Verlof wegens verminderde prestaties

Gepubliceerd op 30 november 2007 om 15:00

Na een periode van ziekteverlof die tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kan een statutair personeelslid vragen zijn functie terug op te nemen met verminderde prestaties.  Dergelijke vraag voor dienstafwijking wordt beschouwd :


- als een in de tijd beperkte periode 
- van geleidelijke herintegratie 
- in het normale professionele circuit.

De regelgeving omtrent het verlof wegens verminderde prestaties is alleen zinvol voor statutaire werknemers aangezien contractuele werknemer na één maand ziekteverlof op het stelsel van de mutualiteit vallen.

Procedure personeelsleden federaal openbaar ambt 

Om van verlof wegens verminderde prestaties om medische redenen te kunnen genieten op advies van zijn geneesheer, moet de ambtenaar een medisch onderzoek ondergaan bij Medex.  

De ambtenaar moet hiertoe :

- een Medisch attest Medex door zijn behandelende geneesheer laten invullen waarop deze de arbeidsverhouding preciseert (50, 60 of 80%) en de periode van deze prestaties meedeelt (maximum 30 dagen) ; 

- een Reïntegratieplan van zijn behandelende arts voorleggen aan de arts van Medex.  In dit plan wordt de vermoedelijke datum van de volledige werkhervatting vermeld ; 

- onmiddellijk contact opnemen met het bevoegde medisch centrum om een afspraak te maken voor dergelijk onderzoek. Het advies van de arts van Medex moet immers ten minste vijf werkdagen voor de aanvang van de verminderde prestaties verkregen worden ;

- het medisch attest en het plan voor reïntegratie dat door de behandelende arts is ingevuld, meenemen naar het medisch onderzoek. 

De onderzoekende arts van Medex beslist dan over het verzoek van de betrokken ambtenaar.

Het akkoord of de weigering wordt

- zo spoedig mogelijk na het onderzoek 
- schriftelijk 
- in tweevoud 
- meegegeven aan de ambtenaar.

Indien de ambtenaar akkoord gaat met de bevindingen van de arts van Medex brengt de ambtenaar zijn bestuur zo snel mogelijk op de hoogte van de genomen beslissing.  

De verminderde prestaties moeten elke dag worden verricht en kunnen worden opgenomen voor een periode van maximum 30 kalenderdagen.  Deze periode kan op basis van een nieuw onderzoek worden verlengd en dit telkens voor een periode van maximum 30 dagen.  Deze verlenging wordt wederom gestaafd door een attest en een plan voor reïntegratie van de behandelende geneesheer. 

Indien betrokkene niet akkoord gaat met de beslissing van Medex, kan betrokkene in beroep gaan. Hiertoe dient het personeelslid binnen de twee werkdagen in onderling overleg met de arts van Medex een arts-scheidsrechter aan te duiden.

Indien er over de aanduiding van een scheidsrechter geen akkoord komt, wordt een scheidsrechter aangeduid uit de lijst die voorkomt op de site van de FOD Arbeid en Tewerkstelling.

 

De arts-scheidsrechter voert het onderzoek uit en dient binnen de drie werkdagen een beslissing te nemen. Hij brengt de behandelende arts en de arts van Medex op de hoogte.

Voor wat het verlof wegens verminderde prestaties betreft, beperkt MEDEX zich tot de medische vaststelling. Verdere invulling van dergelijke verminderde werkprestaties hangt voorts ondermeer af van uw statuut :

Wat statutaire ambtenaren betreft : de concrete invulling van 50%, 60%, 80% prestaties kan u doen in samenspraak met uw werkgever.  Zo kan u bijvoorbeeld elke werkdag aan 50% komen werken.

Procedure voor aangesloten besturen 

Voor aangesloten besturen die het KB 19/11/1998 betreffende verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen en het wijzigende KB 17/01/2007 niet toepassen.

 

Om van verlof wegens verminderde prestaties te kunnen genieten op advies van zijn geneesheer, moet de ambtenaar een medisch onderzoek ondergaan.

De ambtenaar moet hiertoe :

- een medisch attest Medex door zijn behandelende geneesheer laten invullen waarop deze de arbeidsverhouding preciseert (50, 60 of 80%) en de periode van deze prestaties meedeelt (maximum 30 dagen) ; 

- onmiddellijk contact opnemen met het bevoegde medisch centrum om een afspraak te maken voor dergelijk onderzoek. Dit onderzoek moet plaatsvinden vóór de door de behandelende arts voorgestelde datum waarop de verminderde prestaties zouden aanvangen ; 

- het medisch attest dat door de behandelende arts is ingevuld meenemen naar het medisch onderzoek. 

Een reïntegratieplan is dus voor deze besturen niet nodig.  De onderzoekende arts van Medex beslist dan over het verzoek van de betrokken ambtenaar.  Het akkoord of de weigering wordt

- onmiddellijk na het onderzoek 
- schriftelijk 
- in tweevoud 
- meegegeven aan de ambtenaar.

Bij akkoord brengt de ambtenaar zijn bestuur zo snel mogelijk op de hoogte van de genomen beslissing.  Een ambtenaar kan zijn functie met verminderde prestaties opnemen voor een periode van maximum 30 kalenderdagen. Deze periode kan op basis van een nieuw onderzoek worden verlengd en dit telkens voor een periode van 30 dagen.  Deze verlenging wordt wederom gestaafd door een attest van de behandelende geneesheer. 

In geval van beroep moet betrokkene

- onmiddellijk 
- een kopie van de gemotiveerde weigering overhandigen aan een geneesheer van zijn keuze 
- die dan over 48u beschikt om 

1. een consult aan te vragen met de arts van MEDEX of

2. een verslag in te dienen ter verdediging van zijn patiënt (dit verslag richt men tot de controlearts). 

Indien beide artsen niet akkoord gaan, wordt een eindbeslissing genomen door het diensthoofd medische kwaliteit.

Voor wat het verlof wegens verminderde prestaties betreft, beperkt MEDEX zich tot de medische vaststelling.  Verdere invulling van dergelijke verminderde werkprestaties hangt voorts ondermeer af van uw statuut : 

Wat statutaire ambtenaren betreft: de concrete invulling van 50%, 60%, 80% prestaties kan u doen in samenspraak met uw werkgever. Zo kan u bijv. 50% invullen door 2.5 dagen per week te werken of u kan elke werkdag aan 50% komen werken.