Ontwerp omzendbrief dienstvrijstelling

Gepubliceerd op 12 februari 2021 om 19:15

De Ministerraad van 12 februari 2021 keurde een ontwerp van omzendbrief goed over de richtlijnen rond de dienstvrijstelling voor federale ambtenaren bij vaccinatie voor Covid-19 en voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra.

Dienstvrijstelling bij vaccinatie

Krijg je een uitnodiging tot vaccinatie voor een dag dat je moet werken ?  Dan kan je een dienstvrijstelling krijgen voor de nodige tijd met een maximum van twee maal 3u48min.

De dienstvrijstelling wordt toegekend voor de verplaatsing naar de vaccinatieplaats, voor de vaccinatie zelf en voor de rustpauze volgend op de vaccinatie.

Je meldt je afwezigheid voor de vaccinatie op voorhand aan je organisatie.

Dienstvrijstelling voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra

Personeelsleden die als vrijwilliger willen helpen in een vaccinatiecentrum kunnen afspraken maken met hun werkgever.  Dat is van belang voor de prestaties die als vrijwilliger worden uitgevoerd op een werkdag.

Er kan worden overwogen om een dienstvrijstelling toe te kennen in toepassing van artikel 3 van het KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen. Ook hier geldt de vrijstelling alleen voor een dag waarop je normaal gezien moet werken, volgens je regime.

Elke leidend ambtenaar beslist voor zijn organisatie of de dienstvrijstelling voor bepaalde personeelsleden mogelijk is en past binnen de organisatie. Hij bepaalt eveneens het aantal dagen vrijstelling per week of per maand en de duur van de periode.

De omzendbrief is geldig van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021.  Hij wordt binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

LET WEL : deze omzendbrief moet 1. nog worden gepubliceerd, en 2. onze organisatie moet nog beslissen hoe dit zal worden geïmplementeerd (bijzondere instructies) !