Verplaatsingskosten medisch controleonderzoek

Gepubliceerd op 22 november 2005 om 11:33

22 NOVEMBER 2005. - Omzendbrief nr. 557. - Verplaatsingskosten bij medisch controleonderzoek

Aan de besturen en andere diensten van de Federale Overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging, alsook aan de federale openbare instellingen die onder het gezag, de controle of het toezicht van de Staat staan.
Mevrouw de Minister,
Mijnheer de Minister,
Mevrouw de Staatssecretaris,
Mijnheer de Staatssecretaris,
Mijn aandacht werd gevestigd op het probleem van de tenlaste- neming van de verplaatsingskosten bij een oproep voor een medisch controleonderzoek.
Ik ben van oordeel dat hiervoor een uitdrukkelijke interpretatie moet gegeven worden aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, waarin bepaald wordt dat kosten gedaan in verband met reizen in dienst van de Staat, door de Schatkist worden gedekt in de vormen en onder de voorwaarden in dit besluit bepaald.
Een personeelslid van de federale overheid dat wordt opgeroepen voor een medisch controleonderzoek voldoet aan deze bepaling vermits het hier gaat om een door de administratie opgelegde verplaatsing.
Deze verplaatsing moet wel, behoudens medisch vastgestelde onmogelijkheid, met de gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen uitgevoerd worden en enkel de kosten die niet gedekt zijn door abonnementen op het openbaar vervoer kunnen terugbetaald worden.
Bij gebruik van eigen vervoermiddelen op grond van medische redenen, geldt de regeling inzake verplaatsingskosten van personen met een lichamelijke verhindering, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden, gewijzigd bij KB van 27 mei 2005.
Mag ik u vragen de diensten, die onder uw gezag, controle of toezicht staan, de passende richtlijnen terzake te verstrekken.
De Minister van Ambtenarenzaken,
C. DUPONT