Vakbond en extreem-rechts zijn onverenigbaar

Gepubliceerd op 13 april 2007 om 15:19

Waarom sluit het ACV kandidaten op Vlaams Belanglijsten uit ?  Vakbond en extreem-rechts zijn onverenigbaar !

 

Vakbond van waarden

Lid worden van een vakbond, van het ACV is een vrije keuze, maar het betekent wel dat men zich dan akkoord verklaart met de waarden, principes en werkwijze van het ACV. De Christelijke en menselijke waarden liggen aan de grondslag van het ACV en gaan uit van de overtuiging dat alle mensen, dat iedere man en vrouw, recht heeft op respect , welke ook zijn of haar cultuur, afkomst, kleur, statuut of religieuze zienswijze is.

Samengevat staat het ACV voor rechtvaardigheid en solidariteit, waarden die onverenigbaar zijn met het programma van het Vlaams Belang.  Zij vallen een solidair syndicalisme aan, zij verspreiden ideeën van onverdraagzaamheid en rassenhaat, van eigen volk eerst.

Kandidaten op lijsten extreem-rechtse partijen

Het ACV gaat bij elke verkiezingen – zoals het ABVV – na wie van zijn leden zich op de lijst van een extreem-rechtse partij kandidaat heeft gesteld, in Vlaanderen is dat op de lijst van het Vlaams Belang.  Deze leden krijgen een brief met het aanbod tot een gesprek hierover.

Doel is niet zoveel mogelijk leden uit te sluiten.  Doel is wel naar onze leden te luisteren en te vernemen waarom zij zijn opgekomen voor een extreem-rechtse partij.  Dikwijls verwachten zij een oplossing voor persoonlijke of algemeen maatschappelijke problemen.  Tegelijk willen wij aantonen dat ook het ACV werkt aan zulke problemen, maar meestal op een totaal andere manier.

Als kandidaten bij het Vlaams Belang zulke ideeën blijven verkondigen horen ze niet thuis in het ACV en worden ze uitgesloten.  Als ze zulke ideeën afzweren blijven ze welkom.

Anti-vakbond

Zeg nu zelf : Hoe kan je lid zijn en blijven van het ACV als je als Vlaams Belang-kandidaat de vakbond op vele vlakken zwart maakt en/of wil verzwakken bv.

- Zij willen de vakbonden rechtspersoonlijkheid geven zodat het stakingswapen en de stakingskas aan banden worden gelegd.

- Werkzoekenden worden als vuil van de straat afgeschilderd. De vakbond moet ook hun rechten niet verdedigen, ook niet als uitbetalingsinstelling optreden. Enkel de werknemers moeten verdedigd worden. Wie werkloos is, krijgt slechts gedurende een beperkte periode een werkloosheidsvergoeding. Afschaffing van het ziekenfonds als uitbetalingsinstelling.

- Onderhandelen op interprofessioneel vlak hoeft niet voor hen, liefst enkel per sector en op enkel op Vlaams niveau. Geen solidariteit, geen minimumrechten voor alle werknemers!

- Zij willen geen vakbond in KMO’s

Ondanks deze anti-vakbondshouding vinden kandidaten van het Vlaams Belang dat zij door uitsluiting ‘beroofd’ worden van een aantal sociale rechten en deelname aan het arbeidsoverleg…

Als je anti-vakbond bent mag je toch niet verwachten dat de vakbond je in de armen sluit !

Discriminatie en aantasting van de privacy !?

Het Vlaams Belang spant een proces aan tegen het ABVV en het ACV omwille van de uitsluiting van een aantal leden. Volgens hen is dit discriminerend en een inbreuk op de privacywetgeving. Discriminatie : het ACV heeft het recht leden uit te sluiten die zich niet houden aan, en meer nog, die zich keren tegen de statuten en de basiswaarden van de organisatie. Kandidaten van het Vlaams Belang kunnen zich dus niet beroepen op "vrijheid van vereniging" en/of "vrijheid van meningsuiting" : naar Belgisch recht wordt de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht immers geregeld door het IAO-verdrag nr. 87 en door het Europees Verdrag voor Mensenrechten artikel 11.  Zeer recent nog (27 februari 2007) heeft dit Europees Hof bevestigd dat de vakbonden het recht hebben leden uit te sluiten wanneer hun politiek engagement frontaal in strijd is met de waarden van de vakbond.  Privacy : de kandidatenlijsten bij verkiezingen zijn openbaar en op basis van deze gegevens vergelijkt het ACV de kandidatenlijsten van het Vlaams Belang met haar ledenbestand.  Iedere burger, iedere vereniging kan dit doen.

Door het feit dat men zich kandidaat stelt op een lijst bij politieke verkiezingen begeeft men zich op het publieke forum en wordt men een publieke persoon en kan men zich dus moeilijk beroepen op de privacywetgeving.

Het Vlaams Belang heeft ons in niets lessen te geven : in 2004 werd het Vlaams Blok veroordeeld, niet omwille van wat kritiek op de allochtone bevolking, maar omdat ze systematisch aanzetten tot discriminatie, rassenscheiding, haat of geweld ten aanzien van delen van de bevolking op grond van hun etnische afkomst !  Ook na hun veroordeling verkondigde hun voorzitter op het partijcongres van 14 november 2004 : Wij veranderen van naam, maar niet van streken, wij veranderen van naam, maar niet van programma… !

Kandidaten van het Vlaams Belang kunnen dus moeilijk beweren dat ze niets meer te maken hebben met het Vlaams Blok, dat ze nu niet meer extreem-rechts of niet meer anti-democratisch zijn !

Te gemakkelijk !

Het is voor ons wat te gemakkelijk de schuld –volgens extreem-rechts -voor alle problemen in de schoenen te schuiven van de Walen, de Turken, De Marokkanen, de werklozen,… de anderen !

Het ACV weet wel beter.  Zowel de sterkere als de zwakkere werknemers hebben een sterke vakbond nodig om hun rechten te verdedigen.  Solidariteit is nodig om een aantal minimumrechten aan iedereen te garanderen.  Het ACV gelooft niet in het recht van de sterkste, wel in rechten en plichten voor iedereen.