Ontwerp KB Kledij voorgelegd op sector III

Gepubliceerd op 16 oktober 2021 om 16:00

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de uitrusting en de kledijvergoeding die worden toegekend aan bepaalde personeelsleden van de buitendiensten van de FOD. Justitie die deel uitmaken van de bewaking, techniek en logistiek.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel om de aanhoudende problemen in de levering van uniformkledij voor het penitentiair bewakingspersoneel aan te pakken.

Het ontwerp bepaalt dat een personeelslid bepaalde kledingstukken ontvangt, aangevuld met een forfaitaire vergoeding voor kledij. Een personeelslid, dat voor het eerst de functie opneemt, krijgt een basisuitrusting bestaande uit 10 kledingstukken en kan vervolgens jaarlijks 5 kledingstukken naar keuze bestellen. Het aantal kledingstukken dat jaarlijks besteld kan worden, wordt a rato de geleverde prestaties bepaald. Ook de forfaitaire vergoeding voor de kledij wordt a rato de prestaties bepaald en bedraagt maximum €235 per jaar.

Gisteren werd het voorstel dan ook voorgelegd op een sector III. Op enkele van onze opmerkingen, zoals de vraag om de forfaitaire vergoeding op te trekken, heeft de overheid een kleine tegemoetkoming gedaan.

We betreuren alvast ten stelligste dat de Overheid het voorgestelde bedrag niet wil indexeren.

De overheid stelt voor om dit bedrag om de 5 jaar te evalueren en de forfaitaire vergoeding dan ook te toetsen aan de koopkracht.

De Overheid heeft ons beloofd hun definitieve voorstel van het KB kledij volgende week te bezorgen. Daarna gaan we dit KB overmaken. We vragen om  alle bemerkingen en bedenkingen mee te geven aan de lokale militanten. Met jullie opmerkingen gaan we dan een advies formuleren om over te maken aan de Overheid.