Wijzigingen in het verlofbesluit

Gepubliceerd op 10 juli 2013 om 11:21

Op 01 juli werd het KB gepubliceerd die een aantal wijzigingen vastlegt betreffende de afwezigheden van het personeel (KB van 18 juni 2013).

De voornaamste wijzigingen :

1. Elke machtiging tot cumulatie wordt van ambtshalve opgeschort wanneer de ambtenaar afwezig is wegens ziekte, arbeidsongeval, ongeval op de weg van of naar het werk, wegens een beroepsziekte, wanneer hij in disponibiliteit is wegens ziekte of werkt volgens het stelsel van de verminderde prestaties wegens ziekte. De opschorting heeft geen effect op de duur ervan.

2. Het bestuur van de medische expertise (MEDEX) wordt belast met de controle van de afwezigheden ten gevolge van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van een naar het werk en een beroepsziekte. Dit zal gebeuren volgens de modaliteiten zoals voorzien in de controle op de afwezigheden wegens ziekte (controlearts Medex).

3. Wanneer de ambtenaar een onderzoek weigert of belemmert in het kader van de vroegtijdige oppensioenstelling wegens gezondheidsredenen zal de voorzitter van het directiecomité op de hoogte worden gesteld door het bestuur van de medische expertise. De ambtenaar krijgt een vraag om de redenen van de weigering binnen 14 dagen over te maken.

Bij geen geldige reden of bij een weigering om hier aan te voldoen wordt de ambtenaar in non-activiteit geplaatst vanaf de dag waarop hij het onderzoek heeft belemmerd of geweigerd tot de dag van herneming.