Engagement van de overheid

Gepubliceerd op 21 december 2015 om 18:58

Deze namiddag was er overleg en de overheid ging er volgende verbintenissen aan :

De Minister verbindt er zich toe om bijgaand ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van KB van 28 september 2003 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen, gehecht als bijlage I, dat een gunstig advies heeft gekregen van de Inspectie van Financiën, zoals aangehecht als bijlage II, en dat de goedkeuring wegdraagt van zijn collega van Pensioenen, de heer Bacquelaine, ongewijzigd over te maken aan zijn collega s van Begroting en Ambtenarenzaken voor formele goedkeuring.

De Minister verbindt er zich toe om het ontwerp van Ministerieel Besluit tot wijziging van het MB van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie, gehecht als bijlage III, zo snel mogelijk ter goedkeuring voor te leggen aan de Inspectie van Financiën, voor positief advies.

De Voorzitter van de FOD Justitie en de Directeur-Generaal EPI verbinden zich ertoe het Arbeidsreglement voor de penitentiaire inrichtingen in dier voege aan te passen dat het half uur middagpauze wordt geïntegreerd in de reële arbeidstijd voor bewakings- en technisch personeel en voor verpleegkundigen. Dit wordt ingevoerd vanaf het moment dat men dit MB zal toepassen.

De engagementen met betrekking tot het budget voor kledij geformuleerd op 15 december 2015, en opgenomen in het PV van de vergadering van diezelfde datum, zullen door de overheid nageleefd worden.

De mutatieronde gekend als G2 zal gefaseerd uitgevoerd worden vanaf 1 februari 2016.

In het kader van de extra budgetten die toegekend worden rond terreurdreiging en deradicalisering worden 54 statutaire personeelsleden voor bewaking bijgevraagd.

De vakorganisaties nemen akte van deze verbintenissen, en zullen deze voorleggen aan hun leden tegen 15 januari 2016.

Getekend,

Hans Meurisse (DG EPI)

Jean-Paul Janssens (voorzitter van het Directiecomité)

Koen Geens (Minister van Justitie)