Verslag overleg 8 september

Gepubliceerd op 9 september 2015 om 19:46

VVP :

De nieuwe wet is op 21 augustus verschenen en de overheid stelt dat voor hen die het reeds gevraagd hebben het belangrijk is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. De aanvragen tot het einde van het jaar zijn goedgekeurd. Voor de aanvragen 2016 zijn er 36 Fr en 46 Nl dossiers, die zullen afgetoetst worden bij PDOS als ze voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Van pensioenen is er een akkoord om per 6 maanden een overgangsmaatregel te realiseren. Er moet nog een akkoord van begroting komen. Enkel de leeftijdsvoorwaarden en loopbaanjaren worden gestroomlijnd conform de nieuwe wet. De premie blijft ook bestaan zoals nu, mits aanpassing leeftijdsvoorwaarden. De juni- en decemberverjaarders zullen in gedachten gehouden worden bij de opmaak van de overgangsmaatregelen. Dit dossier wordt zeker dit jaar nog afgewerkt.

Kledij :

Het kabinet stelt dat er eerst wat te weinig overleg was. De schoenbonnen zullen dit jaar geleverd worden, 1 per personeelslid. De bestelde schoenen zullen ook geleverd worden. Voorstel is om de huidige stocks eerst te verdelen aan de beambten die het laatst in dienst getreden zijn. De punten van de schoenbon die niet geleverd wordt, zal teruggegeven worden. Er zal een nieuw contract afgesloten worden voor de levering van uniformen. Het gunnen van het nieuwe contract voor de maatname zit in een eindfase. Een volgende kledijcommissie gaat door op 30 september. We stellen vast dat de kledijproblemen van de gevangenissen bij het veiligheidskorps niet bestaande zijn. De overheid moet schoorvoetend toegeven dat de budgetten voor kledij voor andere doeleinden gebruikt zijn.

Rationalisatie :

Dynamische veiligheid, rugzak, werkdruk en dienstrooster zijn de belangrijke criteria. Dirk Janssens geeft toelichting wat veiligheidsposten zijn, georganiseerd volgens het huidige werksysteem vroeg-laat. De veiligheidsprocessen worden aangepast, zeker voor de nacht. Naast de veiligheidsposten en de logistieke posten gaan we naar een flexibele regimeshift van 8 uren, (waarbij het half uur lunchpauze wegvalt) die in functie van het regime en soort inrichting bepaald wordt, wetende dat dit voor elke inrichting anders zal zijn.

Een flexibiliteitpremie wordt ontwikkeld, naast de bestaande prestaties, met een forfait van 2 uur voor wie voor 12u start, en wie om 12u of later start, krijgt 4u, zowel voor technisch als bewakingskader. De prestaties zijn forfaitair, en worden dus ook toegekend bij opname overuren.

We stellen dat voor de verplaatsing woon-werk er uitzonderingen moeten mogelijk zijn als de reisweg te lang duurt met het openbaar vervoer. De vakbonden stellen voor om algemene afspraken te maken die voor iedereen gelden. We vragen hoe de wijzigingen zullen afgesproken worden: via de stuurgroep of BOC ? De bedoeling is om een basismodel te ontwikkelen dat gangbaar is in alle gevangenissen, met uitzonderingen bepaald in de methodologie. De vakbonden stellen dat de Brusselse gevangenissen geen andere werkuren willen hanteren. De overheid stelt dat eerst het basismodel moet ontwikkeld en afgesproken worden, om dan vanuit de stuurgroep en in het BOC de uitzonderingen te bepalen. CGSP stelt een mandaat te hebben om een uitzondering te bekomen voor de Brusselse gevangenissen, en vreest als er geen is, dat een staking onvermijdelijk is. Wij stellen ook dat wij dezelfde boodschap van vraag voor uitzondering gekregen hebben, en stellen zo de leegloop van deze gevangenissen te counteren. De administratie verdedigt het belang van de uniforme startbasis, omdat anders heel wat andere gevangenissen uitzonderingen gaan inroepen.

