Fedmail 4

Gepubliceerd op 3 mei 2006 om 10:03

RECHTSHULP VOOR HET PERSONEEL

Misschien bent u wel eens betrokken geraakt bij een burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure voor feiten die zich voorgedaan hebben tijdens de uitoefening van uw job.  Of wordt u het slachtoffer van fysieke of materiële schade bij de uitoefening van uw functie.

Het kan ook gebeuren dat u een rechtsvordering moet instellen (burgerrechtelijk of strafrechtelijk) omdat u in de uitoefening van uw functie aangesproken wordt…

In al deze gevallen, moet u nagaan of u aanspraak kan maken op rechtshulp.

VAKANTIEGELD 2006

Nu de onderhandelingen in comité B (26 april 2006) afgelopen zijn, is de publicatie van omzendbrief 559 een feit.  Het veranderlijk gedeelte van het vakantiegeld bedraagt 1,1 % van de geïndexeerde jaarwedde van maart 2006.  Het vast gedeelte bedraagt € 980,7174.  Voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, wordt het vakantiegeld aangevuld met de Copernicuspremie, zodat het totaal bedrag neerkomt op 92 % van het twaalfde van de jaarwedde van maart 2006.

Er is nog altijd een inhouding van 13,07 % op het vakantiegeld en de Copernicuspremie ; deze inhouding wordt gestort in het fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels.  Volgens onze informatie zou de centrale dienst voor vaste uitgaven deze bedragen uitbetalen op 18 mei 2006.

VIERDAGENWEEK EN HALFTIJDSE VERVROEGDE UITSTAP

Met enige vertraging werd het KB van 22 februari 2006 dan toch verlengd tot 31 december 2007.  Het KB voorziet in de verlenging met twee jaar van de mogelijkheid om te kiezen voor de vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uitstap vóór de oppensioenstelling.  De regeling was al een tijdje goedgekeurd,… maar moest nog officieel bekrachtigd worden !

AFWEZIGHEIDSCONTROLE OP ZIEKE AMBTENAREN

Het federaal openbaar ambt beschikt niet over betrouwbare cijfers inzake ziekteverlofdagen van de ambtenaren.  De betrokken administratie heeft de middelen niet om doeltreffende controles te organiseren.  Op die manier wordt er natuurlijk maar raak gekletst… 

Binnen de diensten van Volksgezondheid (MEDEX) is men bezig met een BPR (had men het niet over een verbeteringsplan ?) waarbij men wil komen tot :

- het omschrijven van ziekteverlof en het vastleggen van procedures om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken ;

- meer controles op zieke ambtenaren op basis van een pilootproject dat uitgetest wordt bij Binnenlandse Zaken, de RVA en de RVP ;

- een human ressources beleid dat rekening houdt met het fenomeen van het absenteïsme ;

- een informaticasysteem dat een vlottere uitwisseling van gegevens mogelijk maakt.

Het is een initiatief waarbij de vakorganisaties blijk zullen moeten geven van openheid en waakzaamheid. We kunnen akkoord gaan met de doelstellingen, op voorwaarde dat de controles uitgevoerd worden binnen een (te bepalen) reglementair kader; we hebben er geen probleem mee dat de misbruiken worden aangepakt, maar willen geen "heksenjacht".  Het startsein is gegeven aan de werkgroepen.  Over 6 maanden komt er een evaluatie.  Meer informatie krijgt u tijdens de vergaderingen van de comités.