Fedmail 12

Gepubliceerd op 30 november 2007 om 09:00

VERSLAG VAN HET COMITÉ B VAN WOENSDAG 28 NOVEMBER 2007

1. De omzendbrief 577 - Eindejaarspremie

De omzendbrief 577 die het bedrag van de eindejaarspremie vastlegt, werd onderhandeld. Het bedrag van het vast gedeelte (€ 317,54) werd enkel geïndexeerd.  Uiteraard met een protocol van niet-akkoord vanwege het ACV-Openbare Diensten, dat eist dat het forfaitair gedeelte wordt opgetrokken tot € 650,00.
Ook heeft het ACV-Openbare Diensten de opmerking gemaakt dat het syndicaal statuut met de voeten werd getreden.  De CDVU, als goed beheerder, had namelijk het bedrag al op zijn website gezet nog vóór de onderhandelingen hadden plaatsgevonden.

2. Omzendbrief MEDEX
Na herhaald aandringen van het ACV-Openbare Diensten, werden de beslissingen die op 19 september in comité B werden genomen, bekrachtigd in een omzendbrief die binnenkort wordt gepubliceerd.  Er werd een protocol van akkoord afgesloten mits kleine tekstwijzigingen en nadat we de garantie hebben gekregen dat een aantal bepalingen met terugwerkende kracht zullen worden toegepast vanaf 1 januari 2007.
Onderaan vindt u het aangepast voostel van omzendbrief rekeninghoudend met bovenstaande bemerkingen.  Deze eindversie heeft ons akkoord.

3. Brugdagen 2008
In 2008 valt het Feest van de Arbeid samen met de donderdag van Hemelvaart.  De minister van Werk heeft vrijdag 2 mei 2008 uitgeroepen tot een wettelijke feestdag.  Volgend jaar zou er maar 1 brugdag mogelijk zijn, namelijk maandag 10 november.  Het is aan de volgende minister van Ambtenarenzaken om de dagen dienstvrijstelling voor 2008 vast te leggen.  Het ACV-Openbare Diensten heeft nu al 3 dagen gevraagd.

4. Restaurant ‘FINTO’
Het ACV-Openbare Diensten protesteert met klem tegen het feit dat een regering onder ‘lopende zaken’ zou toelaten dat het restaurant in de nieuwe Financietoren geprivatiseerd wordt.  Dit is een onderhandelingsmaterie voor comité B aangezien het dossier meerdere FOD's en Instellingen betreft.
Wij kunnen niet toelaten dat één FOD (Sociale Zekerheid) op een diefje, zonder onderhandelingen, beslist om het restaurant te privatiseren.
Onze stelling is dat de FOD Financiën de nodige knowhow in huis heeft om een restaurant te runnen en het daarvoor dan ook de nodige personele middelen voor moet krijgen.
De voorzitster van comité B belooft spoedoverleg met alle betrokken partijen.  Wordt vervolgd…


Ontwerp van omzendbrief betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen

1. Afwezigheid van één dag wegens ziekte
Een medisch attest moet worden ingediend bij het Bestuur van de Medische Expertise wanneer de afwezigheid wegens ziekte of ongeval slechts één enkele dag bedraagt en de ambtenaar reeds tweemaal gedurende het lopende kalenderjaar afwezig is geweest wegens ziekte of ongeval voor een duur van één enkele dag zonder een medisch attest.
Met andere woorden, de betrokkene heeft pas een medisch attest nodig vanaf de derde afwezigheid van één dag.  Na tweemaal een dag afwezigheid te hebben genomen zonder attest, is de ambtenaar verplicht een medisch attest in te dienen.

2. Medische controle – ambtenaar "die het huis niet mag verlaten"
Een ambtenaar die afwezig is tijdens de medische controle en waarvoor de arts die het medisch attest heeft afgeleverd, van oordeel was dat hij zich niet mocht verplaatsen (ambtenaar die zich in de situatie "mag het huis niet verlaten" bevindt), kan niet worden verplicht naar de controlearts te gaan.  De ambtenaar die over een dergelijk medisch attest beschikt, moet onmiddellijk contact opnemen met de controlearts, zodat een nieuwe controle kan plaatshebben.

3. Ambtenaar die ziek wordt in de loop van de dag
Mits het akkoord van zijn diensthoofd mag de ambtenaar die ziek wordt in de loop van de dag, het werk verlaten om terug naar huis te keren of om medische zorgen te krijgen.  Deze toelating wordt toegekend onder het bestek van de dienstvrijstelling. Deze dag af-wezigheid zal in geen geval kunnen worden omgezet in afwezigheid wegens ziekte.
II.2, tweede lid van de omzendbrief Nr. 568 van 13 februari 2007 wordt ingetrokken. Dit punt wordt van kracht op 1 januari 2007.