Ontwerp nieuwe regeling adoptieverlof

Gepubliceerd op 22 maart 2021 om 10:13

De Ministerraad keurde een ontwerp van KB goed dat de reglementering rond het adoptieverlof en het pleegouderverlof voor statutaire personeelsleden van de federale overheid wijzigt.

Alle statutaire, stagedoende en contractuele personeelsleden hebben momenteel recht op een bezoldigd adoptieverlof van maximum zes weken bij de adoptie van een kind jonger dan 10 jaar.  Contractuelen hebben enkel recht op dit verlof als ze geen gebruik maken van het adoptieverlof volgens het werknemersstelsel.

Met dit ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgesteld om

  • de leeftijdsgrens voor het adoptiekind te verhogen van 10 naar 18 jaar
  • de maximumduur van het adoptieverlof geleidelijk aan te verhogen naar analogie met het groeipad voor werknemers
  • de creatie van een pleegouderverlof bij langdurige pleegzorg naar het voorbeeld van de regeling voor werknemers
  • de definitie van pleegkind en kind met een handicap voor alle verlofstelsels binnen het verlofbesluit gelijk te schakelen.

Groeipad (wordt dus de norm voor zowel statutairen, stagiairs als contractuelen)

  • met 2 weken vanaf 1 januari 2021
  • met 3 weken vanaf 1 januari 2023
  • met 4 weken vanaf 1 januari 2025
  • met 5 weken vanaf 1 januari 2027.

 

Er volgen wel nog een paar stappen voor de inwerkingtreding : comité B, het advies van de Raad van State, de ondertekening door de Koning en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.