Fedmail 4

Gepubliceerd op 10 maart 2007 om 19:39

DE ONDERHANDELINGEN IN COMITÉ B VAN 21 FEBRUARI 2007

AANPASSINGSPERIODE BIJ OVERGANG NAAR HOGER NIVEAU

Het sectoraal akkoord 2005-2006 garandeerde de laureaten van een toegangsselectie naar het hoger niveau de bevordering in dat niveau.  Deze bepaling werd geconcretiseerd door het KB van 22 november 2006 tot uitvoering van artikel 29bis van het KB van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van de ambtenaren.  Dit artikel voorziet tevens dat de ambtenaar die bevorderd wordt naar een hoger niveau aan een aanpassingsperiode onderworpen wordt.  Het ontwerp van KB dat ter onderhandeling voorligt organiseert de aanpassingsperiode. De besprekingen hierover zijn nog steeds hangende.  Het KB voorziet eveneens in nieuwe regel voor deelname aan een bevorderingsselectie voor de ambtenaren die reeds in het bezit zijn van een diploma die toegang verschaft tot een niveau hoger dan het niveau waar ze zich bevinden.

DE FUNCTIECLASSIFICATIE VAN NIVEAU A IN EEN VAKKLASSE

Het ontwerp van KB houdende de classificatie van de functies van niveau A in een vakklasse werd eindelijk voorgelegd aan comité B.  Het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 voorziet in de invoering van een nieuw systeem van loopbaanontwikkeling voor de personeelsleden van het niveau A.  In een eerste stadium werd de nieuwe loopbaanstructuur opgericht (vakrichtingen, functiebeschrijvingen,…).  In een tweede fase werd een vakklasse toegekend aan elke ambtenaar :

- Door verschillende besluiten werd de kanteling of geldelijke integratie in een vakklasse verwezenlijkt op 1 december 2004

- Een vakrichting werd vervolgens per KB toegekend aan elke ambtenaar.

Het ontwerp van KB dat ter onderhandeling voorlag besluit (tijdelijk) de werken van het wegingscomité en schept 1559 functies, verdeeld in 5 klassen van niveau A voor ongeveer 15.000 ambtenaren. 

Deze operatie heeft geen rechtstreekse weerslag op de individuele situatie van de ambtenaren. De uitwerking van de laatste fase hangt af van de beslissingen die door het management van elke afdeling werden genomen (binnen de grenzen van de personeelsenveloppe) en bestaat erin de ambtenaar een andere functie te geven dan deze die werd toegekend tijdens de kanteling (in het geval de ambtenaar bijvoorbeeld een functie uitoefent die geclassificeerd is in een hogere klasse dan deze toegekend tijdens de kanteling van de ambtenaren). 

 

DE VALENTIJNDOSSIERS ONDER DE AANDACHT

De Fedmail 2007-01 ging reeds over twee dossiers die ter onderhandeling voorlagen op 14 februari :

- sommige bepalingen van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken

- het ontwerp van KB tot wijziging van het KB betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in sommige instellingen van openbaar nut

Niets nieuws onder de zon met betrekking tot de oorspronkelijke teksten.  Een belangrijke precisering : het wetsontwerp kent een contract van onbepaalde duur toe aan de contractuelen die minstens 3 jaar in dienst zijn en slagen voor een vergelijkend examen (ze behouden het voordeel van het slagen van de selectie na het verlopen van de geldigheidsduur van de reserve).  ACV-Openbare Diensten ondertekent een protocol van akkoord, ook al is de huidige maatregel minder voordelig dan wat aangekondigd was in het persbericht van de Eerste Minister.