Het shiftpatroon : de administratie is vertrokken vanuit de vraag van ACOD om 3 weken te werken en een week thuis te zijn, en dit voor het hele jaar door gegarandeerd. We stellen dat het voorstel te zwaar is. We stellen dat er betere patronen bestaan, en dat we moeten discussiëren over het principe dat voorgesteld wordt. De vraag wordt gesteld als de beambte niet kan kiezen al of niet in te stappen in verplicht inplannen van vakantie. De vraag wordt gesteld hoe de nachten ingevuld worden : via vaste nachten.

We stellen dat een keuze voor de agent moet mogelijk zijn : instappen in het systeem met geplande vakantie en garantie, of het huidige systeem behouden, zonder garantie. Voor de grote vakanties zou het bestaande maximum aantal dagen behouden blijven. Dirk Janssens zegt dat de bepaling van aanwezigheid zal bepaald worden in functie van de regimes, en de stuurgroep zo snel mogelijk aan de slag wil. De vraag wordt gesteld als niet vastgelegd verlof ook nog gegarandeerd zal zijn. Net zoals vandaag gaat de verlofnota van Meurisse blijven bestaan. Hoe gaat de overheid dit aanpakken ? Een multidisciplinaire stuurgroep wordt samengesteld om de criteria vast te leggen die kunnen bepalen op welke wijze een foto van elke inrichting kan genomen worden bijvoorbeeld looplijnen, infrastructuur, gebouw, soort gedetineerden,… Dit zal gevalideerd worden door de vakbonden, en dan gaan ze met een vast sjabloon naar de gevangenissen, een tweetal gevangenissen per week. Er zal gekeken worden hoe het regime gerationaliseerd kan worden, om dan de resultaten op de BOCs voor te leggen om te finaliseren. Voor de samenstelling van de stuurgroep zal een oproep gedaan worden voor vrijwilligers uit alle groepen werkzaam in de gevangenissen. We vragen dan ook de aanwezigheid van de regionale directie op de lokale BOCs, wat bevestigd wordt.

Wij van ACV vragen nog steeds positieve stimuli. De overheid stelt dat er nog over nagedacht wordt. ACOD vraagt geen premie zoals wij, maar vraagt een verhoging van de nachturen : minimum €3 geïndexeerd. De overheid vraagt een onderbreking van de vergadering.

De overheid stelt na het reces als antwoord onze vraag van al of niet kiezen van geplande vakantie een tussenoplossing. Hun voorstel is dat de beambte in november kan aangeven welke 6 hij niet wil nemen in het patroon van volgend jaar. W e argumenteren dat de beambten massaal gaan kiezen om in de winter te werken, om in de zomer extra vakantie te vragen. De overheid argumenteert dat losse dagen toch nog moeilijk te nemen zullen zijn, en dit niet echt een probleem kan vormen. De vakbonden steigeren en stellen dat in de nieuw uitgetekende organisatie van de gevangenissen er ruimschoots ruimte moet gemaakt worden voor vakantie om te vermijden dat de rugzak verder groeit, en zelfs in eerste instantie zou er voldoende ruimte moeten zijn om de achterstand te doen dalen. We stellen dat bij invoering van ons voorstel van keuze de voordelen de twijfelaars zal helpen om ook in te stappen. De DG stelt dat de beambten gaan kunnen kiezen om al of niet in te stappen in het systeem.

Op de vraag als er voor Vorst en Sint-Gillis een uitzondering kan gemaakt worden, wordt negatief geantwoord. De vakbonden argumenteren hun vraag, en stellen de stakingsbereidheid vanaf morgen scherp. De administratie wil niet afwijken van de voorop gestelde principes, maar belooft wel dat na een akkoord onmiddellijk zal gestart worden met de Brusselse gevangenissen. De administratie stelt wel dat de besparingen ook voor hen tellen. De vakbonden stellen de besparingen te accepteren. De administratie zegt zich morgen te zullen organiseren om morgenmiddag om 13u met het personeel van Vorst te praten. CSC stelt morgen niet te zullen erkennen als er gestaakt wordt.

Op de vraag voor verhoging premies volgt een antwoord. Wij verwachten ook nog een antwoord op onze vraag voor een aanwezigheidspremie voor al het personeel.

Varia :

De beroepsprocedure bij Begroting loopt nog steeds voor de 20 contracten die gevraagd zijn.

Volgende vergadering 21 september om 14u.