Symfonie : nieuw evaluatiesysteem

Gepubliceerd op 3 december 2021 om 09:16

Het is voorzien om in 2022 een nieuw evaluatiesysteem voor ambtenaren in te voeren, dat vanaf dan de naam Symfonie meekrijgt. In deze nieuwe aanpak voor de evaluatie en de groei van federale ambtenaren, staat de kwaliteit van de dialoog centraal tussen leidinggevende en medewerkers. 

Het reglementair kader is nog niet definitief. Het onderwerp werd goedgekeurd op de Ministerraad van 26 november en  moet nu nog een aantal stappen doorlopen voordat het definitief is (Advies van de Raad van State, handtekening van de Koning, bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).  

Wat verandert er ? 

  • Vereenvoudigde cyclus : Het huidige evaluatiesysteem wordt vervangen door een vereenvoudigde cyclus met één jaarlijks gesprek en een lichter administratief proces.  
  • Beperkt aantal doelen : De leidinggevende bepaalt samen met zijn medewerker een beperkt aantal prestatie-en ontwikkeldoelen voor een periode van 1 jaar. 
  • Stopzetting link met geldelijke loopbaan : De link, die het vorige KB (2013) had gelegd, tussen het evaluatieproces en de geldelijke loopbaan; verdwijnt. Hierdoor kunnen gesprekken met meer authenticiteit verlopen. De evolutie in de geldelijke loopbaan op basis van ancienniteit blijft wél bestaan. 
  • Open feedbackcultuur : Naast de nieuwe evaluatiecyclus leggen we de basis voor een open feedbackcultuur. Een efficiënte samenwerking rond doelen vraagt continue terugkoppeling via feedbackgesprekken die ingebed worden in de dagelijkse werking. Het gaat om informele gesprekken waar geen verslag van nodig is, maar waar doelen kunnen bijgesteld worden, de manier van samenwerken wordt besproken en waar ontwikkelnoden kunnen gedetecteerd worden. 
  • Vereenvoudigde administratie : Door frequent feedbackgesprekken te voeren, is de leidinggevende goed op de hoogte van de evolutie die de medewerker maakt. In het jaarlijks cyclusgesprek moet elke doelstelling dan niet meer apart overlopen worden. Er wordt dan enkel een kort verslag opgemaakt, die een algemene, kwalitatieve balans formuleert over het functioneren van de medewerker tijdens het voorbije jaar. 
  • Keuzes voor de organisatie : elke organisatie heeft een aantal keuzemogelijkheden om het systeem flexibel toe te passen, zodat het tegemoet komt aan hun specifieke noden en die van de medewerkers. 

Timing 

Elke organisatie kan zelf beslissen wanneer, in de loop van 2022, te starten met dit nieuwe systeem. 

Ondersteuning 

De FOD BOSA werkt momenteel materiaal uit om alle betrokkenen te ondersteunen in de overgang naar het nieuwe evaluatiesysteem. Dit materiaal zal beschikbaar gesteld worden via de e-Campus van de FOD BOSA. 

Communicatie 

Via gerichte communicaties zullen specifieke doelgroepen (SPOC’s, leidinggevenden, …) meer info ontvangen over het verdere verloop van de uitrol van Symfonie. Na publicatie van het nieuwe KB zal de informatie ook beschikbaar gesteld worden op Fedweb. 

Woord van de Minister van Ambtenarenzaken

‘Elk personeelslid heeft recht op feedback, recht om te weten hoe zijn werk wordt gewaardeerd. Feedback schept duidelijke verwachtingen en helpt ontplooien. Het geeft waardering voor goede prestaties en leerpunten voor wat beter kan. Het evaluatiesysteem in de federale overheid was evenwel verworden tot een formeel en administratief proces waar nog maar weinig plaats was voor de essentie, goede gesprekken waarbij feedback in twee richtingen kan tussen medewerker en leidinggevende. Daarom ben ik erg blij dat we het reglementair kader nu fors vereenvoudigen. Veel minder verplichte gesprekken, minder formalisme en alle ruimte voor regelmatige gesprekken over doelstellingen, groeikansen en het algemeen welbevinden. Het is onze eerste stap in het bouwen naar een echte open feedbackcultuur.’ - Minister Petra De Sutter