Nieuwsflash SI Merksplas

Gepubliceerd op 4 december 2007 om 06:03

Geachte leden en personeel,

Wij hebben recht op betere en geloofwaardige en sociale werkomstandigheden

Als Gemeenschappelijk vakbondsfront SI Merksplas moeten we er naar streven om voor iedereen zo optimaal mogelijke geloofwaardige en sociale werkomstandigheden te creëren. We moeten proberen er voor  te zorgen dat er overal het voorziene personeel aanwezig is, zodat iedereen in optimale omstandigheden zijn kan werk uitvoeren.

Binnen een organisatie als het S.I.M. heeft iedereen er belang bij om op een constructieve manier samen te werken tussen alle geledingen.

Om dit doel te bereiken is het nodig dat :

- de directie goed werkt, dan projecteert dit zich naar alle geledingen.

- de P.S.D. op  een normale manier en met voldoende personeel zijn werk kan doen, dan zullen er zich minder problemen op de secties stellen.

- de externe diensten dienen in samenspraak met alle diensten van de organisatie hun doelstellingen uit te bouwen. Dit kan enkel de samenwerking bevorderen.

- het bewakingspersoneel op een goede manier kan werken en als de secties goed draaien, dan hebben de directie en het overige personeel het makkelijker om tot de essentie van hun taak te komen.

- de mensen op de griffie hun werk kunnen doen in normale omstandigheden, dit heeft gevolgen voor de bewaking, PSD en directie.

- de mensen op de kas en de rekendienst hun werk kunnen doen, dit heeft consequenties op al de afdelingen

- de technische en nijverheidsdienst met voldoende middelen en personeel kan werken, dan worden problemen vermeden.

Conclusie : dan worden we als personeel van de S.I.M. minder belast in het uivoeren van onze taken.

Zo kunnen we verder gaan, alles is aan elkaar verbonden.  Wij werken in een geheel, iedere schakel is belangrijk.  We moeten met elkaar werken, willen of niet.  Er zijn vele obstakels maar die moeten we proberen te overwinnen, iedereen moet op een positieve manier bijdragen om tot een succesvolle samenwerking te komen.  De knelpunten moeten worden aangekaart.  Samenwerken is een zaak van mensen.

Als organisatie, als gevangenis, zijn we uiteraard ook afhankelijk van beslissingen die politiek worden genomen, zijn we afhankelijk van beslissingen die op het hoofdbestuur worden genomen, zijn we afhankelijk van beslissingen en maatregelen die hier en daar door ambtenaren worden genomen,

Dit kunnen serieuze beslissingen zijn, de basiswet bijvoorbeeld.

Maar het kunnen ook zaken zijn waar niemand problemen mee verwachte, bijvoorbeeld de werkomstandigheden en ons sociaal leven.

Dit zijn factoren waar we weinig of geen impact op hebben. Alleen als groep, waar iedereen als gelijke bij betrokken is, kunnen we een rol spelen om de problemen op te lossen.

We hebben als Gemeenschappelijk vakbondsfront SI Merksplas de laatste jaren de weg van de dialoog gekozen.  Ook nu willen we in eerste instantie overleggen.  We hebben de overheid gevraagd om voor half december met oplossingen of voorstellen te komen Dit lijkt ons een redelijke vraag.

Daarom vraagt het gemeenschappelijk vakbondsfront van de SIM geen beloftes meer maar resultaten.

Want het is niet vijf voor twaalf maar wel vijf na twaalf !

Nog nooit is de misnoegdheid onder het personeel zo groot geweest !

Tijdens een eerste gesprek tussen de plaatselijke directie en het gemeenschappelijk vakbondsfront werd duidelijk dat de directie van oordeel is dat de argumenten die het gemeenschappelijk vakbondsfront aanhaalt, sterk overdreven zijn en dat de werkomstandigheden in onze instelling zeker en vast niet zo moeilijk zijn zoals de vakbonden beweren.

De door de vakbonden aangekaarte problemen werden ofwel helemaal weggewuifd ofwel voor een groot stuk geminimaliseerd.

Er werd steeds maar herhaald dat het in de toekomst allemaal wel beter zal worden, maar concreet kwam er geen enkele toezegging om op heel korte termijn een oplossing te bieden op de aangekaarte problemen i.v.m. met de veiligheid en de geloofwaardigheid van het personeel alsook de vraag naar sociaal waardige werkomstandigheden(= problemen met het verlof).

Verder stellen we vast dat eerder gemaakte en door vertegenwoordigers van de overheid ondertekende afspraken waardoor vroegere acties opgeschort werden, eenzijdig door de overheid niet nagekomen worden!

De vakbonden weten ook wel dat alle problemen niet onmiddellijk kunnen opgelost worden maar vragen dat de directie op zijn minst haar bereidheid toont om op heel korte termijn oplossingen te bieden aan de problemen die intern kunnen opgelost worden.

