Arbeidsduur gevangenissen (36u)

Gepubliceerd op 2 november 2005 om 13:43

Op persoonlijke vraag kunnen sommige personeelsleden hun arbeidsduur verminderen tot 36u per week.  Het arbeidsregime van 36u wordt gelijkgesteld aan een voltijds arbeidsregime.

Voorwaarden :

- Personeelslid zijn van de buitendiensten van het Directoraat-   generaal Strafinrichtingen.

- Vastbenoemd personeelslid zijn of contractueel aangeworven zijn (uitgezonderd vervangingscontracten).

- Behoren tot de graden van de niveaus 3, 2 en 2+ of de   afgeschafte graad van bewaarder, hoofdbewaarder of   hoofdtechnicus bezitten.

- Deze regeling is eveneens van toepassing op de maatschappelijke werkers werkzaam in de buitendiensten

Procedure :

- Het personeelslid moet een aanvraag indienen, tenminste 1 maand voor aanvang van het 36u regime.

- Het regime van 36u vangt aan de eerste dag van een maand

Duur :

- De arbeidsduurvermindering 36u werd verlengd tot 31 december 2001

- De systemen van arbeidsduurvermindering van 36u die nog lopen op 1 januari 2002 blijven geregeld door het Kb. van 10 oktober 2000

Gevolgen :

- De keuze is vrijwillig maar definitief

- Een verplicht werkrooster van 9 dagen op 14 dagen (4dagen/1week, 5dagen/week)

- Het verschil in uren t.o.v. de 38u week is gelijkgesteld met dienstactiviteit

- Een geldelijk verlies van 1000fr/maand (gemiddelde index 138.1)

- Inhouding van de 1 dag productiviteitspremie /maand (135fr)

- Contractuele personeelsleden behouden hun pensioenrechten op basis van hun voltijds arbeidsregime (38u)

- De arbeidsduurvermindering van 36u wordt opgeschort en terug op 38u gebracht zodra het personeelslid kiest voor : Verlof voor verminderde prestaties, Loopbaanonderbreking, Een ander arbeidsregime in het kader van arbeidsherverdelende maatregelen, De uitoefening van een hogere functie van niveau 1

Afwijkingen :

- De contractuele personeelsleden die reeds genoten van de arbeidsduurvermindering van 36u, behouden deze rechten indien zij stagiair worden en vastbenoemd personeelslid worden.  Zij moeten dit schriftelijk aanvragen ten laatste op het ogenblik van de betekening van hun stage.

- De aanvragen die ingediend werden in de periode 1 december 1999 tot en met 30 juni 2000 nemen een aanvang vanaf 1 juli 2000.