meer nodig zijn. Maar ook de werkgever kan in principe aangeven dat iemand niet gecontroleerd hoeft te worden, bijvoorbeeld bij hospitalisatie. 

Dienstvrijstelling voor medische redenen (op het werk ziek worden)

De ambtenaar die omwille van gezondheidsredenen van zijn diensthoofd de toestemming krijgt om vroeger naar huis te gaan doet dit onder de vorm van dienstvrijstelling. Deze dienstvrijstelling is een verworven recht en kan niet in ziekteverlof omgezet worden wanneer de ambtenaar voor meerdere dagen ziek blijft.

Tot nu toe werd zulk een begonnen en gedeeltelijk gepresteerde dag van een statutaire ambtenaar, wanneer deze dag een ziekteperiode voorafging, omgezet in ziekteverlof en verloor men dus een dag ziektekrediet, en bij gebrek aan ziektekrediet werd men in disponibiliteit geplaatst.

Deze anomalie wordt nu weggewerkt via een interne circulaire die de minister van Ambtenarenzaken naar de FOD’s en Instellingen zal sturen waarin hij in afwachting van een aanpassing van de reglementaire teksten door de volgende regering de toelating geeft om een zekere soepelheid te hanteren. 

Afwezigheiden van een dag

Ook deze anomalie wordt door dezelfde interne circulaire van de minister van Ambtenarenzaken uit de wereld geholpen.
In de loop van hetzelfde kalenderjaar mag de ambtenaar twee keer één dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Deze maatregel heeft tot verschillende interpretaties geleid. Daarom wordt in de circulaire dit principe nogmaals verduidelijkt. Sommige administraties interpreteerden het KB verkeerdelijk dat er steeds bij een derde ziektemelding van één dag een ziektebriefje moest afgeleverd worden, ook al had men dit de vorige twee keren ook al gedaan. Dus in afwachting van de wijziging van het bewuste KB, roept de minister nu al op om naar de geest van de onderhandelingen in Comité B te handelen. 

Nog niet opgelost

Verminderde prestaties wegens ziekte dienen steeds per dag genomen te worden, en het is zeer de vraag of dit medisch de beste formule is om iemand opnieuw in het arbeidsproces te integreren. Ook dit zal door volgende regering aangepakt moeten worden, maar MEDEX wil alvast een analyse maken over de mogelijkheden en de medische wenselijkheid om andere vormen toe te laten. 

De huidige reglementering laat niet toe dat chronisch zieken deeltijds zouden werken op basis van de regelgeving inzake verminderde prestaties wegens ziekte.  Nochtans is hier een behoefte aan, wat de overheid en MEDEX trouwens erkent.  Om dit op te lossen bestond er een werkgroep van Volksgezondheid en n P&O, maar de werkzaamheden hiervan werden stopgezet. Ook een dossier voor de volgende regering dus.

HOSPITALISATIEVERZEKERING

Nogal wat mensen maken zich terecht zorgen over de stijging van de kostprijs van de hospitalisatieverzekering. Daarom vroeg het ACV-Openbare Diensten enige toelichting over dit dossier, alsook over de Wet inzake de hospitalisatieverzekeringen die op 10 augustus 2007 in het Staatsblad verschenen is.

- Het huidig contract van de federale hospitalisatieverzekering loopt van 1 januari 2006 tot 31 december 2008. Jaarlijks kan de premie verhoogd worden, maar deze verhoging wordt beperkt tot 80% van de indexstijging (de zogenaamde sub-index "verpleging in ziekenhuis".)

- Tegen 2009 komt er een studie over de reële uitgaven die de verzekeraar in 2006 en 2007 gedaan heeft en de werkelijke index, zodat men gewapend is voor de onderhandelingen van een volgend contract.

- De wet die op 10 augustus verscheen opent onder meer het recht op de verder zetting van een hospitalisatieverzekering wanneer men zijn werkgever verlaat.

De praktische modaliteiten voor de federale overheid zullen hiervoor door de FOD economie uitgewerkt worden, want het blijkt niet zo eenvoudig om een collectief contract om te zetten in een individueel contract.