Overleg Veiligheidskorps

Gepubliceerd op 19 mei 2016 om 10:58

De overheid is bereid om de specificiteitspremie nog voor de overgang in de wedde te integreren. Dit is afhankelijk van onder andere de minister van pensioenen, budget en ambtenarenzaken. Definitief nieuws tegen 1 juni.

Nog voor de overgang zullen er 26 aanwervingen (waarvan 2 nivA) gebeuren onder de noemer terror. De overheid staat niet weigerachtig tov onze vraag om nog voor de overgang een examen te organiseren van adjunct naar veiligheidsassistent.

Er komt een nieuwe graad (dus GEEN agent van politie) en weddenschaal tussen niveau B en C met hetzelfde arbeidsreglement als de federale politie. De bedoeling is de overgang ergens in 2017, maar zeker ten laatste tegen 1 januari 2018, te laten gebeuren. Wie nu in niveau B zit, blijft uiteraard in niveau B.

Het personeel van de centrale garage (statuut EPI) gaat niet over naar de federale politie. Naar taken toe tijdens de overgangsperiode zijn er wel afspraken met de politie en er komen hierover werkgroepen (juridisch, statuut, operatie en organisatie). De overgang van de chauffeurs naar de federale politie werd gevraagd. Er komt hierover eveneens een werkgroep.

De algemene principes ivm een (gedwongen) overgang zijn : standplaats en continuïteit verloven blijven gelijk, statuut bij de federale politie houdt ook zelfde rechten en plichten in, een tweetaligheidspremie, premie hoofdstad, de opdrachten wijzigen niet en geen loonverlies.

Bestaande overuren kunnen niet worden mee overgenomen naar de federale politie. Uitbetalen is één van de mogelijke opties.

Er zullen eerstdaags personeelsvergaderingen worden georganiseerd. ACV zal het nog niet goedgekeurde protocol objectief aan de leden voorleggen.