Fedmail 1

Gepubliceerd op 28 februari 2006 om 16:53

EEN VERGAARBAKBESLUIT VOOR DE HERVORMING VAN DE LOOPBANEN

In het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2006 staat het koninklijk besluit van 30 januari 2006 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel.  Na onderhandelingen in comité B op 19 oktober 2005, werd dit besluit naar de Raad van State gestuurd en moest dan voor een tweede lezing voorgelegd worden aan de Ministerraad.  Naast een aantal wijzigingen in de loopbaan van niveau A, bevat het besluit nog enkele belangrijke aanpassingen aan de loopbanen van de andere niveaus.

De voornaamste aanpassingen betreffen :

- duidelijke regels voor het werven in de klasse A2 ;

- alle anciënniteit vanuit niveau 1 geldt als klassenanciënniteit ;

- nu ook een raadgevende commissie voor de gecertificeerde opleidingen in niveaus D, C en B ;

- sommige opleidingen worden gelijkgesteld met een gecertificeerde opleiding ;

- hogere ambten in niveau A ;

- competentietoelage voor contractuele personeelsleden ;

- "expertencontracten" in A3 en A4 ;

- bedrijfstheater voor de oude niveaus 4 ;

- behoud van het brevetsysteem voor bevorderingen tot niveau A ;

- onbeperkte geldigheidsduur voor overgang naar hoger niveau.

GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GDPBW)

In het voorjaar 2005 werd er een Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk binnen de federale overheid opgericht.  Alle FOD's zijn aangesloten bij deze Gemeenschappelijke Dienst. Het voeren van een doeltreffend preventie- en beschermingsbeleid voor de federale ambtenaren is de core-business van deze Dienst. De FOD's komen hiermee gewoon tegemoet aan hun wettelijke verplichting als werkgever.  Het ACV Openbare Diensten zit in het beheerscomité en is er een actieve partner.