Informatieve nota minimale dienstverlening

Gepubliceerd op 13 november 2007 om 17:58

Naar aanleiding van de actie bij het spoor is de kwestie van de minimale dienstverlening in het kader van de regeringsvorming uitgebreid in de media aan bod gekomen.

Uiteraard wordt onze syndicale positie verder bepaald door de standpunten die we eerder hebben ingenomen. U kent ze voldoende, zodat we ze niet opnieuw nog eens moeten herhalen.

Voor zover ons bekend zou er in de regeringstekst (voor zover natuurlijk de politieke problemen worden opgelost en er een regering komt) een passus komen op basis van volgende elementen :

De regering wil goede sociale verhoudingen in openbare diensten en overheidsbedrijven.  Bij conflicten in maatschappelijk gevoelige sectoren moet een passend evenwicht verzekerd worden tussen het conflict en het algemeen belang.  Een constructieve dialoog wordt in uitzicht gesteld om in dat verband tot paritair overlegde oplossingen te komen. Die besprekingen met de vakbonden zouden gaan over onder meer :

- het optimaliseren van het sociaal overleg

- afspraken die sociale conflicten kunnen voorkomen, de manier van aanzeggen van acties en eventuele verzekerde schikkingen bij staking

- de afdwingbare uitvoering van gemaakte afspraken conventies

- een groter democratische legitimiteit van de vakbondsafgevaardigden in de comités PBW op basis van een regeling van sociale verkiezingen.

Deze elementen zouden mee deel uitmaken van de onderhandelingen over het volgend algemeen sociaal akkoord.

 

Eerder hebben we u al laten weten dat men van liberale kant tijdens de regeringsonderhandelingen heeft aangestuurd op wettelijke initiatieven rond minimale dienstverlening.  Die aanpak is duidelijk niet doorgegaan.  Van onze kant hebben we ons steeds afgezet tegen wettelijk opgelegde initiatieven in dat verband en hebben we aangestuurd op een verbetering van het sociaal overleg.  Ook het feit dat gemaakte afspraken meermaals niet worden toegepast, en de noodzaak tot een betere bescherming van ons afgevaardigden, hebben wij steeds als op te lossen problemen naar voren geschoven.

 

De komende weken en maanden zullen we zeker nog aandachtig moeten zijn voor deze problematiek, en verder moeten nadenken over onze aanpak.  Dat was ten andere een der conclusies van ons jongste nationaal comité.

In afwachting daarvan hielden we er al aan u te informeren van bovenstaande elementen.