Fedmail 4

Gepubliceerd op 6 mei 2011 om 11:37

Openingstijden van de restaurants Fedorest

Zonder verwittiging en zonder enig overleg met de vertegenwoordigers van het personeel heeft het Directiecomité van de FOD Financiën beslist om de openingsuren in alle restaurants die afhangen van FEDOREST te wijzigen.

Tijdens de informele vergadering van dinsdag 15 maart 2011 heeft  ACV-Openbare diensten de opheffing van deze maatregel bekomen.

Vanaf woensdag 16 maart worden de deuren van de restaurants weer om 11u45 geopend.

Vakantiegeld 2011

De CDVU heeft gemeld dat het vakantiegeld 2011 wordt uitbetaald op 19 mei 2011.

Het vast gedeelte van het vakantiegeld wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie) en is voor iedereen gelijk, dus niet afhankelijk van de jaarwedde, maar wel vermindering naargelang de prestaties.

Voor 2011 bedraagt het vast gedeelte 1090,9346 €.

Het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld is afhankelijk van de jaarwedde en het jaarbedrag van de haard- of standplaatstoelage van het personeelslid en wordt als volgt berekend: 1,1% x (brutojaarwedde van maart 2011 + brutobedrag haard- of standplaatstoelage van maart 2011) x 1,5157.

De inhouding op het vast en het variabel gedeelte van het vakantiegeld blijft op 13,07 % vastgesteld.

Sociaal akkoord 2010-2011 : heropstart van de sociale dialoog

Op vraag van ACV-Openbare Diensten zijn op 6 april de gesprekken met de representatieve vakorganisaties heropgestart bij het kabinet van Minister Vervotte om te discussiëren over de hierna vermelde punten :

- overgang naar het niveau A ;

- de blokkering van de bevorderingsprocedures in niveau A;

- de gecertificeerde opleidingen ;

- de elders verworven competenties ;

- de functieweging buiten niveau A ;

- de enquête sociale diensten ;

- het beheer van de bedrijfsrestaurants en FEDOREST ;

- de hospitalisatieverzekering ;

- het personeelsbestand van het Federaal Openbaar Ambt.

Wordt vervolgd !

Hoger loon in juni !

Door een nieuwe indexering van lonen en uitkeringen komt er al in juni 2011 een hoger loon.

In februari was de inflatie opgelopen tot 3,39% (terwijl het Planbureau in zijn vooruitzicht nog uitging van 3,21%). Eind mei werd de grens overschreden. Daardoor zullen de sociale uitkeringen al in juni en de lonen van de ambtenaren in juli 2011 met 2 procent toenemen.

De nieuwe verhogingscoëfficiënt vanaf juni 2011 = 1,5460