Het Gemeenschappelijk vakbondsfront SI - Merksplas betreurt ten zeerste dat de onderstaande knelpunten aangaande problemen rond :

betere en geloofwaardige en sociale werkomstandigheden

niet binnen de muren mochten verspreiden van de plaatselijke overheid.

 

 

Geachte Directeur

Betreft: Recht op geloofwaardige en sociale werkomstandigheden

Wij zijn er van overtuigd dat het personeel steeds plichtsgetrouw zijn werk doet en dit momenteel in zeer moeilijke omstandigheden.

Het personeel wordt echter dagelijks overladen met (zware) agressie van de gedetineerden. De psychische druk die hierdoor rust op de schouders van het personeel wordt echter onvoldoende ondersteund in de bestraffing tijdens een tuchtprocedure.

Dit, gekoppeld aan onvoldoende mogelijkheden tot het nemen van noodzakelijke recuperatie maakt dat het evenwicht tussen taaklasten enerzijds en de nodige familiale rust anderzijds danig verstoord is.

Ons werk heeft een grote impact op :

- Ons gevoel van tevredenheid 

- Sociaal leven 

- Op onze gezondheid

- Evenwichtige thuissituatie

- Motivatie bij de medewerkers

Dit evenwicht tussen de taaklasten enerzijds en buffers als goede ondersteuning van de leidinggevenden naar de medewerkers of collega’s anderzijds is momenteel zeer ernstig verstoord.

Na ruim twee jaar overleg met de plaatselijke overheid zijn wij echter tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende invulling en uitvoering is gegeven aan de gemaakte akkoorden en afspraken rond de interne werking.

Daarom vraagt het gemeenschappelijk vakbondsfront dat er in hoogdringendheid een onderhoud komt met plaatselijke overheid over :

De ondermijning van geloofwaardigheid en gezag van het personeel tegenover de gedetineerden

- Door steeds bij eisen of klachten van de gedetineerden de interne reglementering aan te passen, groeien de verontwaardiging, ongenoegen en frustraties bij het personeel.

- de geloofwaardigheid en gezag van het personeel wordt voortdurend ondermijnd bij de opvolging van de interne tuchtprocedure.

- Bij sancties en opvolging tegenover de gedetineerden bij inbreuken, is er geen eenvormigheid tussen de respectievelijke directieleden.

- Door de opgelegde sancties creëert men een gevoel van straffeloosheid en geeft men macht aan de gedetineerden.

- Het personeel doet altijd plichtsgetrouw zijn werk en dit in zeer moeilijke omstandigheden maar dit wordt voortdurend in twijfel getrokken.

Sociaal waardige werkomstandigheden

- Het kunnen opnemen van het jaarlijkse verlof (ps: verlof is vrij te nemen naar keuze van de ambtenaar als de noodwendigheid van de dienst het toelaat en kan niet zomaar willekeurig opgedrongen worden).

- Socialere dienstplanning.

- Terugroeping uit rust op vrijwillige basis of in overleg met de betrokkene en niet zomaar willekeurig opgedrongen.

- Dienstaanpassingen of verschuivingen eerst na contact betrokkenen medewerker + 4 overuren bij aanpassing binnen de 24 uur. 

- Normen of waarden en beleefdheid tegen over het personeel, het woord "klantvriendelijk" is nog steeds niet door iedereen gekend.

- Recuperatie van afgenomen rusten op aanvraag van het personeel, maar geen verplichte teruggave van afgenomen rusten of rust te goed in de weekends of feestdagen.

Veiligheid 

- Bedreigingen tegenover het personeel.

- Geweldpleging / agressie door gedetineerden loopt nog steeds uit de hand.

- Veiligheidsaanpassingen wandeling.

P & O 

- Beschikbaarheid voor het personeel.

- Geen personeel meer uit de seriediensten inschakelen voor nieuwe posten. 

- Vaste criteria voor open gestelde posten.

- Dossier herberekening kader.

- Sancties tegen over het personeel zijn aan herziening toe.

- De werking van de externe diensten dient aangepast te worden aan de veiligheid en reglementering (A.R.).

Daarom vraagt het gemeenschappelijk vakbondsfront van de SIM geen beloftes meer maar resultaten zodat : 

- De frustraties en het ongenoegen over het gevoerde beleid onder het personeel afneemt.

- De negatieve spiraal waarin we ons heden ten dage in bevinden moet omgebogen worden. 

Onze vraag is een gevolg van de algemene ontevredenheid die er momenteel heerst bij het personeel van de SIM.

Gezien wij, net als u, overleg verkiezen boven syndicale acties, vragen wij een snelle opstart van het overleg en kordate aanpak van de huidige problemen tot een oplossing op zeer korte termijn.

Indien wij geen positief resultaat bekomen voor betere, geloofwaardigere en socialere werkomstandigheden zijn wij genoodzaakt onze achterban te raadplegen en eventueel over te gaan tot syndicale acties.

Gemeenschappelijk vakbondsfront S.I. MERKSPLAS